Primăria Mangalia angajează coordonator de proiect și inginer, pe perioadă determinată

0
580

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs de recru­ta­re pen­tru ocu­pa­rea pe peri­oa­dă deter­mi­na­tă a func­ți­i­lor con­trac­tu­a­le, tem­po­rar vacan­te, pe dura­ta imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui „Impro­ving the con­nec­tion of ter­ti­a­ry nodes Man­ga­lia and Bal­chik to TEN‑T infras­truc­tu­re”, de:

 • coor­di­na­ting mana­ger (mana­ger coor­do­na­tor echi­pa româ­nă);
 • ingi­ner.

Con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce nece­sa­re în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­curs şi a ocu­pă­rii func­ți­ei con­trac­tu­a­le sunt:

Coor­di­na­ting mana­ger (mana­ger coor­do­na­tor echi­pa româ­nă):

 • absol­vent de stu­dii uni­ver­si­ta­re de licen­ță absol­vi­te cu diplo­mă, res­pec­tiv stu­dii supe­ri­oa­re de lun­gă dura­tă, absol­vi­te cu diplo­mă de licen­ță sau echi­va­len­tă;
 • cunoș­tin­țe de mana­ge­ment al pro­iec­te­lor, absol­vent al unui curs de mana­ger pro­iect recu­nos­cut C.N.F.P.A. sau echi­va­lent;
 • expe­rien­ță mini­mum 1 an în imple­men­ta­rea de pro­iec­te cu finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă;
 • per­mis de con­du­ce­re cate­go­ria B.

Ingi­ner:

 • absol­vent de stu­dii uni­ver­si­ta­re de licen­ță absol­vi­te cu diplo­mă, res­pec­tiv stu­dii supe­ri­oa­re de lun­gă dura­tă, absol­vi­te cu diplo­mă de licen­ță sau echi­va­len­tă în dome­ni­ul ingi­ne­ri­ei;
 • expe­rien­ță mini­mum 1 an în dome­ni­ul ingi­ne­ri­ei;
 • per­mis de con­du­ce­re cate­go­ria B.

Con­cur­sul se va orga­ni­za con­form calen­da­ru­lui urmă­tor:

 • 08 august 2019, ora 10.00: pro­ba scri­să;
 • 13 august 2019, ora 11.00: pro­ba inter­viu.

Dosa­re­le de înscri­e­re se depun la sedi­ul insti­tu­ți­ei în ter­men de 10 zile de la publi­ca­rea anun­țu­lui în Moni­to­rul Ofi­ci­al.

Deta­lii pri­vind con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce şi bibli­o­gra­fia de con­curs sunt dis­po­ni­bi­le accesând pagi­na ofi­ci­a­lă. Rela­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Şos. Con­stanţei nr. 13, jude­țul Con­stan­ța, tele­fon 0241/751.060. (sur­sa: Mangalia.Tv).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele