Între Chin și Amin” — aproape 10.000 de vizualizări pe Youtube ale trailer-ului, în primele trei zile [VIDEO]

1
402

Tra­i­le­rul fil­mu­lui Între Chin și Amin, de Toma Ena­che, a strâns aproa­pe 10.000 de vizu­a­li­zări, la doar trei zile după urca­rea aces­tu­ia pe You­tu­be.

Fil­mul va ajun­ge în mai mul­te ora­șe din Româ­nia, fiind con­fir­ma­te până în pre­zent 21 de loca­li­tăți: Bucu­rești, Con­stan­ța, Tul­cea, Slo­bo­zia, Năvo­dari, Pitești, Călă­rași, Cer­na­vo­dă, Vâl­cea, Târ­gu Jiu, Dro­be­ta-Tur­nu Seve­rin, Timi­șoa­ra, Lugoj, Reși­ța, Caranse­beș, Ora­vi­ța, Mol­do­va Nouă, Oțe­lul Roșu, Deva, Alba Iulia, Târ­gu Mureș.

Între Chin și Amin este un film cla­sic, care adu­ce în fața spec­ta­to­ri­lor o poves­te tul­bu­ră­toa­re de via­ță, petre­cu­tă într-una din cele mai crun­te peri­oa­de din isto­ria moder­nă — ree­du­ca­rea din puș­că­ri­i­le comu­nis­te. Titlul aces­tu­ia repre­zin­tă, de fapt, un vers dintr‑o poe­zie scri­să de Toma Ena­che în anii ’90.

Între Chin şi Amin este un tri­but adus celor care au cunos­cut sufe­rin­ța. Poveş­ti­le ulu­i­toa­re de via­ţă şi de rezis­tenţă ale unor oameni fan­tas­tici, poveşti care au luat naş­te­re în peri­oa­da ree­du­că­rii, m‑au deter­mi­nat să fac acest film. Am simţit că rezis­tenţă şi tăria de carac­ter ale aces­tor oameni tre­bu­iau măr­tu­ri­si­te şi într-un film. Nimic legat de acest subiect nu e uşor. Chiar şi să asculţi ade­vă­rul des­pre ce s‑a întâm­plat aco­lo e greu şi dure­ros. Chi­nu­ri­le şi tor­tu­ri­le la care au fost supu­şi acei oameni sunt de nei­ma­gi­nat iar transpu­ne­rea lor într-un film artis­tic nu poa­te fi nici ea uşoa­ră. Am con­si­de­rat că este de dato­ria noas­tră să poves­tim lumii, atât cât putem noi, des­pre aces­te ade­vă­ruri dure­roa­se, des­pre sufe­rin­țe­le îndu­ra­te de acești supe­roa­meni, des­pre pute­rea lor de a răb­da, și în final, de a ier­ta,” decla­ră Toma Ena­che.

Între chin și amin… Da… Așa a fost peri­oa­da isto­ri­că în care fil­mul nos­tru își are rădă­ci­ni­le, așa am fost și eu atunci când Toma Ena­che mi‑a pro­pus să joc una din­tre cele mai odi­oa­se fiin­țe care a căl­cat în picioa­re isto­ria aces­tui popor. Am făcut‑o pen­tru că am sim­țit că tre­bu­ie să lăsăm măr­tu­rie, să ne cerem ier­ta­re pen­tru tot ce s‑a întâm­plat și nu tre­bu­ie să se mai întâm­ple. Amin!”, a decla­rat Con­stan­tin Coti­ma­nis.

În rolu­ri­le prin­ci­pa­le îi puteți vedea pe Ana Pâr­vu, Vali V. Popes­cu, Kira Hagi și Con­stan­tin Coti­ma­nis. Din dis­tri­bu­ție mai fac par­te: Cipri­an Nicu­la, Ioa­chim Cio­ba­nu, Lau­ren­țiu Stan, Csa­ba Ciu­gu­li­tu, Vic­to­ria Cociaș, Teo­do­ra Cala­giu Garo­fil, Dra­goș Sto­ica, Bogdan Săl­cea­nu, Iany Panait, Remus Stă­ne­scu, Adri­an Cule­țu, Mir­cea Tai­ss, Iuli­an Tră­is­ta­ru, Armand Cri­șan, Ște­fan Gota, Petri­că Mora­ru, Ale­xan­dru Mere­u­ță, Adri­an Anghel, Daniel Nițoi, Cătă­lin Bocâr­nea, Micha­el Sze­ge­di, Ste­li­că Mura­riu, Octav Bjo­za, Geor­ge Stan­ca, Daniel Sin, Alin Aili­oa­ei, Tina Mala­mă, Taș­cu Lala, Vlad Buzea. Cu par­ti­ci­pa­rea extra­or­di­na­ră a acto­ri­lor: Ion Dichi­sea­nu și Ceza­ra Dafi­ne­scu.

Între chin și Amin este rea­li­zat din fon­duri pri­va­te și ori­ce inten­ție de a spri­jini dru­mul lui prin țară este bine-veni­tă. Dona­ți­i­le se pot face pe site-ul www.lasteaua.ro, la sec­țiu­nea dona­ții.

Între chin și amin va fi dis­tri­bu­it de La Stea­ua Film Stu­di­os.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 31 iulie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele