Lucian Blaga: RUȘINE, ROMÂNIA?

0
483

Româ­nii din dias­po­ra vin în vacanţă, în scum­pa noas­tră ţări­şoa­ră. Pro­ble­mă: Lito­ra­lul pute, mun­te­le mai puţin, poa­te din cau­za alti­tu­di­nii, totul este scump, mân­ca­rea îmbol­nă­veş­te, româ­nii sunt nee­du­ca­ţi…, con­clu­zia: RUŞINE, ROMÂNIA!

Ruşi­ne, pen­tru că nu te ridici la stan­dar­de­le occi­den­ta­le, alea pe care unii din­tre noi le-au asi­mi­lat rapid, stând la coa­dă la Fast Food sau la cafea, în luxo­sul bolid, ăla cu cli­mă bizo­ni­că. Ruşi­ne, pen­tru că noi uităm de unde am ple­cat, dar, mai ales ruşi­ne, pen­tru că noi le ştim pe toa­te, dar nu reu­şim să ne impli­căm, să încer­căm să schim­băm ceva!

Da, Româ­nia sufe­ră, pen­tru că româ­nii au fugit ori­un­de au văzut cu ochii, pen­tru că, par­că sun­tem bles­te­ma­ţi să ale­gem tot ceea ce e mai rău pen­tru noi, pen­tru că ne bâr­fim, pen­tru că ne pute, sufe­ră pen­tru că dăm în ţara aia ca într‑o pina­ta, din care, în curând, nu va mai rămâ­ne nimic. Fie­ca­re, din colţi­şo­rul lui de “liber­ta­te” (Face­bo­ok wall, Insta­gram sau ori­ce alt­ce­va) emi­te ură, par­ti­ci­pând activ la şi adân­cind dez­bi­na­rea care ne domi­nă.

Da, Româ­nia are pro­ble­me. Dar cred că îna­in­te de toa­te, pro­ble­ma e la noi, la modul cum vor­bim, cât res­pec­tăm mun­ca şi efor­tu­ri­le româ­ni­lor noş­tri care au rămas pe mete­re­ze, care plă­tesc taxe abe­ran­te, care nu au niciun spri­jin, dar se uită la noi, aştia cu stan­dar­de, ca la o sal­va­re demult aştep­ta­tă.

Dra­gi­lor, aveţi de aştep­tat. Mai ieşim din patru în patru ani să ne amin­tim de voi, mai facem un gră­tă­rel şi dez­ba­tem pro­ble­me­le ţării, dar sta­ţi lini­ş­ti­ţi, gre­ul tot voi îl veţi duce. Aici nu exis­tă lea­deri, pen­tru că, dacă cine­va încear­că să facă ceva, va fi urgent eti­che­tat ca oport­u­nist sau ca vre­u­nul care vrea să se îmbo­gă­ţeas­că pe spa­te­le cona­ţio­na­li­lor.

Am scris toa­te aces­tea pen­tru că acum câte­va zile am cunos­cut o doam­nă din Vene­zu­e­la. Firesc, am întrebat‑o care este păre­rea ei, ca şi cetă­ţean ame­ri­can, des­pre Vene­zu­e­la, acum când ţara ei tre­ce printr‑o peri­oa­dă nea­gră şi mă aştep­tam la un dis­curs nega­tiv, plin de păreri de rău şi regre­te.

A răs­puns sim­plu:

Lucian, Vene­zu­e­la este cea mai fru­moa­să ţară din lume. Când eram copii, megeam la mar­gi­nea Cara­cas-ului, unde erau livezi pli­ne de fruc­te. Aveau un gust dum­ne­ze­iesc şi cea mai mare plă­ce­re o simţeam pe dru­mul de întoar­ce­re. Oame­nii zâm­beau, ora­şul era superb şi sunt sigu­ră că spi­ri­tul ace­la şi fru­mu­seţea oame­ni­lor nu au dis­pă­rut. Mi‑e dor de ţara mea, în fie­ca­re zi!”

Am tăcut, am înghi­ţit în sec şi mă între­bam ce nai­ba ne lip­seş­te nouă…

Lucian Bla­ga, Hous­ton, Texas, USA


MN: Lucian Bla­ga, CEO la Arca Pro­duc­tions USA, este rea­li­za­to­rul pro­iec­tu­lui ARCA TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, iar Man­ga­lia News este par­te­ner media în acest redu­ta­bil pro­iect inter­națio­nal


Man­ga­lia News, Luni, 15 iulie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele