POZIŢIA DAMEN REFERITOARE LA LICITAŢIA PENTRU CORVETE

0
1211

Lici­ta­ția pen­tru cor­ve­te mul­ti­func­țio­na­le a fost câști­ga­tă de com­pa­nia fran­ce­ză Naval Gro­up. Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le a pri­mit ofer­te din par­tea com­pa­niei olan­de­ze Damen, a fir­mei ita­li­ene Fin­can­ti­eri şi a Gru­pu­lui Naval din Franţa.

Cu aceas­tă oca­zie, Damen a fost anun­țat de către auto­ri­tă­ți­le româ­ne pri­vind rezul­ta­tul pro­gra­mu­lui de înzes­tra­re esen­ți­al „Cor­ve­tă mul­ti­func­țio­na­lă” şi a făcut pre­ci­zări în legă­tu­ră cu rezul­ta­tul lici­ta­ţi­ei.

COMUNICAT DE PRESĂ:

Ieri, 2 Iulie 2019, auto­ri­tă­ți­le româ­ne ne-au infor­mat ofi­ci­al des­pre rezul­ta­te­le lici­ta­ți­ei pri­vind Pro­gra­mul de înzes­tra­re esen­ți­al „Cor­ve­tă mul­ti­func­țio­na­lă”. Damen este hotă­rât să rămâ­nă în con­ti­nu­a­re un par­te­ner pen­tru Româ­nia: sun­tem de 25 de ani în Româ­nia, cu o expe­rien­ță de pes­te 90 de ani în toa­tă lumea. Damen inves­teș­te pe ter­men lung în Româ­nia! Damen este mai hotă­rât ca nici­o­da­tă și doreș­te să rămâ­nă un par­te­ner de nădej­de pen­tru Româ­nia; Damen a inves­tit con­ti­nuu în Galați și – de anul aces­ta – a rea­dus la via­ță șan­ti­e­rul naval Man­ga­lia și va con­ti­nua să alo­ce resur­se impor­tan­te ast­fel încât Româ­nia să devi­nă unul din­tre cele mai impor­tan­te huburi de con­struc­ție de nave de la Marea Nea­gră, din Euro­pa și din lume.

Damen con­si­de­ră că ofer­ta sa este cea mai potri­vi­tă solu­ție pen­tru nece­si­tă­ți­le nava­le româ­nești: con­ți­ne sis­te­me de arma­ment din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, care sunt inte­ro­pe­ra­bi­le la nive­lul ali­an­ței NATO, adu­când împre­u­nă cele mai bune com­pa­nii din indus­tri­i­le de apă­ra­re din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii (BOEING, RAYTHEON, GENERAL DYNAMICS) și din Uniu­nea Euro­pea­na. Aceas­tă solu­ție poa­te să fie con­stru­i­tă în Româ­nia, de către un șan­ti­er naval din Româ­nia, cu for­ță de mun­că româ­neas­că — cu expe­rien­ță în dome­niu, gata să încea­pă con­struc­ția nave­lor ime­di­at după atri­bu­i­rea con­trac­tu­lui și în ter­me­ne­le sta­bi­li­te.

Damen ofe­ră o solu­ție recu­nos­cu­tă la nivel glo­bal care va putea fi folo­si­tă zeci de ani, con­stru­i­tă la timp și în Româ­nia. Acest con­tract ar fi cre­at locuri de mun­că supli­men­ta­re în ambe­le șan­ti­e­re nava­le din Galați și Man­ga­lia, pe lân­gă cele 4500 de locuri de mun­că deja exis­ten­te și 1500 sub­con­trac­tori; acest lucru ar fi men­ți­nut Româ­nia ca fiind cea mai impor­tan­tă țară pen­tru șan­ti­e­re­le nava­le Damen și de ase­me­nea de la Marea Nea­gră. Ofer­ta Damen este pe deplin com­pa­ti­bi­lă cu între­gul pro­gram de reîn­no­ire a flo­tei Mari­nei Româ­ne, fiind încre­ză­tor în expe­rien­ța noas­tră extin­să la șan­ti­e­rul naval Damen Galati, ofe­rind nu numai un pro­dus teh­no­lo­gic avan­sat, ci și unul con­stru­it în ter­me­nul limi­tă și cos­tu­ri­le spe­ci­fi­ca­te”, au trans­mis repre­zen­tanţii DAMEN.

Șan­ti­e­rul Naval din Galați este sin­gu­rul expor­ta­tor de nave mili­ta­re din Româ­nia către nume­roa­se mari­ne mili­ta­re NATO și non-NATO. Șan­ti­e­rul Naval a bene­fi­ci­at în mod extra­or­di­nar de expe­rien­ța găsi­tă la Galați, mana­ge­rii fiind români și bazân­du-se pe o lun­gă tra­di­ție de con­struc­ție a nave­lor. Damen urmă­reș­te cu inte­res și pre­o­cu­pa­re majo­ră anun­țul MApN refe­ri­tor la atri­bu­i­rea pro­du­su­lui Cor­ve­ta Mul­ti­func­țio­na­lă, mai ales că aces­ta vine la un moment în care mul­ti­ple ches­tiuni (inclu­siv de lega­li­ta­te, încăl­ca­re a con­fi­den­ti­a­li­tă­ții etc), invo­ca­te chiar de către MApN ca teme­iuri pen­tru sus­pen­da­rea pro­ce­du­rii sunt în con­ti­nu­a­re nelă­mu­ri­te. Damen ana­li­zea­ză urmă­to­rii pași de urmat”, au con­clu­zio­nat aceş­tia.


Man­ga­lia News, 03.07.2019. (sur­sa: facebook.com/DamenShipyardsGalati).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply