În septembrie, vor începe lucrările de modernizare din stațiunea Saturn

2
2666

Comu­ni­cat de pre­să: Pri­mă­ria Man­ga­lia a fina­li­zat, recent, pro­ce­du­ra de achi­zi­ție pen­tru dema­ra­rea lucră­ri­lor de moder­ni­za­re a sta­țiu­nii Saturn. Con­form pro­ce­du­rii, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, se va sem­na ordi­nul de înce­pe­re a lucră­ri­lor, pe toa­te arte­re­le supu­se reabilitării.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an a decla­rat că, în func­ție de acti­vi­tă­ți­le turis­ti­ce, este posi­bil ca în une­le zone ale sta­țiu­nii lucră­ri­le să dema­re­ze după data de 1 sep­tem­brie. Tot­o­da­tă, pri­ma­rul loca­li­tă­ții a sub­li­ni­at că docu­men­ta­ția la acest pro­iect a durat aproa­pe 3 ani, întru­cât ast­fel de pro­iec­te cu finan­ța­re euro­pea­nă nece­si­tă pro­ce­duri spe­ci­a­le, achi­zi­ția fiind super­vi­za­tă de Minis­te­rul de Finan­țe, prin Agen­ția Națio­na­lă pen­tru Achi­zi­ții Publi­ce (ANAP).

”Pri­me­le docu­men­te pen­tru acest pro­iect le-am întoc­mit în toam­na anu­lui 2016, dar iată că reu­șim abia anul aces­ta, până la sfâr­și­tul verii, să intrăm în teren, ca urma­re a biro­cra­ți­ei stu­foa­se și ter­me­ne­lor lungi spe­ci­fi­ce impel­men­tă­rii pro­iec­tu­lui cu finan­ța­re UE. Pe de altă par­te, ne bucu­răm că reu­șim să moder­ni­zăm încă o sta­țiu­ne din sudul lito­ra­lu­lui cu fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le și con­tri­bu­ție mini­mă de la buge­tul local”, a pre­ci­zat edi­lul Man­ga­li­ei, Radu Cristian.

Potri­vit docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce a pro­iec­tu­lui ”Dezvol­ta­re Turis­ti­că în Sta­țiu­nea Saturn”, lucră­ri­le vor con­sta în moder­ni­za­rea stră­zi­lor Gre­en­port, Hen­ny Igna­tie, Cor­ne­liu Copo­su și Lavrion (par­te caro­sa­bi­lă, par­cări, tro­tu­a­re, pis­te de bici­cle­te). Tot­o­da­tă se va rea­li­za sis­te­mul de ilu­mi­nat public afe­rent celor 4 străzi, se va ame­na­ja spa­ți­ul ver­de din inter­sec­ții și de la mar­gi­nea tro­tu­a­re­lor (unde este cazul) și se vor monta diver­se ele­men­te de mobi­li­er urban, valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui fiind de apro­xi­ma­tiv 20 de mili­oa­ne de lei.

După moder­ni­za­re, în sta­țiu­nea Saturn vor exis­ta pano­uri elec­tro­ni­ce de infor­ma­re, ampla­sa­te în cele 3 inter­se­cţii (stra­da Lavrion cu stră­zi­le Hen­ny Igna­tie şi Cor­ne­liu Copo­su, stra­da Hen­ny Igna­tie cu stra­da Gre­en­port şi stra­da Gre­en­port cu stra­da Lavrion), cu ges­tio­na­rea onli­ne a conţi­nu­tu­lui afişat.

În pre­zent, Pri­mă­ria Man­ga­lia are în imple­men­ta­re mai mul­te pro­iec­te cu bani euro­peni, prin­tre care: unul de res­ta­u­ra­re a Bise­ri­cii „Sf. Ghe­or­ghe” (monu­ment isto­ric), altul de moder­ni­za­re a Pie­ței Repu­bli­cii din loca­li­ta­te, res­pec­tiv de asfal­ta­re a unui număr de 17 străzi din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, dar și cel de rea­bi­li­ta­re și moder­ni­za­re a fale­zei Man­ga­lia-Saturn, pre­cum și de moder­ni­za­re a sta­țiu­nii Nept­un-Olimp, toa­te afla­te în pro­ce­du­ră de licitație.


Man­ga­lia News, 12.07.2019. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

 1. Pe str. Radu mih­nea cand faceti cură­te­nie sunt gunoa­ie arun­ca­te la întîm­pla­re, dar sunt si copii care tră­iesc în zona .Pe cind desfi­in­ță­rii cohor­te­le de romi de pe străzi sa se poa­ta cir­cul in sigu­ran­ta ‚ori vor­ba ceea prin fata‑i tran­da­fir iar in spa­te borș cu stir

 2. Pro­iec­tul cred ca va avea de sufe­rit din mai mul­te moti­ve, si anume:
  — Nu se dis­cu­ta nimic de cre­a­rea unor noi locuri de par­ca­re, dea lun­gul celor 4 strazi tre­bu­ia sa se renun­te la un tro­tu­ar (cir­cu­la­tia pie­to­na­la fiind redu­sa), ast­fel incat o ban­da sa se poa­ta folo­si pt PARCARE.
  — Ina­in­te de asfal­ta­re nu cred sa schim­be cine­va (RAJA ??) ace­le con­duc­te de ali­men­ta­re cu apa, care au o vechi­me de 55–60 de ani. Ce cre­deti ca se v‑a intam­pla dupa asfal­ta­re ? Ati ghi­cit. Se revi­ne la for­ma ini­ti­a­la, gropi, sparturi..etc
  — In inter­sec­tia de la Kau­fland nu cred ca s‑a gan­dit nimeni (in cei 3 ani de pro­iec­ta­re) sa lateas­ca soseau cu acel metru care lip­seste pt a se putea cir­ci­u­la pe dou benzi. Cei care ies din Saturn in Con­stan­tei sa se poa­ta depla­sa inde­pen­dent, fie­ca­re pe ban­da lui , spre oras sau spre Con­stan­ta. In acea zona, vara, si nu numai, se pro­duc ambuteiaje.
  — In loc de pano­uri elec­tro­ni­ce mai bine s‑ar monta indi­ca­toa­re stra­da­le, spre loca­ti­i­le (hote­luri, vile..) din Saturn
  Res­tul ale­e­lor, stra­du­te­lor, cine le asfal­tea­za ? Cei care au sapat san­turi pt ali­men­ta­rea cu gaze si curent ?? Cine ??
  Si apro­po, Pri­ma­ria sa fie mai dras­ti­ca in ceea ce pri­ves­te cura­te­nia si ordi­nea din cur­ti­le pro­pri­e­ta­ri­lor din Saturn — A se vedea dezma­tul, mize­ria si infec­tia din cur­tea hote­lu­lui „ Sofia Resi­den­ce„ — o mare bata­ie de joc la adre­sa statiunii.
  Si o alta mare prb., ar fi, ca, ca de obi­cei nu se pro­fi­ta de tim­pul favo­ra­bil pt acce­le­ra­rea lucra­rii (se poa­te lucra si sam­ba­ta, si duminica).
  Cre­de cine­va ca aceas­ta lucra­re se poa­te fina­li­za in timp util cu 1–2 uti­la­je ??? Cred ca fir­ma cas­ti­ga­toa­re nu prea are de la cine INCHIRIA. Tre­ceti fra­ti­lor si vedeti, ca astazi, 21/10/2019, 13.00 se lucrea­za cu o sin­gu­ra vola care spar­ge tro­tu­a­rul si un camion care, cara molu­zul, ATAT.

Leave a Reply