Mangalia are un nou Plan Urbanistic General (PUG). [Galerie FOTO cu planșe utile]

0
1351

Man­ga­lia are un nou Plan Urba­nis­tic Gene­ral. ”După aproa­pe 20 de ani, Man­ga­lia are un nou Plan Urba­nis­tic Gene­ral (PUG), pre­cum şi un Regu­la­ment Local de Urba­nism. Docu­men­tul este extrem de impor­tant pen­tru toți cetă­țe­nii ora­șu­lui, dar mai ales pen­tru inves­ti­to­rii din turism. De acum îna­in­te, dezvol­ta­rea sta­ţiu­ni­lor din sudul lito­ra­lu­lui nu va mai fi blo­ca­tă de biro­cra­ţia exce­si­vă din dome­ni­ul urba­nis­tic.

Toţi cei care vor să con­stru­ias­că sau să moder­ni­ze­ze uni­tă­ţi de caza­re sau ali­men­ta­ţie publi­că se vor putea rapor­ta la noul PUG, care sim­pli­fi­că mult pro­ce­du­ri­le şi aju­tă inves­ti­to­rii să atra­ga fon­duri UE în turis­mul româ­nesc.

Măr­tu­ri­sesc că ne-au tre­bu­it 5 ani pen­tru fina­li­za­rea docu­men­tu­lui, din cau­za blo­ca­je­lor cu care ne-am con­frun­tat la cele aproa­pe 30 de insti­tu­ţii ale sta­tu­lui, de la care am avut nevo­ie de avi­ze pe noul PUG. Ca exem­plu, numai Minis­te­rul Cul­tu­rii ne‑a ţinut aproa­pe un an şi jumă­ta­te pen­tru un aviz.

Pre­ci­zez că ulti­mul PUG al Man­ga­li­ei datea­ză din anul 2000 şi a expi­rat după 10 ani, dar a fost pre­lun­git până în 2018, con­form legii. Docu­men­ta­ţia pen­tru noul PUG a fost dema­ra­tă din 2009, dar aban­do­na­tă la scurt timp. Noi am reluat‑o în 2013–2014, iar de atunci am insis­tat con­stant la fie­ca­re minis­ter pen­tru avi­ze­le nece­sa­re. În cele din urmă, am reu­şit să adop­tăm docu­men­tul inclu­siv în Con­si­li­ul Local, iar acum Man­ga­lia se află prin­tre pri­me­le cinci muni­ci­pii din țară care au reac­tu­a­li­zat Pla­nul Urba­nis­tic Gene­ral, res­pec­tând toa­te nor­me­le impu­se de legi­sla­ția spe­ci­fi­că în mate­rie de urba­nism și ame­na­ja­re a teri­to­ri­u­lui”. (Radu Cris­ti­an, Fb).


Man­ga­lia News, Marți, 30 iulie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele