Decebal Făgădău, reales președinte al Organizației Municipale a PSD Constanța

0
387

Orga­ni­za­ția Muni­ci­pa­lă a PSD Con­stan­ța și‑a ales joi, 25.07.2019, noua echi­pă de con­du­ce­re în cadrul con­fe­rin­ței orga­ni­za­te în sala mica a Casei de Cul­tu­ră a Sin­di­ca­te­lor.

Dece­bal Făgă­dău a fost rea­les pre­șe­din­te al Orga­ni­za­ți­ei,  depu­ta­tul Geor­ge Vișan a fost ales pre­șe­din­te exe­cu­tiv, iar vice­pri­ma­rul Con­stan­ței, Cos­tin Răsă­u­țea­nu, ocu­pă de astăzi func­ția de secre­tar exe­cu­tiv al soci­al-demo­cra­ți­lor de la malul mării.

Func­ți­i­le de vice­pre­șe­dinți ai Biro­u­lui de con­du­ce­re al Orga­ni­za­ți­ei Muni­ci­pa­le sunt ocu­pa­te de Dede Pero­din, Valen­tin Gabriel Pîr­vu­les­cu, Cris­ti­an Tin­cu și Iri­ne­la Nico­lae, con­si­li­eri locali, ală­tu­ri de Daniel Geor­ges­cu.

Biro­ul muni­ci­pal a fost com­ple­tat și cu Dumi­tru Babu, vice­pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, conf. univ. dr. Mări­oa­ra Cojoc, pre­șe­din­ta Orga­ni­za­ți­ei Muni­ci­pa­le a Feme­i­lor Soci­al Demo­cra­te, Miha­la­che Mușat, pre­șe­din­te­le Orga­ni­za­ți­ei de Seni­ori, Leo­nard Dră­gan, pre­șe­din­te­le Orga­ni­za­ți­ei de Tine­ret, Adri­an Bizi­ne­che, con­si­li­er jude­țean și Ionel Damian, Lau­ren­țiu Encea­nu, Flo­rin Ghe­or­ghe, Geor­ge Nacea­des, Daniel Pisi­că, Liviu Popa și Rădu­cu Popes­cu și Miha­e­la Lili­a­na Her­da.

​La fina­lul întâl­ni­rii, pre­șe­din­te­le Dece­bal Făgă­dău le‑a mul­țu­mit celor pre­zenți pen­tru votul de încre­de­re și le‑a trans­mis că își doreș­te ca, împre­u­nă, să mear­gă pe un drum care nu va fi ușor, dar pe care să con­stru­ias­că un cadru de pro­gres.

Pen­tru urmă­to­rii patru ani îmi doresc să rămâ­nem uniți, să ne întoar­cem la oameni, căci poli­ti­ca se face pen­tru oameni, să facem poli­ti­că de stân­ga și să venim în spri­ji­nul oame­ni­lor prin poli­tici publi­ce”, a decla­rat Dece­bal Făgă­dău, pre­șe­din­te­le Orga­ni­za­ți­ei Muni­ci­pa­le a PSD Con­stan­ța.

În cadrul ședin­ței au fost aleși și cei 128 de dele­gați care vor par­ti­ci­pa, pe 30 august, la ale­ge­ri­le de la nive­lul orga­ni­za­ți­ei jude­țe­ne a PSD, orga­ni­za­ție con­du­să de dom­nul Felix Stroe și care, pre­zent la întâl­ni­re, și‑a anun­țat can­di­da­tu­ra pen­tru un nou man­dat.

A fost o con­fe­rin­ță muni­ci­pa­lă bună, bine struc­tu­ra­tă, coe­ziu­ne, spi­rit cri­tic, orga­ni­za­ție uni­tă și opti­mis­tă pen­tru bătă­li­i­le elec­to­ra­le vii­toa­re. Biro­ul este for­mat din oameni cu expe­rien­ță și moti­vați, iar orga­ni­za­ția muni­ci­pa­lă va rămâ­ne orga­ni­za­ția fanion a jude­țu­lui Con­stan­ța”, a decla­rat dom­nul Felix Stroe, pre­șe­din­te­le Orga­ni­za­ți­ei Jude­țe­ne a PSD Con­stan­ța.

De ase­me­nea, la întâl­ni­rea de joi au fost pre­zenți si depu­ta­ții PSD Cris­ti­na Dumi­tra­che și Radu Babuș.


Man­ga­lia News, 27.07.2019. (Comu­ni­cat al Orga­ni­za­ti­ei Muni­ci­pa­le PSD Con­stan­ta).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele