PRIMĂRIA MANGALIA SCOATE LA CONCURS 22 DE POSTURI

0
4592

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs de recru­ta­re în data de 05.08.2019, ora 10:00 – pro­ba prac­ti­că şi în data de 07.08.2019, ora 11:00 – inter­vi­ul, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei din Str. Del­fi­nu­lui nr. 1, con­form H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pen­tru ocu­pa­rea urmă­toa­re­lor pos­turi con­trac­tu­a­le de exe­cu­ţie vacan­te:

1 post de bucă­tar – Cămi­nul de Bătrâni;

1 post de îngri­ji­tor  – Cre­şa nr. 3;

1 post de mun­ci­tor cali­fi­cat treap­ta pro­fe­sio­na­lă I – Biro­ul Admi­nis­tra­re Pieţe;

1 post de mun­ci­tor cali­fi­cat treap­ta pro­fe­sio­na­lă IV – Biro­ul Teh­nic, Admi­nis­tra­tiv, Club Pen­sio­nari;

2 pos­turi de mun­ci­tor neca­li­fi­cat treap­ta pro­fe­sio­na­lă II – Com­par­ti­men­tul Ser­vi­cii Soci­a­le şi Aju­toa­re Per­soa­ne Vâr­st­ni­ce;

3 pos­turi de mun­ci­tor neca­li­fi­cat treap­ta pro­fe­sio­na­lă II – Cre­şa nr. 3;

3 pos­turi de mun­ci­tor neca­li­fi­cat treap­ta pro­fe­sio­na­lă II – Can­ti­na Soci­a­lă;

8 pos­turi de mun­ci­tor neca­li­fi­cat treap­ta pro­fe­sio­na­lă II – Biro­ul Teh­nic, Admi­nis­tra­tiv, Club Pen­sio­nari;

2 pos­turi de guard – Ser­vi­ci­ul Ordi­ne Publi­că, Pază şi Pro­xi­mi­ta­te.

Con­di­ții gene­ra­le pen­tru ocu­pa­rea func­ți­i­lor:

a) cetă­ţe­nia româ­nă, cetă­ţe­nie a altor sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne sau a sta­te­lor apa­rţinând Spa­ţi­u­lui Eco­no­mic Euro­pean şi domi­ci­li­ul în Româ­nia;

b) cunoa­ş­te lim­ba româ­nă, scris şi vor­bit;

c) vâr­sta mini­mă regle­men­ta­tă de pre­ve­de­ri­le lega­le;

d) capa­ci­ta­te depli­nă de exer­ci­ţiu;

e) sta­re de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re pos­tu­lui pen­tru care can­di­dea­ză, ates­ta­tă pe baza ade­ve­rinţei medi­ca­le eli­be­ra­te de medi­cul de fami­lie sau de uni­tă­ţi­le sani­ta­re abi­li­ta­te;

f) înde­pli­neş­te con­di­ţi­i­le de stu­dii şi, după caz, de vechi­me sau alte con­di­ţii spe­ci­fi­ce potri­vit cerinţe­lor pos­tu­lui scos la con­curs;

g) nu a fost con­dam­na­tă defi­ni­tiv pen­tru săvârşi­rea unei infra­cţiuni con­tra uma­ni­tă­ţii, con­tra sta­tu­lui ori con­tra auto­ri­tă­ţii, de ser­vi­ciu sau în legă­tu­ră cu ser­vi­ci­ul, care împie­di­că înfăp­tu­i­rea jus­ti­ţi­ei, de fals ori a unor fap­te de coru­pţie sau a unei infra­cţiuni săvârşi­te cu intenţie, care ar face‑o incom­pa­ti­bi­lă cu exer­ci­ta­rea fun­cţi­ei, cu exce­pţia situ­a­ţi­ei în care a inter­ve­nit rea­bi­li­ta­rea.

Con­di­ţii spe­ci­fi­ce pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­ri­lor:

1) bucă­tar:

– stu­dii medii sau gene­ra­le;

– curs cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă;

– vechi­me în mun­că minim 1 an.

2) îngri­ji­tor:

– stu­dii medii sau gene­ra­le;

– vechi­me în mun­că minim 1 an.

3) mun­ci­tor cali­fi­cat treap­ta pro­fe­sio­na­lă I:

– stu­dii medii sau gene­ra­le;

– curs cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă;

– vechi­me în mun­că minim 3 ani.

4) mun­ci­tor cali­fi­cat treap­ta pro­fe­sio­na­lă IV:

– stu­dii medii sau gene­ra­le;

– curs cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă;

– vechi­me în mun­că – nu este cazul.

5) guard:

– stu­dii medii sau gene­ra­le;

– curs cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă;

– vechi­me în mun­că – nu este cazul.

Dosa­re­le de înscri­e­re la con­curs se pot depu­ne în ter­men de 10 zile lucră­toa­re de la data publi­că­rii în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei, Par­tea a III‑a, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei, din Șosea­ua Con­stan­ței nr. 13, Ser­vi­ci­ul Resur­se-Uma­ne Sala­ri­za­re, tele­fon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e‑mail: [email protected].

a) for­mu­la­rul de înscri­e­re;

b) cur­ri­cu­lum vitae, mode­lul comun euro­pean;

c) copia actu­lui de iden­ti­ta­te;

d) copii ale diplo­me­lor de stu­dii, cer­ti­fi­ca­te­lor şi altor docu­men­te care ates­tă efec­tu­a­rea unor spe­cia­li­zări şi per­fe­cţio­nări;

e) copia asi­gu­ră­rii mal­pra­xis;

f) ade­ve­rinţa care ates­tă sta­rea de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re, eli­be­ra­tă cu cel mult 6 luni      ante­ri­or deru­lă­rii con­cur­su­lui de către medi­cul de fami­lie al can­di­da­tu­lui;

g) cazi­e­rul judi­ci­ar;

h) dosar cu șină.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne de la sedi­ul insti­tu­ți­ei şi la tele­fon 0241/751060, int. 214.


Man­ga­lia News, 13.07.2019. (sur­sa: mangalia.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply