MRP face înscrieri pentru participarea la Forumul Românilor de Pretutindeni

0
400

Minis­te­rul pen­tru Româ­nii de Pre­tu­tin­deni (MRP):

❗️Anunț înscri­eri pen­tru par­ti­ci­pa­rea la Foru­mul Româ­ni­lor de Pre­tu­tin­deni❗️

✔️MRP lansea­ză invi­ta­ția către repre­zen­tan­ții mediu­lui aso­ci­a­tiv româ­nesc din afa­ra gra­ni­țe­lor și către repre­zen­tan­ții mass-media de expre­sie româ­neas­că de a par­ti­ci­pa la Foru­mul Româ­ni­lor de Pre­tu­tin­deni, care va avea loc în peri­oa­da 4–8 sep­tem­brie 2019, în Româ­nia.

✔️Obiec­ti­vul prin­ci­pal al pro­iec­tu­lui este de a crea o plat­for­mă de dez­ba­te­re a ide­i­lor și pro­pu­ne­ri­lor pri­vind pro­ble­ma­ti­ca româ­ni­lor din afa­ra gra­ni­țe­lor, în vede­rea extin­de­rii spri­ji­nu­lui acor­dat ini­ția­ti­ve­lor în dome­ni­ul cul­tu­ral, edu­ca­țio­nal, antre­pre­no­ri­al și mass-media dezvol­ta­te de aso­ci­a­ți­i­le româ­nești din comu­ni­tă­ți­le isto­ri­ce și dias­po­ra.

✔️Eve­ni­men­tul va cuprin­de atât dez­ba­teri gene­ra­le pri­vind româ­nii de pre­tu­tin­deni, pre­cum și ate­li­e­re de lucru pri­vind afir­ma­rea iden­ti­tă­ții cul­tu­ra­le și drep­tul la edu­ca­ție, oport­u­ni­tăți antre­pre­no­ri­a­le, inte­gra­rea soci­a­lă și eco­no­mi­că a româ­ni­lor din afa­ra gra­ni­țe­lor. De ase­me­nea, se vor rea­li­za vizi­te de docu­men­ta­re a unor obiec­ti­ve cul­tu­ra­le de impor­tan­ță pri­vind iden­ti­ta­tea româ­neas­că.

✔️Deta­lii des­pre cri­te­ri­i­le de eli­gi­bi­li­ta­te și con­di­ți­i­le de înscri­e­re 👉 mprp.gov.ro


Man­ga­lia News, 20.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply