Ministerul Energiei a eliberat pentru ExxonMobil autorizația pentru foraje geotehnice la Tuzla

0
485

Minis­te­rul Ener­gi­ei a eli­be­rat marți, 16 iulie 2019, com­pa­niei Exxon­Mo­bil Explo­ra­tion and Pro­duc­tion Roma­nia Limi­ted Nas­sau (Baha­mas) Sucur­sa­la Bucu­rești, auto­ri­za­ția pen­tru exe­cu­ta­rea unui stu­diu geo­teh­nic onsho­re în loca­li­ta­tea Tuz­la, jude­țul Con­stan­ța, în vede­rea con­stru­i­rii de către com­pa­nia ame­ri­ca­nă a unei sta­ții de măsu­ra­re a gazelor.

Ampla­sa­men­tul în care vor fi rea­li­za­te fora­je­le și măsu­ră­to­ri­le este alcă­tu­it din trei par­ce­le cu o supra­fa­ță tota­lă de pes­te 200.000 mp.

Auto­ri­za­ția a fost emi­să în urma soli­ci­tă­rii Exxon­Mo­bil Explo­ra­tion and Pro­duc­tion Roma­nia iar lucră­ri­le pe care com­pa­nie ame­ri­ca­nă le va deru­la la Tuz­la sunt eva­lu­a­te la 2,1 mili­oa­ne de lei, fără TVA.


Man­ga­lia News, 16.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply