Despre prăbușirea disciplinei în școli și a calității actului educațional – opinia unui psihiatru. Totul pleacă de la părinţi

0
1308

Psi­hia­trul David Eber­hard, tatăl a 8 copii, spu­ne că sti­lul per­mi­siv de a fi părin­te cre­ea­ză o gene­ra­ție de tineri adulți fără empa­tie soci­a­lă, fără nor­me și limi­te, care, după o copi­lă­rie de răsfăț, sfâr­șesc prin a fi dez­a­mă­giți în via­ță: „A‑i spu­ne NU unui copil nu este ace­lași lucru cu a‑l bate. Copi­lul tre­bu­ie să știe ce înseam­nă limi­te­le, tre­bu­ie să știe ce înseam­nă refu­zul și opo­zi­ția”.

Am ple­cat de la a nu avea voie să le dăm o pal­mă la fund și am ajuns la a nu avea voie să le zicem nimic care să îi supe­re sau să îi deran­je­ze”, spu­ne David Eber­hard.

Psi­hia­trul sus­ți­ne că părin­ții au aceas­tă fixa­ție că tre­bu­ie să fie super-pro­tec­tori cu copi­ii lor pen­tru a nu li se întâm­pla nimic rău.

Efec­tul este naș­te­rea unei gene­ra­ții de copii foar­te fra­gili, căro­ra ne este aproa­pe impo­si­bil să le spu­nem ce să facă. Au deve­nit ca niș­te păpuși de por­țe­lan. Noi nu mai avem cura­jul să îi corec­tăm sau să luăm măsuri pen­tru a‑i îndrep­ta. În mod auto­mat, acest lucru trans­for­mă copi­lul într-un vii­tor tânăr și adult fără repe­re, fără nor­me și limi­te”, spu­ne Eber­hard.

Aces­ta a con­sta­tat că actu­a­le­le gene­ra­ții de părinți tră­iesc cu sen­ti­men­tul vino­vă­ți­ei față de pro­prii copii în ceea ce pri­veș­te tim­pul tot mai puțin petre­cut cu ei. „Părin­ții mun­cesc tot mai mult, își dau copi­ii la gră­di­ni­ță și școa­lă de la vâr­ste tot mai mici, apoi încear­că să com­pen­se­ze tim­pul pier­dut depar­te de copii ofe­rin­du-le tot ce își doresc și lăsându‑i să hotă­ras­că ori­ce. În esen­ță, acest lucru pro­voa­că copi­i­lor mai mult rău decât lip­sa tim­pu­lui petre­cut ală­tu­ri de părinți.”

În noua sa car­te, „Copi­ii la pute­re”, psi­hia­trul sue­dez scrie des­pre edu­ca­ția libe­ra­lă ca o meto­dă care renun­ță la con­strân­geri și pedep­se și sus­ți­ne că vino­vați sunt părin­ții care nu se com­por­tă ca adulți res­pon­sa­bili. Aces­ta recla­mă ati­tu­di­nea părin­ți­lor care încear­că să devi­nă cei mai buni pri­e­te­ni ai copi­lu­lui.

Copi­lul nu are nevo­ie să îi fiți pri­e­ten, ci părin­te. Nu tre­bu­ie să cobo­râți la nive­lul lui, să nu îl con­tra­zi­ceți, să îi faceți tot tim­pul pe plac, să nu mai aveți nici o pute­re de deci­zie. E total greșit. Copi­lul are nevo­ie de limi­te, de opo­zi­ție, de dis­ci­pli­nă și rigoa­re”, sus­ți­ne psi­hia­trul.

Aces­ta ara­tă că toc­mai aceas­tă rela­ție per­mi­si­vă părin­te-copil a dus la pră­bu­și­rea dis­ci­pli­nei în școli și a cali­tă­ții actu­lui edu­ca­țio­nal, dar și spre creș­te­rea îngri­jo­ră­toa­re a ten­ta­ti­ve­lor de sinu­ci­de­re în rân­dul ado­les­cen­ți­lor și a con­su­mu­lui de dro­guri. Când copi­lul nu mai are tea­mă și res­pect pen­tru părinți, el nu mai are limi­te, buso­lă de orien­ta­re. (sur­sa: constantadeazi.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply