DGASPC Constanța își dezvoltă rețeaua de asistenți maternali! Ce criterii trebuie îndeplinite de solicitanți

0
471

16 asis­tenți mater­nali, anga­jați de DGASPC Con­stan­ța.
 
DGASPC Con­stan­ța își dezvol­tă rețea­ua de asis­tenți mater­nali! În cadrul Pro­gra­mu­lui „TEAM UP! Pro­gres în cali­ta­tea îngri­ji­rii alter­na­ti­ve a copi­i­lor“, dezvol­tat de Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă pen­tru Pro­tec­ția Drep­tu­ri­lor Copi­lu­lui și Adop­ție și Ban­ca Mondi­a­lă, DGASPC Con­stan­ța imple­men­tea­ză, ca par­te­ner, pro­iec­tul „Ela­bo­ra­rea pla­nu­lui de dez­in­sti­tu­țio­na­li­za­re a copi­i­lor din insti­tu­ții și asi­gu­ra­rea tranzi­ți­ei îngri­ji­rii aces­to­ra în comu­ni­ta­te“. Pro­iec­tul vizea­ză extin­de­rea rețe­lei de asis­tenți mater­nali.

Până în pre­zent, în cadrul pro­iec­tu­lui au fost anga­jați 16 asis­tenți mater­nali iar, până ieri, 03.07.2019, au fost ates­tați alți 18 asis­tenți mater­nali.

Cei inte­re­sați tre­bu­ie să înde­pli­neas­că o serie de cri­te­rii:

  • Să fie absol­venți a cel puțin 10 cla­se;
  • Să nu fie deja înca­drați ca asis­tenți per­so­nali;
  • Să nu fie pen­sio­nari;
  • Să aibă drept de folo­sin­ță asu­pra locu­in­ței (demon­strat cu acte) și să poa­tă asi­gu­ra o came­ră sepa­ra­tă, amen­ja­tă spe­cial pen­tru copi­ii ce urmea­ză a fi pri­miți în pla­sa­ment;
  • Să fie dis­po­ni­bili să pri­meas­că în pla­sa­ment cel puțin doi copii;
  • Să pri­meas­că aviz favo­ra­bil exer­ci­tă­rii pro­fe­si­ei de asis­tent mater­nal pro­fe­si­o­nist în urma eva­luă­rii psi­ho­lo­gi­ce efec­tu­a­te de psi­ho­lo­gul Biro­u­lui Alter­na­ti­ve de Tip Fami­li­al din cadrul DGASPC Con­stan­ța.

Per­soa­ne­le care doresc să devi­nă asis­tenți mater­nali se pot pre­zen­ta, de luni până joi, în inter­va­lul orar 8.00 – 16.30, iar vineri, în inter­va­lul orar 8.00 – 14.00, la sedi­ul Ser­vi­ci­u­lui Mana­ge­ment de Caz pen­tru Copil, Biro­ul Alter­na­ti­ve de Tip Fami­li­al, din Con­stan­ța, stra­da Cipri­an Porum­bes­cu, nr. 2, sau pot soli­ci­ta infor­ma­ții la numă­rul de tele­fon 0241/488.648, per­soa­nă de con­tact Simo­na Neli Con­stan­ti­ne­scu.


Man­ga­lia News, Vineri, 5 iulie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele