Florin Iordanoaia: Medicina de familie dispare…

0
405

”Cînd eram copil am văzut un film, roman foi­le­ton, cu o acţiu­ne în Anglia sfîrşi­tu­lui de secol al-XIX-lea. Prin­tre acto­rii prin­ci­pali apă­rea şi un medic de fami­lie, care juca rolul unui doc­tor în vîr­stă. Aces­ta venea la pacienţi cu tră­su­ra, la ori­ce oră din zi sau noap­te. Copil fiind, mi-au rămas în min­te cîte­va sce­ne cu medi­cul care asis­ta la naş­teri, făcea dife­ri­te tra­ta­men­te şi, mai ales, plîn­gea atunci cînd îi mureau pacienţii. În film, desi­gur! Nu am reu­şit să îmi aduc amin­te de nume­le aces­tui film, iar pe You­tu­be e greu de găsit, prin­tre mii de titluri.

Am asis­tat la lan­sa­rea medi­ci­nei de fami­lie de la noi şi nu am fost con­vins că este o solu­ţie prea bună, şti­ind raci­le­le sis­te­mu­lui medi­cal, de la toa­te nive­lu­ri­le.

Cînd soţia a ales să ple­ce dintr‑o fun­cţie „cal­dă” de la Dire­cţia de „Ocro­ti­re a mamei şi copi­lu­lui”, ca să intre în „Medi­ci­na de Fami­lie”, m‑am opus! Dar argu­men­te­le mele nu au convins‑o, dra­gos­tea de mese­rie şi de a aju­ta oame­nii, au cîn­tă­rit mai mult.

Acum „bene­fi­ci­a­ză” de raci­le­le sis­te­mu­lui nos­tru de asi­gu­rări de sănă­ta­te. Mun­ceş­te zile întregi degea­ba, pen­tru că sis­te­mul elec­tro­nic nu‑i vali­dea­ză pacienţii pe care i‑a exa­mi­nat sau le‑a eli­be­rat reţe­te­le com­pen­sa­te.

Aşa se face că peri­o­dic, din aceas­tă cau­ză, plă­teş­te amenzi şi reţe­te­le care nu au fost vali­da­te. Reţe­te de la 7–8 lei buca­ta, pînă la une­le des­tul de scum­pe şi apoi vin amen­zi­le. Aşa că din sala­ri­ul său, mai sca­de ceva în fie­ca­re lună. Plus umi­linţe­le, care rămîn!

Deci­zia lua­tă de a mări sala­ri­i­le medi­ci­lor din spi­ta­le­le de stat a cre­at o mare pră­pas­tie între cele două părţi ale sis­te­mu­lui medi­cal, cel de stat şi cel pri­vat. Prac­tic nu mai este ren­ta­bil să mai lucrezi în sis­te­mul pri­vat.

Măsu­ra de a cre­ş­te sala­ri­i­le din sis­te­mul de stat (care erau o băta­ie de joc), pen­tru ca per­so­na­lul să nu mai ple­ce din ţară şi să nu mai cea­ră şpa­gă, a dat une­le rezul­ta­te, dar a cre­at şi disen­siuni. Din punct de vede­re mana­ge­ri­al, au fost făcu­te greşeli care vor avea reper­cu­siuni asu­pra cîtor­va dome­nii medi­ca­le.

Un medic care face 2–3 ope­ra­ţii pe zi (sau mai mul­te), prac­tic ia un sala­riu de cca. 10 ori mai mare decît un medic de fami­lie, care exa­mi­nea­ză 20 de pacienţi pe zi şi pe care îi tri­mi­te la ope­ra­ţie sau la tra­ta­men­te. Ori­ce comen­ta­riu e des­chis, dar situ­a­ţia rămî­ne!

Păre­rea mea este că tine­rii absol­venţi de facul­ta­te nu vor mai mer­ge spre medi­ci­na de fami­lie şi alte dome­nii care s‑au dezvol­tat în cabi­ne­te sau poli­cli­nici pri­va­te. Iar medi­cii de fami­lie vor ple­ca din sis­tem, pen­tru că nu au cum să rezis­te la aceas­tă situ­a­ţie (sau băta­ie de joc!). Banii pe care‑i pri­mesc medi­cii de fami­lie sînt mult prea puţini, nu aco­pe­ră chel­tu­ie­li­le, sala­ri­i­le lor şi ale asis­ten­te­lor sînt prea mici, iar stre­sul e foar­te mare şi mul­te nemulţu­mi­ri ale pacienţi­lor sînt rea­le.

Deci, medi­ci­na de fami­lie nu are vii­tor! Sta­tul tre­bu­ie să găseas­că solu­ţii cu medi­ci­na de inter­venţie (Ambu­lanţa, SMURD, găr­zi­le din spi­ta­le), care să pre­ia sar­ci­ni­le medi­ci­lor de fami­lie.

Păre­rea mea sin­ce­ră!”

Flo­rin Ior­dă­noa­ia, iulie 2019.


Man­ga­lia News, 18.07.2019. (Pre­lu­a­re de pe Fb, cu accep­tul auto­ru­lui).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele