Licitaţia pentru corvete, contestată de Damen. Olandezii reclamă lipsa de transparenţă şi scurgeri de informații confidențiale [VIDEO]

0
1276

Ști­ri­le TVR: Con­tes­ta­ția depu­să de com­pa­nia olan­de­ză Damen nu a blo­cat deo­cam­da­tă nego­ci­e­rea Arma­tei cu gru­pul fran­cez Naval Gro­up, cel care a câști­gat lici­ta­ția pen­tru con­stru­i­rea a 4 cor­ve­te. Decla­ra­ția a fost făcu­tă, în exclu­si­vi­ta­te pen­tru TVR, de minis­trul Apă­ră­rii Națio­na­le. Gabriel Leş a admis însă, că în vii­to­rul apro­pi­at plân­ge­rea olan­de­zi­lor va întâr­zia și mai mult punerea‑n prac­ti­că a unui con­tract de apro­xi­ma­tiv 1,6 mili­ar­de de euro.

Com­pa­nia Damen a infor­mat MApN că a con­tes­tat în instan­ță lici­ta­ția pen­tru cele 4 cor­ve­te ale Mari­nei mili­ta­re. Olan­de­zii repro­șea­ză auto­ri­tă­ți­lor lip­sa de trans­pa­ren­ță, însă recla­mă și scur­geri de infor­ma­ții con­fi­den­ți­a­le.

Cre­dem că avem un caz solid. Pro­ce­du­ra nu e trans­pa­ren­tă. De ase­me­nea, au fost scur­geri de infor­ma­ţii, iar noi vrem cla­ri­fi­cări lega­te chiar şi de plân­ge­ri­le depu­se inţi­al şi de cei­la­lţi com­pe­ti­tori, une­le depu­se chiar de auto­ri­tă­ţi. În acest moment nu avem par­te de ceva clar şi trans­pa­rent”, a decla­rat Rino Bru­gge, direc­to­rul Şan­ti­e­ru­lui Naval Damen Gala­ţi.

Olan­de­zii de la Damen sus­țin că din­tre toți com­pe­ti­to­rii ei sunt sin­gu­rii care în ulti­mii 20 de ani au con­stru­it nave în Româ­nia.

Potri­vit cerin­țe­lor lici­ta­ți­ei, fran­ce­zii de la Naval Gro­up tre­bu­ie să con­stru­ias­că cele 4 cor­ve­te la Șan­ti­e­rul din Con­stan­ța. Pri­ma navă ar tre­bui pre­da­tă în 3 ani de la sem­na­rea con­trac­tu­lui, iar toa­te 4 în maxi­mum 7 ani.

Sunt spe­cia­liști care se tem de întâr­zi­eri mari în livra­rea cor­ve­te­lor și pen­tru că Naval Gro­up, o fir­mă foar­te puter­ni­că de alt­fel, ar avea nevo­ie de ani buni doar ca să reteh­no­lo­gi­ze­ze Șan­ti­e­rul Con­stan­ța.

Am cerut un punct de vede­re com­pa­niei Naval Gro­up, însă repre­zen­tan­ții ei nu au dorit să comen­te­ze. (VIDEO, pe stirile.tvr.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply