Povestea unei expoziţii de artă în premieră, la Constanţa. Nicu Covaci — “Starea pe care o provoacă Arta este importantă” [VIDEO]

0
733

Luni sea­ra a fost o zi obi­ş­nu­i­tă de înce­put de săp­tămâ­nă, pen­tru con­stă­nţeni. Însă, mulţi s‑au putut bucu­ra de o sea­ră ati­pi­că, în cadrul unei expo­zi­ţii de artă în pre­mie­ră în Româ­nia, la Art Gal­le­ry din Con­stanţa. Nicu Covaci şi Vale­riu Sepi, ală­tu­ri de tineri arti­şti din Con­stanţa, au expus lucră­ri­le lor uni­ce, în cadrul unui eve­ni­ment care a debu­tat de la ora 17:00.

Două femei tine­re, o fami­lie, poli­ti­cieni, oameni de cul­tu­ră, oameni sim­pli, gru­puri de pri­e­te­ni, iubi­tori de artă – un coc­k­ta­il de oameni care au fost uni­ţi de ace­ea­şi lim­bă, arta. Artă care, din mâi­ni­le fon­da­to­ri­lor legen­da­rei tru­pe Pho­e­nix, a atins un alt nivel. Râse­te, glu­me, mesa­je pro­fun­de, pro­mi­siuni şi nos­tal­gie – aces­tea au fost ingre­dien­te­le care au trans­for­mat o bana­lă expo­zi­ţie de artă cu care sun­tem obi­ş­nui­ţi în con­venţio­nal într‑o întâl­ni­re a pri­e­te­ni­lor, uni­ţi de un sin­gur scop comun – nece­si­ta­tea de a con­su­ma artă.

Pre­zenţi ală­tu­ri de cei doi au fost şi feţe cunos­cu­te din medi­ul con­stă­nţean: pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, Dece­bal Făgă­dău, mana­ge­rul Spi­ta­lu­lui Judeţean Con­stanţa, Cătă­lin Gra­sa, dar şi alte per­so­na­li­tă­ţi de sea­mă.

Pri­mul care a luat cuvân­tul să trans­mi­tă un mesaj către arti­şti a fost edi­lul Dece­bal Făgă­dău, care a sub­li­ni­at că este nece­sar ca arti­ş­tii locali să fie pro­mo­va­ţi în gale­ri­i­le de artă.

Mulţu­mesc pen­tru invi­ta­ţie. Flo­rin şi‑a făcut un obi­cei prin a mă pur­ta prin via­ţa asta a ora­şu­lui şi un obi­cei în a învol­bu­ra via­ţa cul­tu­ra­lă a ora­şu­lui. Lucru care ne face bine. Mă bucur că astăzi că am onoa­rea să văd o buca­tă din isto­ria cul­tu­rii româ­ne şi cred că nu s‑a înche­iat aceas­tă filă. Des­co­păr ceva ce nu şti­am. Facul­ta­tea de Arte a deve­nit un pilon al Uni­ver­si­tă­ţii Ovi­di­us din Con­stanţa. Mă bucur că văd atât de mul­tă lume. Este un val care sper să nu se opreas­că şi să cre­as­că. Cred că dacă tot sun­tem la mare, acest val tre­bu­ie urmat de un alt val, unul mai mare, altul mai mic. Impor­tant este ca uşor, uşor, ceea ce a stâr­nit falii în lumea cul­tu­ra­lă con­stă­nţea­nă să vină şi să fie aco­pe­rit prin­tr-un acord din exte­ri­or. Fie că se întâm­plă într-un muzeu, într‑o gale­rie con­venţio­na­lă, într‑o gale­rie necon­venţio­na­lă, la un şpriţ, Con­stanţa tre­bu­ie să rede­vi­nă un cen­tru cul­tu­ral puter­nic al Româ­ni­ei. Resur­se­le sunt fru­moa­se, uni­ce şi văd că în sală, media de vâr­stă sca­de, ceea ce tre­bu­ie să repre­zin­te curaj pen­tru tine­rii şi feli­cit aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă de a inclu­de stu­denţi şi mas­te­ranzi în expo­zi­ţi­i­le arti­ş­ti­lor con­sa­cra­ţi. Vedem că, în con­ti­nu­a­re, arti­ş­tii con­sa­cra­ţi invi­tă lumea mai tână­ră în dome­niu”, a trans­mis pri­ma­rul Dece­bal Făgă­dău.

Nicu Covaci: “Arta este o nece­si­ta­te!”

Au urmat cei doi expo­zanţi, care au vor­bit de obli­ga­ţia mora­lă de a hrăni artis­tul din om, fiind sin­gu­rul mod prin care oame­nii se dife­renţi­ea­ză de ani­ma­le.

Nicu Covaci: „Ceea ce vreau să trans­mit și să cre­deți — Arta este o nece­si­ta­te. Este o hra­nă spi­ri­tu­a­lă. Fără aceas­tă hra­nă sun­tem doar ani­ma­le. Sta­rea pe care o pro­voa­că arta este impor­tan­tă. Ne hră­neș­te și ne con­stru­ieș­te împre­u­nă. Când îți educi copi­lul să apre­cie­ze arta, este deja un pas îna­in­te. Copi­lul tre­bu­ie să învețe din tine­re­țe să aibă o sca­ră valori­că. Ceea ce ne dife­ren­ți­a­ză de res­tul fiin­țe­lor este să cre­e­ze niș­te stări. Con­su­mul este impor­tant astăzi. Nu uitați! Aveți o ini­mă, un cre­ier și un suflet!”

Vale­riu Sepi: „Ches­tiu­nea foar­te impor­tan­tă este că am cunos­cut niș­te oameni care sunt scla­vii aces­tui minu­nat dar care ni l‑a dat Dum­ne­zeu. Dacă îi întrebi de ce pic­tea­ză, ei răs­pund ca nu au înco­tro. Pes­te tot în lume m‑am înțe­les cu oame­nii care apre­ci­ea­ză arta. Dato­ri­tă talen­tu­lui fie­că­ru­ia care ne‑a unit am rea­li­zat ceea ce vedeți voi astăzi. Am ajuns împre­u­nă și mă bucur întot­dea­u­na. Toa­te eve­ni­men­te­le astea fru­moa­se să lase urme”.

De cinci ani mana­ger al Art Gal­le­ry, Dorin Geor­ge Bar­bu (62 ani), dublu licen­ți­at al Facul­tă­ții de meca­ni­că (Poli­teh­ni­ca Timi­șoa­ra), dar și al Facul­tă­ții de arte (Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us”), face par­te din cate­go­ria ace­lor dobro­geni fru­moși care se încrân­ce­nea­ză să demon­stre­ze că la Con­stan­ța cul­tu­ra chiar nu este în colaps și că meri­tă aten­ția între­gii comu­ni­tăți, dar mai ales a auto­ri­tă­ți­lor. La Art Gal­le­ry, din Tomis Mall Con­stanţa, pot fi achi­zi­ţio­na­te lucră­ri­le expu­se, dar şi cârţi şi CD-uri ale tru­pei Pho­e­nix.

În carie­ra absol­ven­tu­lui de Arte Nicu Covaci, ver­ni­sa­jul de ieri con­sti­tu­ie o pre­mie­ră națio­na­lă, fiind pri­ma sa expo­zi­ție per­so­na­lă.

Au expus, ală­tu­ri de cei doi, lucrări invi­ta­ții Dorin Bar­bu, Mari­e­ta Besu, Aurel Bula­cu, Răzvan Con­stan­tin Cara­tă­na­se (Zuzu), Mari­a­na Con­stan­ti­ne­scu, Răzvan Dra­goș, Ghe­or­ghe Caru­țiu, Mir­cia Dumi­tres­cu, Ghe­or­ghe Făr­că­șiu, Emil Fro­ne­scu, Gavril Kovacs, Leo­nard Lepă­da­tu, Ione­scu Ovi­diu, Eugen Rapor­to­ru, Anas­ta­sia Sto­iciu, Flo­rin Sto­iciu, Moni­ca Sto­ian, Cris­ti­an Tar­bă, Ion Tițo­iu.

Exis­tă și o latu­ră prag­ma­ti­că. Totul se vin­de. Vă invit să cum­pă­rați. Sunt pie­se puți­ne și uni­ce”, a spus Dorin Bar­bu, mana­ger al Art Gal­le­ry, în înche­ie­re.

Covaci şi Sepi sunt absol­venți ai Facul­tă­ții de arte şi au fost, recent, pro­ta­go­niș­tii unei alte expo­zi­ții impor­tan­te pen­tru ora­șul nos­tru, ver­ni­sa­tă la Muze­ul de Artă din Con­stan­ța – „Ges­tul în desen/Desenul pe pân­ză”, pri­lej cu care au răs­puns invi­ta­ți­ei maes­tru­lui gra­vu­rii româ­nești Flo­rin Sto­iciu.

De la înfi­in­ța­re, Art Gal­le­ry a găz­du­it cir­ca 50 de expo­zi­ții cu artiști pro­fe­si­o­niști din țară și din stră­i­nă­ta­te, iar prin cola­bo­ra­rea cu prof. univ. dr. Flo­rin Sto­iciu, va fi adus un suflu nou în via­ța cul­tu­ra­lă a urbei de la malul mării, care sufe­ră din cau­za penu­ri­ei de spa­ții „de expri­ma­re” artis­ti­că, în plan con­tem­po­ran.

Pho­e­nix – una din­tre pri­me­le for­ma­ții de muzi­că rock din Româ­nia — a fost des­chi­ză­toa­re de dru­muri în muzi­ca adre­sa­tă publi­cu­lui larg în Româ­nia celei de‑a doua jumă­tăți a seco­lu­lui XX și poa­te că nu întâm­plă­tor, o dată cu ver­ni­sa­jul celor doi muzi­cieni-artiști, con­stăn­țe­nii au șan­sa unei renaș­teri artis­ti­ce.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply