Lucrări semnate de Nicu Covaci și Valeriu Sepi, pe simezele Art Gallery. Titanii Phoenix expun în cea mai mare galerie particulară din Constanța

0
469

Zile­le aces­tea, la eta­jul II al Tomis Mall, în cea mai mare gale­rie par­ti­cu­la­ră a Con­stan­ței au loc ulti­me­le pre­gă­tiri pen­tru ver­ni­sa­jul de luni, 22 iulie, ora 17.00, al expo­zi­ți­ei cu lucrări plas­ti­ce sem­na­te de Nicu Covaci și Vale­riu Sepi, fon­da­to­rii celei mai îndră­gi­te for­ma­ții ce lua fiin­ță în Româ­nia în anul 1961 – PHOENIX.

Ambii absol­venți ai Facul­tă­ții de Arte din Timi­șoa­ra, au fost, recent, pro­ta­go­niș­tii unei alte expo­zi­ții impor­tan­te pen­tru ora­șul nos­tru, ver­ni­sa­tă la Muze­ul de Artă din Con­stan­ța – „Ges­tul în desen/Desenul pe pân­ză”, pri­lej cu care au răs­puns invi­ta­ți­ei maes­tru­lui gra­vu­rii româ­nești Flo­rin Sto­iciu.

Se vor ală­tu­ra cu lucrări invi­ta­ții Dorin Bar­bu, Mari­e­ta Besu, Aurel Bula­cu, Răzvan Con­stan­tin Cara­tă­na­se (Zuzu), Mari­a­na Con­stan­ti­ne­scu, Răzvan Dra­goș, Ghe­or­ghe Caru­țiu, Mir­cia Dumi­tres­cu, Ghe­or­ghe Făr­că­șiu, Emil Fro­ne­scu, Gavril Kovacs, Leo­nard Lepă­da­tu, Ione­scu Ovi­diu, Eugen Rapor­to­ru, Anas­ta­sia Sto­iciu, Flo­rin Sto­iciu, Moni­ca Sto­ian, Cris­ti­an Tar­bă, Ion Tițo­iu.

De cinci ani mana­ger al Art Gal­le­ry, Dorin Geor­ge Bar­bu (62 ani), dublu licen­ți­at al Facul­tă­ții de meca­ni­că (Poli­teh­ni­ca Timi­șoa­ra), dar și al Facul­tă­ții de arte (Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us”), face par­te din cate­go­ria ace­lor dobro­geni fru­moși care se încrân­ce­nea­ză să demon­stre­ze că la Con­stan­ța cul­tu­ra chiar nu este în… colaps și că meri­tă aten­ția între­gii comu­ni­tăți, dar mai ales a auto­ri­tă­ți­lor.

De la înfi­in­ța­re, Art Gal­le­ry a găz­du­it cir­ca 50 de expo­zi­ții cu artiști pro­fe­si­o­niști din țară și din stră­i­nă­ta­te, iar prin cola­bo­ra­rea cu prof. univ. dr. Flo­rin Sto­iciu va fi adus un suflu nou în via­ța cul­tu­ra­lă a urbei de la malul mării, care sufe­ră din cau­za penu­ri­ei de spa­ții „de expri­ma­re” artis­ti­că, în plan con­tem­po­ran.

Șan­sa Con­stan­ței: Pre­mie­ră națio­na­lă pen­tru artis­tul-muzi­cian Nicu Covaci
 
În carie­ra absol­ven­tu­lui de Arte Nicu Covaci, ver­ni­sa­jul de luni, 22 iulie, de la ora 17, con­sti­tu­ie o pre­mie­ră națio­na­lă, fiind pri­ma sa expo­zi­ție per­so­na­lă.

În urmă cu trei ani, cura­to­rul expo­zi­ți­ei, Flo­rin Sto­iciu, îl cunoș­tea, prin inter­me­di­ul nașu­lui său, Mihai Tugea­ru (fiul legen­da­ru­lui bale­rin Ioan Tugea­ru), pe Vale­riu Sepi, ime­di­at la întoar­ce­rea din Sin­ga­po­re.

A fost înce­pu­tul unei pri­e­te­nii de excep­ție, care se con­cre­ti­zea­ză în pro­iec­te artis­ti­ce deo­se­bi­te. Dacă acum patru dece­nii, când fre­do­nam melo­di­i­le for­ma­ți­ei Pho­e­nix, cine­va mi-ar fi spus că voi ajun­ge să orga­ni­zez pri­ma expo­zi­ție per­so­na­lă a lui Nicu Covaci aș fi zis că‑i nebun. Dar uite că acum, în gene­ro­sul spa­țiu al Art Gal­le­ry Con­stan­ța, Covaci pri­meș­te recu­noaș­te­rea sa ca artist vizu­al și este bucu­ros că i s‑a ofe­rit oca­zia să se expri­me și plas­tic, în pre­mie­ră, în Româ­nia. Mai ales că își doreș­te să devi­nă mem­bru al Uniu­nii Artiș­ti­lor Plas­tici”, ne‑a decla­rat prof. univ. dr. Flo­rin Sto­iciu, mân­dru că a reu­șit să rea­du­că în aten­ția publi­că nume noto­rii din cul­tu­ra româ­neas­că.

 

Pho­e­nix – una din­tre pri­me­le for­ma­ții de muzi­că rock din Româ­nia — a fost des­chi­ză­toa­re de dru­muri în muzi­ca adre­sa­tă publi­cu­lui larg în Româ­nia celei de‑a doua jumă­tăți a seco­lu­lui XX și poa­te că nu întâm­plă­tor, o dată cu ver­ni­sa­jul celor doi muzi­cieni-artiști, con­stăn­țe­nii au șan­sa unei renaș­teri artis­ti­ce.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele