Festivalul MOONIVERSE aniversează 50 ani de la primul pas al omului pe alt corp ceresc

0
244
Booking.com

Spa­cers și Heli­on vă invi­tă la Fes­ti­va­lul MOONIVERSE, ce va avea loc la Timi­șoa­ra, marți, 20 iulie, să ani­ver­săm 50 ani de la pri­mul pas al omu­lui pe alt corp ceresc.

Pro­gram:

10:00–15:00 Pla­ne­ta­riu, la Uni­ver­si­ta­tea de Vest Timi­șoa­ra, pe bază de înscri­e­re indi­vi­du­a­lă sau în grup de per­soa­ne (cu pro­gra­ma­re, în gru­pe de câte 30 minu­te, la acest link.

De la ora 15:00 Expo­zi­ție gas­tro­no­mi­că inter­pla­ne­ta­ră (cu vân­za­re) de pe Sta­ția Spa­ți­a­lă Lit­tle-Hanoi și bere Cos­mos­po­li­ta­nă arti­za­na­lă a la Cluj.

15:00 Expo­zi­ție de artă spa­ți­a­lă, artă digi­ta­lă și ambien­ta­lă,

Expo­zi­ție fila­te­li­că de astro­no­mie și cos­mo­nau­ti­că,

Expo­zi­ție de foto­gra­fie astro­no­mi­că.

16:45 — 17:00 Vizio­na­rea fil­mu­lui Isto­ria misiu­nii Apo­l­lo 11.

17:00 — 20:00 Con­fe­rin­ță des­pre pro­gra­me­le spa­ți­a­le, în cadrul căre­ia veți afla răs­pun­suri la între­bări ca: De ce avem nevo­ie de călă­to­rii spre Lună și alte pla­ne­te? Ce pro­ble­me de natu­ră medi­ca­lă apar la călă­to­ri­i­le inter­pla­ne­ta­re? Se poa­te hiber­na în lun­gi­le călă­to­rii spa­ți­a­le? Cât de repe­de putem zbu­ra în vid? (dr. Cris­ti­an Kon­cz). Cât de depar­te este Luna de noi? Cât durea­ză o călă­to­rie până la Lună? Robo­ții ne pot înlo­cui? Care sunt mese­ri­i­le vii­to­ru­lui? Ce fac cos­mo­na­u­ții pe Sta­ția Spa­ți­a­lă Inter­națio­na­lă? Este posi­bi­lă tele­por­ta­rea? De ce se ascund extra­te­reș­trii? Au fost tru­ca­te ase­le­ni­ză­ri­le?

21:00–23:00: Obser­va­ții astro­no­mi­ce prin tele­s­coa­pe­le Soci­e­tă­ții Româ­ne pen­tru Astro­no­mie Cul­tu­ra­lă (în cur­te).

20:00 — 23:00: Laser­show și muzi­că spa­ți­a­lă cre­a­tă de: Adri­an Chi­fu și gru­pul de muzi­că elec­tro­ni­că live V.A.G.

Alte deta­lii, pe http://spacers.ro/


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 7 iulie 2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele