În septembrie, vor începe lucrările de modernizare din stațiunea Saturn

1
1677
Booking.com

Comu­ni­cat de pre­să: Pri­mă­ria Man­ga­lia a fina­li­zat, recent, pro­ce­du­ra de achi­zi­ție pen­tru dema­ra­rea lucră­ri­lor de moder­ni­za­re a sta­țiu­nii Saturn. Con­form pro­ce­du­rii, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, se va sem­na ordi­nul de înce­pe­re a lucră­ri­lor, pe toa­te arte­re­le supu­se rea­bi­li­tă­rii.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an a decla­rat că, în func­ție de acti­vi­tă­ți­le turis­ti­ce, este posi­bil ca în une­le zone ale sta­țiu­nii lucră­ri­le să dema­re­ze după data de 1 sep­tem­brie. Tot­o­da­tă, pri­ma­rul loca­li­tă­ții a sub­li­ni­at că docu­men­ta­ția la acest pro­iect a durat aproa­pe 3 ani, întru­cât ast­fel de pro­iec­te cu finan­ța­re euro­pea­nă nece­si­tă pro­ce­duri spe­ci­a­le, achi­zi­ția fiind super­vi­za­tă de Minis­te­rul de Finan­țe, prin Agen­ția Națio­na­lă pen­tru Achi­zi­ții Publi­ce (ANAP).

”Pri­me­le docu­men­te pen­tru acest pro­iect le-am întoc­mit în toam­na anu­lui 2016, dar iată că reu­șim abia anul aces­ta, până la sfâr­și­tul verii, să intrăm în teren, ca urma­re a biro­cra­ți­ei stu­foa­se și ter­me­ne­lor lungi spe­ci­fi­ce impel­men­tă­rii pro­iec­tu­lui cu finan­ța­re UE. Pe de altă par­te, ne bucu­răm că reu­șim să moder­ni­zăm încă o sta­țiu­ne din sudul lito­ra­lu­lui cu fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le și con­tri­bu­ție mini­mă de la buge­tul local”, a pre­ci­zat edi­lul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

Potri­vit docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce a pro­iec­tu­lui ”Dezvol­ta­re Turis­ti­că în Sta­țiu­nea Saturn”, lucră­ri­le vor con­sta în moder­ni­za­rea stră­zi­lor Gre­en­port, Hen­ny Igna­tie, Cor­ne­liu Copo­su și Lavrion (par­te caro­sa­bi­lă, par­cări, tro­tu­a­re, pis­te de bici­cle­te). Tot­o­da­tă se va rea­li­za sis­te­mul de ilu­mi­nat public afe­rent celor 4 străzi, se va ame­na­ja spa­ți­ul ver­de din inter­sec­ții și de la mar­gi­nea tro­tu­a­re­lor (unde este cazul) și se vor monta diver­se ele­men­te de mobi­li­er urban, valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui fiind de apro­xi­ma­tiv 20 de mili­oa­ne de lei.

După moder­ni­za­re, în sta­țiu­nea Saturn vor exis­ta pano­uri elec­tro­ni­ce de infor­ma­re, ampla­sa­te în cele 3 inter­se­cţii (stra­da Lavrion cu stră­zi­le Hen­ny Igna­tie şi Cor­ne­liu Copo­su, stra­da Hen­ny Igna­tie cu stra­da Gre­en­port şi stra­da Gre­en­port cu stra­da Lavrion), cu ges­tio­na­rea onli­ne a conţi­nu­tu­lui afi­şat.

În pre­zent, Pri­mă­ria Man­ga­lia are în imple­men­ta­re mai mul­te pro­iec­te cu bani euro­peni, prin­tre care: unul de res­ta­u­ra­re a Bise­ri­cii „Sf. Ghe­or­ghe” (monu­ment isto­ric), altul de moder­ni­za­re a Pie­ței Repu­bli­cii din loca­li­ta­te, res­pec­tiv de asfal­ta­re a unui număr de 17 străzi din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, dar și cel de rea­bi­li­ta­re și moder­ni­za­re a fale­zei Man­ga­lia-Saturn, pre­cum și de moder­ni­za­re a sta­țiu­nii Nept­un-Olimp, toa­te afla­te în pro­ce­du­ră de lici­ta­ție.


Man­ga­lia News, 12.07.2019. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


piese-auto-mangalia.ro

1 COMENTARIU

  1. Pe str. Radu mih­nea cand faceti cură­te­nie sunt gunoa­ie arun­ca­te la întîm­pla­re, dar sunt si copii care tră­iesc în zona .Pe cind desfi­in­ță­rii cohor­te­le de romi de pe străzi sa se poa­ta cir­cul in sigu­ran­ta ‚ori vor­ba ceea prin fata‑i tran­da­fir iar in spa­te borș cu stir

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele