FOTOGRAFIE DE AVIATIE — Expoziție organizată de Asociatia AeRoHistoria și F64, de ZIUA AVIAȚIEI

0
716

VERNISAJ EXPOZITIE FOTO — Vineri, 19 Iulie, ora 19:00, Bucu­rești, bd. Uni­rii nr. 45, F64. Anul aces­ta, de Ziua Avi­a­ți­ei și a For­țe­lor Aerie­ne, par­ti­ci­păm împre­u­nă cu Raw Avi­a­tion Crew şi Pla­ne Spot­ters Bacău la o expo­zi­ție de foto­gra­fie de avi­a­ție orga­ni­za­tă de Aso­ci­a­tia AeRoHis­to­ria și F64.

Vă invi­tăm pe toți, pe 19 iulie, de la ora 19, în Bucu­rești, bd. Uni­rii, nr. 45, spa­ți­ul expo­zi­țio­nal al maga­zi­nu­lui F64, la ver­ni­sa­jul expo­zi­ti­ei de foto­gra­fie de avi­a­ție la care par­ti­ci­păm pen­tru pri­ma dată cu ima­gini rea­li­za­te în pro­iec­tul “Foto­gra­fi­e­rea în aer a aero­na­ve­lor For­țe­lor Aerie­ne Româ­ne”.

Focus Avi­a­tion va pre­zen­ta ima­gini uni­ce cu aero­na­ve de la Baza 86 Aeri­a­nă Borcea, Baza 71 Aeri­a­nă “Gene­ral Ema­no­il Ione­scu” și Baza 90 Trans­port Aeri­an Oto­peni „Coman­dor avi­a­tor Ghe­or­ghe Băn­ci­u­les­cu”. Pe lân­ga aces­tea, cole­gii noș­tri (Raw Avi­a­tion Crew și Pla­ne Spot­ters Bacău) vor pre­zen­ta ima­gini cu aero­na­ve ale Aero­clu­bul Româ­ni­ei și Baza 95 Aeri­a­nă Bacău.

Expo­zi­tia se des­fă­șoa­ră între 20 Iulie — 2 August, în spa­ți­ul expo­zi­țio­nal al maga­zi­nu­lui F64 din Bucu­res­ti.

Mul­tu­mim tutu­ror celor impli­cati în rea­li­za­rea aces­tei expo­zi­ții, în spe­cial celor de la F64, pen­tru găz­du­i­re și suport în orga­ni­za­re. Mul­țu­mim Aso­ci­a­ti­ei AeRoHis­to­ria, pen­tru idee și pen­tru coor­do­na­rea a trei echi­pe de foto­grafi din toa­te col­țu­ri­le țării. Mul­țu­mim celor din Forţe­le Aerie­ne Româ­ne, care au facut posi­bi­le aces­te foto­gra­fii. (Focus Avi­a­tion).


Des­pre eve­ni­ment:

Vineri, 19 Iulie, de la ora 19:00, la F64, trei orga­ni­za­ții de foto­grafi de avi­a­ție din Bucu­rești, Bacău și Cluj, sub umbre­la F64 și AeRoHis­to­ria orga­ni­zea­ză o expo­zi­ție de foto­gra­fie de avi­a­ție pen­tru publi­cul larg.

Pen­tru pri­ma dată vor fi expu­se foto­gra­fii rea­li­za­te în zbor cu aero­na­ve­le For­țe­lor Aerie­ne Româ­ne și ale Aero­clu­bu­lui Româ­ni­ei, rea­li­za­te în cadrul unor pro­iec­te de cola­bo­ra­re și de pro­mo­va­re a acti­vi­tă­ții celor două insti­tu­ții.

Cu mai mul­te deta­lii vă aștep­tăm pe #blogulF64: http://bit.ly/2XuezCF

Cele trei orga­ni­za­ții foto­gra­fi­ce care împre­u­nă cu F64 și Aso­ci­a­tia AeRoHis­to­ria orga­ni­zea­ză expo­zi­ția sunt Raw Avi­a­tion Crew (Bucu­rești), Pla­ne Spot­ters Bacău și Focus Avi­a­tion (Cluj).

Raw Avi­a­tion Crew este o aso­ci­a­ție non guver­na­men­ta­lă cu 10 mem­bri, cu sedi­ul în Bucu­rești, care are ca obiec­tiv pro­mo­va­rea avi­a­ți­ei prin foto­gra­fie și care a cola­bo­rat de‑a lun­gul tim­pu­lui cu Aero­clu­bul Româ­ni­ei, Com­pa­nia Națio­na­lă Aero­por­turi Bucu­res­ti, Tarom, și este par­te­ner media la BIAS și alte eve­ni­men­te orga­ni­za­te de Aero­clu­bul Roma­niei.

Pla­ne Spot­ters Bacău este o echi­pă de 7 foto­grafi cu ace­lași obiec­tiv, pro­mo­va­rea avi­a­ți­ei prin foto­gra­fie, care a cola­bo­rat cu Baza 95 Aeri­a­na Bacau și cu Aero­por­tul Inter­na­tio­nal Bacău.

Focus Avi­a­tion este o echi­pă de trei foto­grafi din Cluj care au cola­bo­rat de‑a lun­gul tim­pu­lui cu For­țe­le Aerie­ne Româ­ne, Aero­clu­bul Româ­ni­ei, Aero­por­tul Inter­națio­nal Cluj, Tarom sau Car­pa­tair, pen­tru pro­mo­va­rea avi­a­ți­ei româ­ne în țară și în strai­nă­ta­te.

Expo­zi­ția poa­te fi vizi­ta­tă în peri­oa­da 20 Iulie – 2 August, în sala expo­zi­țio­na­lă. Vă aștep­tăm!


Man­ga­lia News, 09.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply