MIRCEA GEOANĂ A FOST NUMIT ÎN FUNCŢIA DE ADJUNCT AL SECRETARULUI GENERAL NATO

0
507

Secre­ta­rul gene­ral al NATO, Jens Sto­l­ten­berg a decis să‑l numeas­că pe Mir­cea Geo­a­nă în fun­cţia de adjunct al secre­ta­ru­lui gene­ral, infor­mea­ză un comu­ni­cat pos­tat mier­curi pe site-ul NATO. El îşi va ocu­pa pos­tul la jumă­ta­tea lui octom­brie 2019.

El o va înlo­cui în fun­cţie pe Rose Got­te­mo­e­l­ler din SUA, care ocu­pa aceas­tă pozi­ţie din octom­brie 2016.

Sunt feri­cit să anu­nţ numi­rea lui Mir­cea Geo­a­nă în fun­cţia de adjunct al secre­ta­ru­lui gene­ral. El este un avo­cat devo­tat al legă­tu­rii tran­sa­tlan­ti­ce şi va adu­ce expe­rienţa sa înde­lun­ga­tă ca om de stat şi diplo­mat aces­tui post. El va fi pri­mul român care va deţi­ne aceas­tă pozi­ţie de rang îna­lt”, a decla­rat Sto­l­ten­berg, citat în comu­ni­cat.

Îi sunt foar­te recu­nos­că­tor lui Rose Got­te­mo­e­l­ler. Apti­tu­di­ni­le ei diplo­ma­ti­ce şi exper­ti­za ei în secu­ri­ta­te poli­ti­că au fost de nepreţu­it pen­tru Ali­anţă, într-un con­text în care NATO con­ti­nuă să se adap­te­ze la un mediu de secu­ri­ta­te mai impre­dic­ti­bil”, a adă­u­gat el.

Site-ul NATO rea­min­teş­te că Mir­cea Geo­a­nă este fost preşe­din­te al Sena­tu­lui Româ­ni­ei şi că a deţi­nut fun­cţi­i­le de minis­tru de exter­ne şi amba­sa­dor al Româ­ni­ei în SUA. De ase­me­nea, Geo­a­nă este fon­da­to­rul şi preşe­din­te­le Insti­tu­tu­lui Aspen din Româ­nia.

Până în pre­zent, cea mai îna­l­tă fun­cţie a unui român în cadrul NATO a fost cea de asis­tent al secre­ta­ru­lui gene­ral al NATO, ocu­pa­tă în peri­oa­da 2013–2017 de Sorin Duca­ru, care a exer­ci­tat rolul de şef al Divi­zi­ei pen­tru Ris­curi de Secu­ri­ta­te Emer­gen­te.


OFICIAL: Mir­cea Geo­a­nă ocu­pă cea mai îna­l­tă pozi­ție poli­ti­că deți­nu­tă de un român într‑o orga­ni­za­ție.

În urma anun­țu­lui făcut de Jens Sto­l­ten­berg și a comu­ni­ca­tu­lui tri­mis de NATO, se pare că Mir­cea Geo­a­nă ocu­pă în pre­zent cea mai îna­l­tă pozi­ție poli­ti­că deți­nu­tă de un român într‑o orga­ni­za­ție inter­națio­na­lă: adjunct al secre­ta­ru­lui gene­ral al NATO.

Deci­zia de numi­re a fost lua­tă de ali­ați, împre­u­nă cu secre­ta­rul gene­ral, trans­mi­te g4media.ro

Reac­ția lui Geo­a­nă nu a întâr­zi­at să apa­ră:

”Sunt mân­dru să fiu desem­nat de către Secre­ta­rul Gene­ral NATO, Jens Sto­l­ten­berg, ca urmă­to­rul Secre­tar Gene­ral Adjunct. Este, deo­po­tri­vă, o uri­a­șă pro­vo­ca­re și o oport­u­ni­ta­te de a repre­zen­ta inte­re­se­le Ali­an­ței noas­tre, care asi­gu­ră secu­ri­ta­tea a pes­te 1 mili­ard de cetă­țeni. De‑a lun­gul cari­e­rei mele diplo­ma­ti­ce și poli­ti­ce am pro­mo­vat lega­tu­ra tran­sa­tlan­ti­că și inte­gra­rea euro-atlan­ti­că a Roma­niei. Sunt pro­fund ono­rat să fiu desem­nat pen­tru aceas­tă pozi­ție che­ie ce repre­zin­tă, de ase­me­nea, o recu­noaș­te­re a impor­tan­ței con­tri­bu­ții a Roma­niei în cadrul NATO, a trans­mis Mir­cea Geo­a­nă pe con­tul său de soci­a­li­za­re.

Apre­ciez, în mod deo­se­bit, sus­ți­ne­rea poli­ti­că și insti­tu­țio­na­lă trans-par­ti­ni­ce de care s‑a bucu­rat can­di­da­tu­ra mea, a adă­u­gat aces­ta.

Mir­cea Geo­a­nă a pri­mit sus­ți­ne­re inclu­siv din par­tea Pre­mi­e­ru­lui Româ­ni­ei, Viorca Dăn­ci­lă, care îl invi­ta­se în PSD încă din 29 mai, la două zile după con­dam­na­rea lui Liviu Drag­nea:

”Și Mir­cea Geo­a­nă și alți colegi care vor să vină ală­tu­ri de noi vor avea por­ți­le des­chi­se”, a spus atunci Dăn­ci­lă.

Mir­cea Geo­a­nă a refu­zat reve­ni­rea sa în PSD, spu­nând că pla­nu­ri­le sale ime­di­a­te nu includ reve­ni­rea în poli­ti­ca mili­tan­tă.

Fost Amba­sa­dor al Româ­ni­ei în SUA și Minis­tru de Exter­ne în Guver­nul Năs­ta­se, Mir­cea Geo­a­nă a con­dus PSD din apri­lie 2005 până în febru­a­rie 2010.

A fost de ase­me­nea și pre­șe­din­te al Sena­tu­lui Româ­ni­ei, din decem­brie 2008 până în noiem­brie 2011. În urma pre­zi­den­ți­a­le­lor din 2009 pier­du­te în fața lui Tra­ian Băsescu și după ale­ge­ri­le pen­tru șefia PSD, sol­da­te cu eșec în fața lui Vic­tor Pon­ta, Mir­cea Geo­a­nă a fost exclus din par­tid și a înfi­in­țat o nouă for­ma­țiu­ne poli­ti­că, PSRO.

Sur­să foto: Facebook/ Mir­cea Geo­a­nă.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 17.07.2019. (sur­se: AGERPRES și Ziua de Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele