Întâlniri ANAF — contribuabili, pe tema dotării cu noile case de marcat

0
246

Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă orga­ni­zea­ză, în luna iulie, întâl­niri cu con­tri­bu­a­bi­lii, pre­cum și cu dis­tri­bu­i­to­rii și uni­tă­ți­le acre­di­ta­te de ser­vi­ce pen­tru AMEF. În cadrul întâl­ni­ri­lor, toa­te între­bă­ri­le con­tri­bu­a­bi­li­lor cu pri­vi­re la tema  “Case de mar­cat: faci­li­tăți, obli­ga­ții, ter­me­ne” vor pri­mi un răs­puns adec­vat din par­tea spe­cia­liș­ti­lor ANAF

În luna iulie, întâl­ni­ri­le cu con­tri­bu­a­bi­lii sunt pro­gra­ma­te ast­fel: 

  • 22 iulie, ora 14.00, la sedi­ul Direc­ți­ei Gene­ra­le Regio­na­le a Finan­țe­lor Publi­ce Bucu­rești,
  • 25 iulie, ora 14.00, la sedi­ul Direc­ți­ei Gene­ra­le de Admi­nis­tra­re a Mari­lor Con­tru­a­bili,
  • 30 iulie, ora 14.00, la sedi­ul Direc­ți­ei Gene­ra­le a Finan­țe­lor Publi­ce Plo­iești.

Invi­tăm con­tri­bu­a­bi­lii inte­re­sați să uti­li­ze­ze  For­mu­la­rul de Con­tact, dis­po­ni­bil pe site-ul insti­tu­ți­ei, pen­tru a se înscrie la întâl­ni­ri­le orga­ni­za­te. Pre­ci­zăm că înscri­e­rea se rea­li­zea­ză în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le. 

Lunar,  Agen­ția Natio­na­la de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă va orga­ni­za pes­te 100 de întâl­niri cu con­tri­bu­a­bi­lii, la nivel națio­nal, în care sunt abor­da­te teme fis­ca­le de inte­res. Lis­ta întâl­ni­ri­lor orga­ni­za­te de ANAF poa­te fi acce­sa­tă la acest link.


Man­ga­lia News, 21.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele