Inventator la 10 ani. Prezentul și viitorul lui Andrei Tudor [VIDEO

0
519

În sala de eve­ni­men­te a Audi­to­ri­um Pal­la­dy e o căl­du­ră sufo­can­tă, chiar dacă afa­ră este zăpa­dă și ger. Este 30 noiem­brie, a doua zi mer­gem la para­da de Ziua Națio­na­lă și săr­bă­to­rim, prin vor­be, 100 de ani de Româ­nie între­gi­tă.

În doar câte­va ore aveam să întâl­nesc aco­lo, la eve­ni­men­tul TEDx Bucha­rest, o ade­vă­ra­tă spe­ran­ță a țării noas­tre, un om cu care am putea să ne mân­drim pes­te ani de zile, dar care, cel mai pro­ba­bil, va ple­ca spre un vii­tor mai bun. Iar noi vom săr­bă­tori noi și noi zile națio­na­le prin vor­be.

În cen­trul de eve­ni­men­te de la mar­gi­nea Bucu­rești­u­lui, aproa­pe de ieși­rea spre Autros­tra­da Soa­re­lui, aveau să urce pe sce­nă, vre­me de 2 zile, unii din­tre cei mai buni antre­pre­nori, filan­tropi, artiști, tineri ai lumii, cei care încear­că să schim­be des­ti­nul uma­ni­tă­ții la ori­ce pas, sau care o vor face pes­te câți­va ani – prin­tre ei avea să se afle și Aly­s­sa Car­son, cel mai tânăr astro­naut și pro­ba­bil unul din­tre pri­mii oameni care vor ajun­ge pe Mar­te.

Dar nu des­pre Aly­s­sa vreau să vă vor­besc astăzi, ci des­pre un alt copil pro­di­gi­os. Unul de-al nos­tru: Andrei Tudor. Andrei are 10 ani și de patru ani con­stru­ieș­te roboți cu care par­ti­ci­pă, mai apoi, la com­pe­ti­ții națio­na­le și inter­națio­na­le.

Ști­in­ța, robo­ti­ca și infor­ma­ti­ca

Andrei va urca pe sce­nă după prânz și, cu vreo 20 de minu­te îna­in­te de înce­pe­rea celei de‑a doua sesiuni de talk-uri de la TEDx Bucha­rest, îl observ, ală­tu­ri de părin­ții săi, cro­in­du-și loc prin­tre rân­duri. Pen­tru înce­put, îmi atra­ge aten­ția prin fap­tul că abia este cu o jumă­ta­te de cap mai îna­lt decât sca­u­ne­le din sală.

Este cel mai mic de aco­lo, ca vâr­stă și ca sta­tu­ră, dar aveam să-mi dau sea­ma că Andrei este, pen­tru moment, cel mai mic din toa­te încă­pe­ri­le în care se află. Asta pen­tru că pasiu­nea pe care și‑a descoperit‑o în urmă cu patru ani îl face ca, la cei 10 ani ai săi, să își petrea­că mare par­te din timp cu elevi și stu­denți mult mai mari ca el.

”Sunt Andrei, am 10 ani, și pasiu­ni­le mele sunt ști­in­ța, robo­ti­ca și infor­ma­ti­ca”. Așa se des­crie ime­di­at ce urcă pe sce­nă și se domo­leș­te ropo­tul de apla­u­ze.

Andrei a înce­put să con­stru­ias­că roboți “din plic­ti­sea­lă și curi­o­zi­ta­te”. Era la bunici, la țară, și avea doar cinci ani. Ca să nu se mai joa­ce cu lucruri peri­cu­loa­se — cuie, sâr­mă, șuru­buri — și nici să nu mai aler­ge după găi­ni­le din bătă­tu­ră, părin­ții i‑au făcut cadou un kit elec­tro­nic. “M‑am gân­dit să fac roboți atunci când am pri­mit pri­mul kit de elec­tro­ni­că. Eram fas­ci­nat!”, a poves­tit Andrei.

Fas­ci­na­ția pen­tru tot ce ține de dome­ni­ul robo­ti­cii îl urmea­ză și acum. După cum avea să ne dez­vă­lu­ie după ce‑a cobo­rât de pe sce­nă, aco­lo unde lumea vede o adu­nă­tu­ră de pie­se, Andrei atri­bu­ie suflet. ”Pen­tru mine, robo­ții au suflet, alt­fel nu m‑aș fi apu­cat de ei”, spu­ne el.

Și, în ace­lași timp, Andrei le recu­noaș­te poten­ți­a­lul de a fi com­ple­men­tari nouă. ”Robo­ții ar meri­ta să fie con­stru­iți nu doar pen­tru că au suflet, ci pen­tru că pot aju­ta ome­ni­rea. Ima­gi­nați-vă că sun­teți miner și că faceți o trea­bă foar­te peri­cu­loa­să. Un robot v‑ar putea înlo­cui tot tim­pul. Să înlo­cu­im sar­ci­ni­le gre­le cu un robot”, este sfa­tul lui.

A înce­put pri­me­le cur­suri de pro­gra­ma­re la 6 ani, oda­tă ce s‑a întors în Bucu­rești ca să mear­gă la școa­lă. Nu a durat mult și a par­ti­ci­pat la Hour of Code, aco­lo unde a și câști­gat pri­mul con­curs. Era cel mai mic din gru­pă și era doar înce­pu­tul. Pe sce­na TEDx Bucha­rest, Andrei vor­beș­te în con­ti­nu­a­re des­pre alte cur­suri la care a par­ti­ci­pat și se emo­țio­nea­ză. Deși dis­cur­sul său este mai bun decât al mul­tor adulți pe care i‑am întâl­nit, se încur­că la un moment dat, însă apla­u­ze­le între­gii săli îl fac repe­de să-și regă­seas­că ide­ea.

Apoi poves­teș­te în fața a cel puțin 300 de oameni cum a ajuns la un curs de vară la Facul­ta­tea de Elec­tro­ni­că. “Era pri­ma dată când aveam colegi mai mari decât mine. Ini­țial, mi‑a fost tea­mă, dar după ce am văzut că nu ști­au chiar atât de mul­te pe cât cre­deam, am înce­put să prind curaj”, spu­ne Andrei cu zâm­be­tul pe buze, iar sala izbu­c­neș­te iar în apla­u­ze.

Con­cur­su­ri­le

La Uni­ver­si­ta­te a ajuns după ce a intrat în vor­bă cu cei de la Flex, echi­pa din Româ­nia care a câști­gat la cam­pi­o­na­tul de sumo robo­tic. A fost invi­tat în labo­ra­to­rul lor și la cur­su­ri­le lor de vară. Aco­lo a învă­țat cum să pro­iec­te­ze 3D un robot, cum să facă cir­cu­i­te elec­tro­ni­ce și a reu­șit să con­stru­ias­că pri­mul robot uma­no­id, cu care a par­ti­ci­pat la pri­ma com­pe­ti­ție de robo­ti­că, Robo­cha­l­len­ge Româ­nia. A con­cu­rat împo­tri­va unor elevi de liceu și stu­denți și a ieșit pe locul patru.

”Știți cum e atunci când te uiți în sus și îți vezi adver­sa­rul cu un cap, sau două, mai mare decât tine? Vă spun eu: e extra­or­di­nar și simți că toa­tă mun­ca ta a meri­tat. Asta m‑a făcut pe mine să o con­ti­nui”, ada­u­gă Andrei.

O lună mai târ­ziu, câști­ga locul întâi la un con­curs de la Iași. A urmat Con­cur­sul Națio­nal de Robo­ti­că de la Târ­go­viș­te, unde a ieșit pe locul doi. A con­ti­nu­at să par­ti­ci­pe la edi­ți­i­le din 2017 și 2018 ale Robo­cha­l­len­ge, unde a câști­gat pre­mi­ul doi.

În 2018 Andrei a mers la pri­mul con­curs inter­națio­nal, la Dub­lin, unde a ieșit câști­gă­tor la cate­go­ria “Evo­lu­tion”. Pro­iec­tul cu care a par­ti­ci­pat repre­zin­tă o ban­dă cu led-uri, care poa­te fi folo­si­tă de către bici­cliști, dar și de poli­țiști sau pom­pieri – de pe tele­fon pot fi tri­mi­se mesa­je pen­tru a fi afi­șa­te pe aceas­tă ban­dă.

Știți cum e atunci când te uiți în sus și îți vezi adver­sa­rul cu un cap, sau două, mai mare decât tine? Vă spun eu: este extra­or­di­nar și simți că toa­tă mun­ca ta a meri­tat”.

Citiți nea­pă­rat arti­co­lul inte­gral AICI. Autor: Oana Coș­man.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply