Proiectul pentru construcția unei noi clădiri pentru Școala Gimnazială „Gala Galaction” din Mangalia, eligibil pentru finanțare cu fonduri UE

0
381
Booking.com

Pro­iec­tul pen­tru con­stru­i­rea unei uni­tăți de învă­țământ cu finan­ța­re euro­pea­nă a fost decla­rat eli­gi­bil de către Agen­ția pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă Nord-Est, cere­rea de finan­ța­re pen­tru acest pro­iect fiind admi­să, recent, în urmă­toa­rea eta­pă a pro­ce­su­lui de eva­lu­a­re și selec­ție, res­pec­tiv eva­lu­a­rea teh­ni­că și finan­ci­a­ră. Prin acest obiec­tiv de inves­ti­ții, se doreș­te edi­fi­ca­rea unei noi clă­diri pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” (Nr.5) din Man­ga­lia.

Auto­ri­tă­ți­le loca­le au dema­rat, încă de anul tre­cut, pro­ce­du­ri­le spe­ci­fi­ce pen­tru a obține finan­ța­re din fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le. Con­form docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, noua clă­di­re a Șco­lii Gala Galac­tion va fi con­stru­i­tă în incin­ta uni­tă­ții de învă­țământ, situ­a­tă pe Șosea­ua Con­stan­ței, nr. 27, din loca­li­ta­te.

După desfi­in­ța­rea clă­di­rii exis­ten­te, noua loca­ție va avea un demi­sol, par­ter plus trei eta­je, urmând să găz­du­ias­că apro­xi­ma­tiv 800 de elevi, care vor putea face cur­su­ri­le în con­di­ții opti­me și cu dotări moder­ne. De ase­me­nea, noua con­struc­ție va avea două săli de sport, 16 săli de cla­să, patru labo­ra­toa­re, ves­ti­a­re, bibli­o­te­că, spa­ții admi­nis­tra­ti­ve, can­ce­la­rie și alte biro­uri, cabi­ne­te medi­ca­le. Tot­o­da­tă, vor fi ame­na­ja­te tro­tu­a­re­le și ale­i­le de cir­cu­la­ție pie­to­na­lă, spa­ți­i­le verzi, pre­cum și o par­ca­re.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an a decla­rat că muni­ci­pa­li­ta­tea a cău­tat, ală­tu­ri de părinți și pro­fe­sori, nume­roa­se solu­ții pen­tru a rezol­va pro­ble­ma efec­tuă­rii cur­su­ri­lor în două schim­buri. Ime­di­at ce a fost iden­ti­fi­ca­tă cea mai bună opțiu­ne care să aibă sus­te­na­bi­li­ta­te, s‑a întoc­mit docu­men­ta­ția nece­sa­ră și s‑a depus pro­iec­tul la minis­te­rul de resort.

”Docu­men­tul remis insti­tu­ți­ei noas­tre de către Agen­ția pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă este încă o dova­dă a fap­tu­lui că efor­tul nos­tru înce­pe să dea roa­de în a găsi resur­se via­bi­le pen­tru inves­ti­ții în sis­te­mul edu­ca­țio­nal și infras­truc­tu­ra publi­că. Îmi doresc ca noua con­struc­ție a șco­lii să se rea­li­ze­ze cât mai repe­de, iar ele­vi­ii din Man­ga­lia să aibă acces la un act edu­ca­țio­nal de cali­ta­te, des­fă­șu­rat în con­di­ții opti­me”, a pre­ci­zat edi­lul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.


Man­ga­lia News, Luni, 01 iulie 2019. (Comu­ni­cat pri­mit de la Bio­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele