Proiectul transatlantic EMINESCUPOE, reflectat de publicația lunară ”Occidentul Românesc”, ediția de Spania

0
400

La înce­pu­tul aces­tui an, mai exact pe 16 ianu­a­rie, la o zi după data de 15 Ianu­a­rie pe care o știm și săr­bă­to­rim drept ziua naș­te­rii lui Mihai Emi­ne­scu – dată la care, de câți­va ani, săr­bă­to­rim, tot­o­da­tă, și Ziua Cul­tu­rii Româ­ne, un ine­dit pro­iect cul­tu­ral a fost lan­sat la Sala Audi­to­ri­um a Bibli­o­te­cii Metro­po­li­ta­ne „Miha­il Sado­vea­nu” din Bucu­rești. Este vor­ba de pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE, ini­țiat de către prof. dr. Ioan Iacob din Româ­nia, mem­bru al Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia și pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS.

Acest pro­iect este inspi­rat de teza mea de doc­to­rat: Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe, sus­ți­nu­tă la Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești în 2016”, expli­că pro­fe­so­rul Ioan Iacob, care con­ti­nuă: „El pro­pu­ne rea­li­za­rea unui schimb de expe­rien­ță între valori tran­sa­tlan­ti­ce pe urmă­toa­re­le sec­țiuni: poe­zie, lite­ra­tu­ră, tea­tru, muzi­că (artă și cul­tu­ră); media (în per­spec­ti­va cola­bo­ră­rii cu Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia și Nor­th Ame­ri­can Roma­nian Press Asso­ci­a­tion din S.U.A.; suport (prin con­cer­te și eve­ni­men­te cari­ta­bi­le) pen­tru copi­ii afec­tați de can­cer (în memo­ria pro­fe­soa­rei de mate­ma­ti­că Livia Iacob, dece­da­tă în urma unei boli necru­ță­toa­re în 2006, la vâr­sta de cinci­zeci de ani), însă și suport pen­tru copi­ii talen­tați, dar fără mij­loa­ce mate­ri­a­le.”

Ple­când de la con­cep­tul tri­a­da pre­cur­soa­re (a liri­cii moder­ne) Poe – Bau­de­lai­re – Emi­ne­scu (la care am făcut refe­ri­re în teza de doc­to­rat), dar și la rela­țio­nă­ri­le Emi­ne­scu – Nova­lis, am gân­dit acest pro­iect tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE drept un mij­loc de pro­mo­va­re a valo­rii națio­na­le, euro­pe­ne și uni­ver­sa­le a lui Emi­ne­scu, dar și pen­tru repa­ra­rea unei nedrep­tăți lite­ra­re făcu­te scri­i­to­ru­lui expo­nen­ți­al al Sta­te­lor Uni­te, Edgar Allan Poe, care este văzut de unii cri­tici ame­ri­cani drept un poet minor din seco­lul al XIX-lea”, mai spu­ne ini­ția­to­rul pro­iec­tu­lui.

Per­so­na­li­tăți ale lumii cul­tu­ra­le și jur­na­liști de pe ambe­le maluri ale Ocea­nu­lui Atlan­tic au ade­rat, până acum, la acest pro­iect, care este o ini­ția­ti­vă a Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le Hes­pe­rus, ce a fost înfi­in­ța­tă în anul 1991 de către redac­tori din Radi­o­te­le­vi­ziu­nea Româ­nă, pro­fe­sori și oameni de cul­tu­ră și artă. Pro­iec­tul este deja pro­mo­vat de mai mul­te cana­le media din Româ­nia, dar și din afa­ra ei, între care Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți, prin emi­siu­nea „Ser­vi­ci­ul de noap­te” cu Ale­xan­dru Rusu și Man­ga­lia News, ce repre­zin­tă și cana­lul de tele­vi­ziu­ne Arca TV din S.U.A.

Ce pre­su­pu­ne, în fapt, acest pro­iect Emi­ne­scu – Poe? Rea­li­za­rea unui schimb tran­sa­tlan­tic de expe­rien­ță prin care să fie pro­mo­va­tă valoa­rea uni­ver­sa­lă a poe­tu­lui Mihai Emi­ne­scu și care să atra­gă, tot­o­da­tă, valori repre­zen­ta­ti­ve din Româ­nia, Fran­ța, Ger­ma­nia și SUA.

Pro­iec­tul ține cont și de fap­tul că Emi­ne­scu și Poe au fost influ­en­țați în anu­mi­te eta­pe ale cre­a­ți­ei lor de poe­tul Geor­ge Gor­don Byron din Marea Bri­ta­nie, iar Poe a petre­cut o par­te a copi­lă­ri­ei (și a fost edu­cat) în Sco­ția (la școa­la din Irving exis­tând și o pla­că ce ates­tă anii edu­ca­ți­ei sale aco­lo)”, expli­că pro­fe­so­rul Ioan Iacob.

O serie de eve­ni­men­te vor avea loc în cadrul pro­iec­tu­lui, pe tra­iec­to­ria Bucu­rești – Lon­dra (UK)  – Irving (Sco­ția) – Montre­al (Can­a­da) – Chi­ca­go (S.U.A.) – New York (S.U.A.), înce­pând cu toam­na anu­lui 2020. Iată câte­va din­tre mesa­je­le celor care deja s‑au ală­tu­rat pro­iec­tu­lui:

Tudor Petruț (Cali­for­nia, S.U.A.) ”Astăzi avem un pro­iect tran­sa­tlan­tic, care își pro­pu­ne un arc cul­tu­ral care să uneas­că Româ­nia, Euro­pa și Sta­te­le Uni­te prin magia poe­zi­ei. Un pro­iect nece­sar, o ini­ția­ti­vă cul­tu­ral-artis­ti­că prin care spi­ri­tul româ­nesc poa­te să se inte­gre­ze în țesă­tu­ra mul­ti­cul­tu­ra­lă a Ame­ri­cii. Prin îmbi­na­rea poe­tic-filo­so­fi­că din­tre Edgar Allan Poe și Mihai Emi­ne­scu des­co­pe­rim ceea ce ne lea­gă de spa­ți­ul natal, ceea ce ne balansea­ză cul­tu­ral, ceea ce ne apro­pie, dar ne și indi­vi­du­a­li­zea­ză spi­ri­tu­al în Ame­ri­ca.”

Adri­an Arde­lean (Ora româ­neas­că, Montre­al, Can­a­da) „Sub­sem­na­tul, Adri­an Arde­lean, făp­tu­i­tor al emi­siu­nii de radio Ora româ­neas­că, Montre­al, Can­a­da, m‑am ali­at ini­ția­ti­vei de rea­li­za­re a podu­lui tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu – E.A.Poe. M‑am anga­jat să pro­mo­vez pro­iec­tul dra­gu­lui domn pro­fe­sor Ioan Iacob, aproa­pe că nu tre­ce emi­siu­ne de radio fără să mai spun câte ceva des­pre pro­iect și n‑am să mă opresc până nu văd podul ăla tran­sa­tlan­tic con­stru­it și cir­cu­lat de sute și mii de poeți, poe­zii și citi­tori de poe­zie… Așa să-mi aju­te Emi­ne­scu!”

Cătă­li­na Miri­că (inter­pret, Can­a­da) „Ca artis­tă și cân­tă­rea­ță de ori­gi­ne româ­nă din Can­a­da, sunt ono­ra­tă și accept cu mare drag invi­ta­ția de a par­ti­ci­pa la acest superb pro­iect EMINESCUPOE. M‑am infor­mat și cred că este o ini­ția­ti­vă foar­te fru­moa­să de a face cunos­cu­te nu doar în Româ­nia, dar și în alte col­țuri ale lumii, cul­tu­ra și poe­zia româ­neas­că. Mereu încerc să intro­duc ceva româ­nesc în spec­ta­co­le­le mele, chiar dacă une­ori nu sunt decât can­a­dieni în sală. Am reu­șit să fac cunos­cu­tă aici SARA PE DEAL, împre­u­nă cu pia­nis­tul și men­to­rul meu Beno­it Sar­ra­sin. Este o onoa­re să par­ti­cip la acest minu­nat pro­iect ce va avea, cred eu, mult suc­ces.”

Prof. univ. dr. Doru Scăr­lă­tes­cu (Univ. Al. I Cuza, Iași) „Sta­țio­na­rea noas­tră, cum se întâm­plă ade­se­ori, doar la nivel decla­ra­tiv, este con­tra­pro­duc­ti­vă și acțiu­ni­le con­cre­te, sta­tor­ni­ce, teme­ra­re, ale fos­tu­lui stu­dent al Uni­ver­si­tă­ții ieșe­ne, Ioan Iacob, de edi­fi­ca­re a unui pod (arc, zice domnia sa) tran­sa­tlan­tic între Emi­ne­scu și Poe vine în împli­ni­rea unui nobil dezi­de­rat. Nu e o între­prin­de­re ușoa­ră. Tre­bu­ie une­ori să depă­șim bari­e­re aproa­pe insur­monta­bi­le veni­te dintr‑o somno­len­ță mio­ri­ti­că, aici și dintr‑o ati­tu­di­ne prea leje­ră, aco­lo, nu nea­pă­rat rău­vo­itoa­re, față de o lite­ra­tu­ră pre­zen­tă la alt capăt al lumii. Îi doresc suc­ces pri­e­te­nu­lui Ioan Iacob și comi­li­to­ni­lor săi, în aceas­tă fru­moa­să și difi­ci­lă anga­ja­re spi­ri­tu­a­lă!”

Con­ti­nu­a­rea, în occidentul-romanesc.com


Man­ga­lia News, Luni, 08.07.2019.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply