Legea pensiilor 2019. Ce modificări prevede legea promulgată de Klaus Iohannis

0
1021

Legea pen­si­i­lor 2019. Pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis a sem­nat decre­tul pen­tru pro­mul­ga­rea Legii pen­si­i­lor, urmând ca de la 1 sep­tem­brie 2019 să intre în vigoa­re noi­le modi­fi­cări.

Pro­iec­tul de modi­fi­ca­re a Legii pen­si­i­lor va avea un impact buge­tar de 8,4 mili­ar­de de lei în acest an, un impact de 24,8 mili­ar­de de lei în 2020, de 58,1 mili­ar­de de lei în 2021, iar în 2022, ar urma să aibă un impact de 81,1 mili­ar­de de lei.

Legea Pen­si­i­lor 2019 — Prin­ci­pa­le­le modi­fi­cări

În noua lege a pen­si­i­lor se intro­duc mas­te­ra­tul şi doc­to­ra­tul ca peri­oa­de necon­tri­bu­ti­ve asi­mi­la­te sta­gi­u­lui de coti­za­re. Feme­i­le care au rea­li­zat sta­gi­ul minim de coti­za­re de 15 ani şi au năs­cut 3 copii pe care i‑au cres­cut până la vâr­sta de 16 ani, bene­fi­ci­a­ză de redu­ce­rea vâr­stei de pen­sio­na­re cu 6 ani. Înce­pând cu al 4‑lea copil se ada­u­gă câte 1 an în plus, pen­tru fie­ca­re copil.

Legea pen­si­i­lor pre­ve­de cre­ş­teri eta­piza­te ale punc­tu­lui de pen­sie până în anul 2021, ast­fel:

2019 — 1.265 de lei,
2020 — 1.775 de lei,
2021 — 1.875 de lei.

Din anul 2022, valoa­rea punc­tu­lui de refe­rinţă se va inde­xa anu­al cu rata infla­ţi­ei şi 50% din cre­ş­te­rea rea­lă a câş­ti­gu­lui sala­ri­al mediu brut rea­li­zat.
Legea pen­si­i­lor 2019 — Cate­go­rii de pen­sii

Pro­iec­tul pre­ve­de tot 4 cate­go­rii de pen­sii, ca și până acum și anu­me: pen­sia limi­tă de vâr­stă, pen­sia anti­ci­pa­tă, pen­sia de inva­li­di­ta­te și pen­sia de urmaş.

Legea pen­si­i­lor — Cal­cu­lul pen­sie mini­mă, în func­ție de sala­ri­ul brut

Pen­sia mini­mă se cal­cu­lea­ză rapor­tat la sala­ri­ul minim brut pe eco­no­mie din anul res­pec­tiv.

Per­soa­ne­le cu vechi­me de minim 15 ani pri­mesc 45% din sala­ri­ul minim brut pe ţară, iar pen­tru fie­ca­re an de vechi­me în plus se ada­u­gă câte 1% din sala­ri­ul minim brut pe ţară.

Per­soa­ne­le cu vechi­me între 10 ani şi 15 ani, afla­te la pen­sie la data intră­rii în vigoa­re a legii, pri­mesc 40% din sala­ri­ul minim brut pe ţară, iar pen­tru fie­ca­re an de vechi­me în plus se ada­u­gă câte 1% din sala­ri­ul minim brut pe ţară.

Legea pen­si­i­lor 2019 — Valo­ri­fi­ca­rea drep­tu­ri­lor sala­ri­a­le

Pro­iec­tul pre­ve­de că se valo­ri­fi­că toa­te drep­tu­ri­le de natu­ră sala­ri­a­lă, pen­tru care s‑au plătit con­tri­bu­ţii: spo­ruri, acord glo­bal, al 13-lea sala­riu, ore supli­men­ta­re, pri­me, pre­mii şi alte bonu­suri. Se va acor­da un pro­cent de 10% din ofi­ciu, care va putea fi majo­rat dacă pen­sio­na­rul va adu­ce acte dove­di­toa­re din care să rezul­te un pro­cent mai mare. Dacă după recal­cu­la­rea con­form ade­ve­rinţe­lor adu­se rezul­tă o pen­sie mai mică, atunci se păs­trea­ză pen­sia cal­cu­la­tă cu majo­ra­rea de 10% acor­da­tă ini­ţi­al.

Legea pen­si­i­lor 2019 — Modi­fi­cări pri­vind cal­cu­lul pen­si­ei

Con­ti­nu­a­rea, pe a1.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele