Marin Florian: România nu utilizează oportunitățile de finanțare oferite de Comisia Europeană

0
313

”În con­di­ți­i­le în care defi­ci­tul de for­ță de mun­că este acut, migra­ția tine­ri­lor atin­ge cote alar­man­te, iar sis­te­mul edu­ca­țio­nal este sub­fi­nan­țat și are nevo­ie de o refor­mă pro­fun­dă, în sen­sul în care tre­bu­ie core­lat cu pro­vo­că­ri­le vii­to­ru­lui, dar și cu rea­li­tă­ți­le actu­a­le, Româ­nia nu uti­li­zea­ză oport­u­ni­tă­ți­le de finan­ța­re ofe­ri­te de Comi­sia Euro­pea­nă.

Sume­le efec­tiv absor­bi­te din cadrul Fon­du­lui Soci­al Euro­pean pla­sea­ză Româ­nia pe ulti­me­le locuri, la nive­lul Uniu­nii Euro­pe­ne. 

Este greu de înțe­les cum un par­tid care repre­zin­tă stân­ga, aflat la pute­re, per­mi­te ca anu­mi­te regiuni ale Româ­ni­ei să se zba­tă în sără­cie, ca tine­rii din medi­ul rural să rămâ­nă lip­siți de oport­u­ni­tăți, sau să asis­te pasiv la situ­a­ția din ce în ce mai ten­sio­na­tă de la nive­lul pie­ței mun­cii, deși exis­tă resur­se finan­ci­a­re cer­te și ime­di­a­te pen­tru a solu­țio­na toa­te aces­te situ­a­ții difi­ci­le care amputea­ză vii­to­rul cetă­țe­ni­lor români și poten­ți­a­lul eco­no­mi­ei româ­nești”.

Marin Flo­ri­an, 22.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele