Petre Daea, în județul Constanța: Reabilitarea sistemului de irigații din România este o prioritate guvernamentală [VIDEO]

0
206
Booking.com

Sta­ţia de pom­pa­re a apei Galeşu va fi dată în folo­sinţă la data de 15 apri­lie 2019. Toa­te agre­ga­te­le au fost înlo­cu­i­te şi au fost rea­bi­li­ta­te cana­le­le de adu­cţiu­ne. Sta­ţia deser­veş­te 4700 de hec­ta­re. Prin Pro­gra­mul Naţio­nal de Rea­bi­li­ta­re a Infras­truc­tu­rii Prin­ci­pa­le de Iri­ga­ţii au fost alo­ca­ţi 1,7 mili­oa­ne de euro.

Cel mai impor­tant lucru, în para­lel cu rea­bi­li­ta­rea sis­te­me­lor de iri­ga­ţii, este refa­ce­rea orga­ni­za­ţi­i­lor de uti­li­za­tori de apă, spu­ne minis­trul agri­cul­tu­rii Petre Daia, pre­zent astăzi la Galeşu pen­tru a vedea care este sta­di­ul lucră­ri­lor.

Orga­ni­za­rea în aso­ci­a­ții este vita­lă pen­tru a putea adu­ce apă la plan­tă. Și avem bani de la Uniu­nea Euro­pea­nă, gran­turi în valoa­re de 435 de mili­oa­ne, pe care îi vom con­su­ma în moder­ni­za­rea sis­te­me­lor secun­da­re de iri­ga­ții, pro­cu­rând insta­la­ții de uda­re, pen­tru că am modi­fi­cat pla­nul națio­nal de dezvol­ta­re rura­lă, în așa fel încât să avem posi­bi­li­ta­tea să cum­pă­răm și insta­la­ții pen­tru a putea să adu­cem apă la plan­tă“, a decla­rat minis­trul Petre Daea.


Minis­trul Agri­cul­tu­rii, Petre Daea, a decla­rat, astăzi, la Gale­șu, în jude­țul Con­stan­ța că rea­bi­li­ta­rea sis­te­mu­lui de iri­ga­ții din Româ­nia este o pri­o­ri­ta­te guver­na­men­ta­lă ce tre­bu­ie înde­pli­ni­tă, mai ales în con­tex­tul schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce actu­a­le.

‚Și anul aces­ta, aici, în Con­stan­ța am avut situ­a­ții deo­se­bi­te. Mă gân­desc la lip­sa de pre­ci­pi­ta­ții și la sufe­rin­ța plan­te­lor. În acest obiec­tiv de guver­na­re noi am sta­bi­lit și am pus în pagi­na buge­ta­ră sume­le nece­sa­re pen­tru a ajun­ge în 2020 la cele două mili­oa­ne de hec­ta­re de iri­gat’’, a spus Petre Daea.

Petre Daea a ținut să feli­ci­te con­struc­to­rul care a rea­li­zat lucră­ri­le de moder­ni­za­re la sta­ția de pom­pa­re Gale­șu, lucrări rea­li­za­te mult mai devre­me decât ter­me­nul con­trac­tat ini­țial (ter­me­nul de exe­cu­ție era de 24 de luni, lucră­ri­le dema­rând în luna mar­tie 2018).

În pri­vin­ța pro­fi­ta­bi­li­tă­ții sis­te­mu­lui de iri­ga­ții, minis­trul Agri­cul­tu­rii a pre­ci­zat că aces­ta are o dura­bi­li­ta­te mult mai mare decât pre­ce­den­tul, numai dura­ta de exploa­ta­re a noi­lor țevi fiind de 80 de ani, față de 40 de ani cât aveau cele vechi:

‚Cum să nu fie pro­fi­ta­bi­lă, când e vor­ba de exis­ten­ța uma­nă? Aici nu te poți juca cu agri­cul­tu­ra țării, cu hra­na popu­la­ți­ei nu te poți juca. S‑au înche­iat lucră­ri­le pre­vă­zu­te în fișa de inves­ti­ții, acor­dân­du-se, evi­dent, o aten­ție foar­te, foar­te mare a cali­tă­ții lucră­ri­lor. Valoa­rea inves­ti­ți­ei e unde­va la șase mili­oa­ne… Știu că cea­lal­tă inves­ti­ție e unde­va de la 13 mili­oa­ne… și Cana­lul C1 și C2 care înseam­nă 6 km, res­pec­tiv 13 km de repro­fi­la­re de canal, imper­mea­bi­li­za­re, talu­za­re, în așa fel încât să nu avem pier­deri de apă, pen­tru că acum avem deja agre­ga­re cu con­sum mai mic de ener­gie’’, a mai pre­ci­zat minis­trul.

Încă trei şan­ti­e­re de rea­bi­li­ta­re a sis­te­me­lor de iri­ga­ţii vor înce­pe în judeţul Con­stanţa. Până în anul 2020, auto­ri­tă­ți­le spun că la nive­lul între­gii ţări vor fi iri­ga­te 2 mili­oa­ne de hec­ta­re de teren agri­col. (sur­sa: Radio Con­stan­ța).

UPDATE: Stiri Ante­na 3 Con­stan­ta:


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele