Felix Stroe: “Activitatea Consiliului Județean Constanța și a executivului său a fost mereu transparentă și corectă!”

0
280

”Orga­ni­za­ția Jude­țea­nă a Par­ti­du­lui Soci­al Demo­crat Con­stan­ța își expri­mă sur­prin­de­rea și indig­na­rea față de ulti­me­le decla­ra­ții ale con­du­ce­rii Par­ti­du­lui Națio­nal Libe­ral Con­stan­ța, vizavi de acti­vi­ta­tea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța și a pre­șe­din­te­lui său, dom­nul Mari­us Horia Țuțu­ia­nu.

Din­co­lo de afir­ma­ți­i­le dema­go­gi­ce și lip­si­te de suport, con­sta­tăm că unii, cum sunt lide­rii PNL Con­stan­ța, con­ti­nuă să se afle într‑o cam­pa­nie elec­to­ra­lă sui gene­ris, în vre­me ce alții își con­ti­nuă acti­vi­ta­tea labo­ri­oa­să la guver­na­re, res­pec­tiv la con­du­ce­rea jude­țu­lui.

Nici­o­da­tă în acest man­dat, Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța și exe­cu­ti­vul său nu și-au des­fă­șu­rat mun­ca alt­fel decât în depli­nă trans­pa­ren­ță și corec­ti­tu­di­ne. Cifre­le și fap­te­le sunt o dova­dă în acest sens și ori­ci­ne poa­te con­sul­ta alo­că­ri­le buge­ta­re luna­re făcu­te din 2016 până în pre­zent.

Nu au exis­tat și nu vor exis­ta dis­cre­pan­țe între sume­le alo­ca­te diver­se­lor Uni­tăți Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­le sau favo­ri­tis­me, indi­fe­rent de culoa­rea poli­ti­că a ale­și­lor locali. Con­du­ce­rea Orga­ni­za­ți­ei Jude­țe­ne a PSD Con­stan­ța își expri­mă încă o dată  spri­ji­nul și încre­de­rea în pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, dom­nul Mari­us Horia Țuțu­ia­nu”.

Felix Stroe, Pre­șe­din­te Orga­ni­za­ția Jude­țea­nă a PSD Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 27.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele