Declarația unică se depune până la data de 31 iulie 2019

0
564

Decla­ra­ția uni­că. Agen­ția Națio­na­lã de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lã rea­min­teș­te con­tri­bu­a­bi­li­lor cã ter­me­nul limi­tã de depu­ne­re a Decla­ra­ției uni­ce este 31 iulie 2019. 

Prin acest for­mu­lar se decla­rã, dupã caz: 
 impo­zi­tul pe veni­tu­ri­le rea­li­za­te din Româ­nia sau/și din strãinã­ta­te în anul 2018; 
 impo­zi­tul pe veni­tul esti­mat a se rea­li­za din Româ­nia în anul 2019 sau impo­zi­tul afe­rent nor­mei de venit; 
 veni­tul esti­mat pen­tru înca­dra­rea ca plã­ti­tor de con­tri­bu­ții soci­a­le pen­tru anul 2019 și, dupã caz, con­tri­bu­ți­i­le soci­a­le dato­ra­te în anul fis­cal 2018. 

Decla­ra­ția uni­cã se poa­te depu­ne prin ser­vi­ci­ul Spa­ți­ul Pri­vat Vir­tu­al, sau poa­te fi trans­misã ANAF prin inter­me­di­ul ser­vi­ci­u­lui “Depu­ne­re decla­ra­ții”, dis­po­ni­bil pe por­ta­lul www.e‑guvernare.ro, pe baza unui cer­ti­fi­cat digi­tal cali­fi­cat. 

De ase­me­nea, “Decla­ra­ția uni­cã pri­vind impo­zi­tul pe venit și con­tri­bu­ți­i­le soci­a­le dato­ra­te de per­soa­ne­le fizi­ce” se poa­te trans­mi­te și prin poș­tã sau se poa­te depu­ne la sedi­ul uni­tã­ți­lor fis­ca­le. 

Spe­cia­liș­tii ANAF ofe­rã asis­ten­țã tele­fo­ni­cã, în dome­ni­ul fis­cal sau IT, la numãrul 0314039160, pen­tru com­ple­ta­rea și depu­ne­rea decla­ra­ției. În plus, con­tri­bu­a­bi­lii bene­fi­ci­a­zã de asis­ten­țã și la sedi­ul uni­tã­ți­lor fis­ca­le pen­tru com­ple­ta­rea și depu­ne­rea onli­ne, uti­li­zând cal­cu­la­toa­re­le puse la dis­po­zi­ția con­tri­bu­a­bi­li­lor spe­cial pen­tru acest scop. 

Mai mult, struc­tu­ri­le teri­to­ri­a­le ale Agen­ți­ei Națio­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lã orga­ni­zea­zã, în întrea­ga țarã, întâl­niri cu con­tri­bu­a­bi­lii, în cadrul cãro­ra se pre­zin­tã tema­tici din dome­ni­ul fis­cal, inclu­siv tema­tici dedi­ca­te cam­pa­niei de depu­ne­re a Decla­ra­ției uni­ce. 

Lis­ta întâl­ni­ri­lor, struc­tu­ra­tã pen­tru fie­ca­re Direc­ție Gene­ra­lã Regio­na­lã a Finan­țe­lor Publi­ce, este publi­ca­tã pe por­ta­lul www.anaf.ro și este dis­po­ni­bi­lã la urmã­to­rul link: https://static.anaf.ro/static/ 10/Anaf/Informatii_R/ intalniri.ht. 

Înscri­e­rea par­ti­ci­pan­ți­lor se rea­li­zea­zã prin inter­me­di­ul For­mu­la­ru­lui de Con­tact, acce­si­bil tot pe por­ta­lul insti­tu­ți­ei, la urmã­to­rul link: https://www.anaf.ro/anaf/ internet/ANAF/asistenta_ contribuabili/persoane_fizice/asistenta_prin_email, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le.

Pre­ci­zãm cã MFP și ANAF au trans­mis, prin inter­me­di­ul unei infor­mãri dis­po­ni­bi­le în con­tul de SPV al fie­cãrui uti­li­za­tor, în rubri­ca Mesa­je, infor­ma­ții deta­li­a­te des­pre depu­ne­rea Decla­ra­ției uni­ce. 


Man­ga­lia News, 11.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele