DIASPORA. Aproape 10 milioane de români trăiesc în afara granițelor țării, inclusiv cei din zone istorice ale României. Sunt cele mai recente cifre ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni [VIDEO]

0
400

Dias­po­ra a ajuns la 5,6 mili­oa­ne de români. Date­le au fost colec­ta­te de la toa­te misiu­ni­le diplo­ma­ti­ce ale țării noas­tre

Aproa­pe 10 mili­oa­ne de români tră­iesc în afa­ra gra­ni­țe­lor țării, inclu­siv cei din zone isto­ri­ce ale Româ­ni­ei. Sunt cele mai recen­te cifre ale Minis­te­ru­lui pen­tru Româ­nii de Pre­tu­tin­deni. Date­le au fost colec­ta­te de la toa­te misiu­ni­le noas­tre diplo­ma­ti­ce. Româ­nii sunt nemul­țu­miți de locu­ri­le de mun­că, de cla­sa poli­ti­că și că în Româ­nia încă exis­tă corup­ție. Cel puțin asta spun cei care au ales să ple­ce din țară și tră­iesc prin­tre stră­ini.

Ple­cați îna­in­te de Revo­lu­ție sau după, româ­nii au ajuns să repre­zin­te cele mai mari comu­ni­tăți în țări din Euro­pa de Vest.

5,6 mili­oa­ne de români sunt înre­gis­trați la misiu­ni­le diplo­ma­ti­ce, care au trans­mis cifre­le către Minis­te­rul Româ­ni­lor de Pre­tu­tin­deni.

În Ita­lia s‑a for­mat cea mai mare comu­ni­ta­te de români.

Spa­nia e a două țară, după numă­rul de cona­țio­nali sta­bi­liți aco­lo — un mili­on.  Și aici sunt mulți care au afa­ceri ori func­ții în loca­li­tă­ți­le în care s‑au sta­bi­lit.

În ches­tio­na­re­le tri­mi­se la Minis­te­rul dedi­cat lor, mulți spun că ar vrea să se întoar­că în țară.

Moti­ve­le cel mai des invo­ca­te când vine vor­ba de ple­ca­rea din Româ­nia sunt nea­jun­su­ri­le mate­ri­a­le coti­die­ne, lip­sa unui loc de mun­că decent, sta­bi­li­ta­tea, cali­ta­tea sla­bă a cla­sei poli­ti­ce de‑a lun­gul tim­pu­lui, corup­ția. Reme­di­e­rea aces­tor moti­ve ar jus­ti­fi­ca întoar­cea lor în Româ­nia”, spu­ne minis­trul Româ­ni­lor de Pre­tu­tin­deni, Nata­lia Into­te­ro.

În comu­ni­tă­ți­le isto­ri­ce ale Româ­ni­ei tră­iesc aproa­pe 4 mili­oa­ne de vor­bi­tori de lim­ba româ­nă. Unii bene­fi­ci­a­ză de bur­se, sau stu­di­a­ză pe locuri buge­ta­te în uni­ver­si­tă­ți­le din Româ­nia. Cei mai mulți sunt în Repu­bli­ca Mol­do­va.

Dias­po­ra româ­neas­că este a cin­cea cea mai mare din lume.

Minis­trul pen­tru româ­nii din stră­i­na­ta­te, Nata­lia Into­te­ro a anun­țat că va înce­pe o cam­pa­nie de infor­ma­re cu pri­vi­re la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le. Ea a expli­cat că în ulti­mii ani, româ­nii care tră­iesc în alte țări sunt tot mai impli­cați în pro­ce­sul elec­to­ral și au trans­mis Minis­te­ru­lui pro­pu­ne­ri­le lor de modi­fi­ca­re a legi­lor din dome­niu.

VIDEO, aici.


Man­ga­lia News, 25.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele