Ramona Ioana Bruynseels și‑a lansat oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale. Startul cursei spre Cotroceni a fost dat

0
446
Booking.com

Dumi­ni­că, în fața a aproa­pe 2000 de sus­ți­nă­tori, la Sala Poli­va­len­tă din Bucu­rești, Ramo­na Ioa­na Bru­yn­se­els și‑a lan­sat ofi­ci­al can­di­da­tu­ra pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le. Star­tul cur­sei spre Cotro­ceni a fost dat.

În dis­cur­sul său, can­di­da­ta uma­nis­tă a spus: „Un om potri­vit, în pozi­ția potri­vi­tă poa­te schim­ba Româ­nia în bine. Aces­ta este obiec­ti­vul can­di­da­tu­rii mele. Aces­ta este moti­vul pen­tru care vreau să rămân și să mun­cesc în Româ­nia și am încre­de­re că, împre­u­nă cu dum­ne­a­voas­tră, româ­nii deș­tepți, har­nici, care și-au luat soar­ta în pro­pri­i­le mâini și nu mai așteap­tă nimic de la poli­ti­cieni înve­chiți în func­ții și năra­vuri… Împre­u­nă, deci, cu majo­ri­ta­tea cople­și­toa­re a româ­ni­lor, vom reu­și să des­chi­dem o nouă cale, să con­struim o nouă Româ­nie”.

Ramo­na, care a fost cres­cu­tă la Cluj doar de către mama sa, s‑a anga­jat să con­du­că ascul­tând. În luni­le urmă­toa­re va călă­tori în țară pen­tru a ascul­ta ce au de spus cetă­țe­nii din dife­ri­te comu­ni­tăți și pen­tru a afla ce con­tea­ză cu ade­vă­rat pen­tru oameni.

Una din­tre aspi­ra­ți­i­le majo­re ale Ramo­nei Ioa­na Bru­yn­se­els este ace­ea de a clă­di o soci­e­ta­te baza­tă pe recon­ci­li­e­re, de a con­strui țara pe care româ­nii și‑o doresc:

Da, româ­nii nu mai vor să stea pe mar­gi­ne. Să se lase con­duși netrans­pa­rent! Nu mai accep­tă să fie pioni în jocu­ri­le de culi­se ale poli­ti­cie­ni­lor. (…) Pen­tru că, în rea­li­ta­tea pre­zen­tă, fie­ca­re feme­ie și fie­ca­re băr­bat are drep­tul de a se expri­ma și de a fi auzit, de a‑și sus­ți­ne valo­ri­le, de a lup­ta, cu șanse rea­le, pen­tru obiec­ti­ve­le în care cre­de. De a avea o fami­lie, o casă, o mași­nă, vacan­țe. Are drep­tul de a fi res­pec­tat în fie­ca­re zi. Avem aces­te drep­turi. Și tot mai mulți din­tre noi le știm.”

”Ne-am tre­zit. Româ­nii mun­cesc teme­i­nic în ori­ce țară se află. Ei bine, a venit momen­tul să o facă și la ei aca­să. Pen­tru ei. Pen­tru copi­ii lor. Pen­tru Româ­nia. Nu mai putem îngă­dui ca min­ți­le Româ­ni­ei, bra­țe­le Româ­ni­ei, sufle­te­le Româ­ni­ei să ple­ce alt­un­de­va pen­tru a‑și găsi bunăs­ta­rea, pen­tru a‑și con­strui o carie­ră sau o via­ță! Româ­nia tre­bu­ie să rede­vi­nă aca­să! Româ­nia tre­bu­ie să își adu­că îna­poi copi­ii, iar eu vreau să con­struim o Româ­nie în care ei să își doreas­că să rămâ­nă!”

Ramo­na Ioa­na Bru­yn­se­els este can­di­da­tul uma­nist pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le și a fost nomi­na­li­za­tă cu votu­ri­le una­ni­me ale celor 700 de dele­gați pre­zenți la Con­gre­sul din 8 iunie, 2019.

În peri­oa­da urmă­toa­re, voi face publi­ce pri­o­ri­tă­ți­le can­di­da­tu­rii mele. Vor fi lucruri con­cre­te, de care e nevo­ie, fără populism și fără exce­se. Va fi o can­di­da­tu­ră fără min­ciuni și fără pro­mi­siuni care nu pot fi împli­ni­te. O can­di­da­tu­ră cin­sti­tă!” a spus pri­ma feme­ie afla­tă în cur­sa către Cotro­ceni.

Citiți și: uma­nis­tii-au-nomi­na­li­zat-can­di­da­tul-la-ale­ge­ri­le-pre­zi­den­ti­a­le


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 7 iulie 2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele