De ce umblă Cupidon Gol și alte chestiuni existențiale, puteți afla astăzi la Librăria Bookstore&Tea

0
240
Booking.com

Atunci când nu e ocu­pat cu prin­de­rea infrac­to­ri­lor, dl Sep­ti­miu Pan scrie cărți. Și scrie bine! Drept urma­re, sâm­bă­tă, 6 iulie 2019, la ora 18:00, vă invi­tăm la lan­sa­rea pri­mei sale cărți, ”De ce umblă Cupi­don Gol și alte ches­tiuni exis­ten­ți­a­le”.

Dacă nu ar fi o car­te seri­oa­să, De ce umblă Cupi­don gol și alte ches­tiuni exis­ten­ți­a­le ar fi o car­te de tot râsul. Și asta în accep­țiu­nea dată de Henri Ber­g­son râsu­lui, ”Le Rire” fiind per­ce­put, după cum se știe, drept ”cea mai evo­lu­a­tă din­tre cate­go­ri­i­le inte­lec­tu­lui.” Pan­ta­gru­e­li­că prin ape­ti­tul uri­aș de a ne ”con­fis­ca” din tumul­tul cita­din și-apoi a ne expul­za ”lăuți” într-un uni­vers împă­nat de un comic savu­ros, efer­ves­cent, De ce umblă Cupi­don gol și alte ches­tiuni exis­ten­ți­a­le, tre­cu­tă prin ”fil­trul” rabe­lais-ian, pli­nă de poan­te, tâlc, bună dis­po­zi­ție și ghi­du­șii ling­vis­ti­ce în cas­ca­dă (ape­lul la argou nefi­ind unul întâm­plă­tor) tri­mi­te cu gân­dul la anto­lo­gi­ce­le ispră­vi ale Unchiu­lui Andi detec­ti­vul și nepo­ții săi a lui Vlad Mușa­tes­cu, însă para­le­la func­țio­nea­ză doar până la un punct, car­tea lui Sep­ti­miu Pan fiind cro­ită după toa­te rigo­ri­le anti­te­ti­cu­lui, ale atrac­ți­ei con­tra­ri­i­lor (de unde și ide­ea de expe­ri­ment): ea e când toni­că, cu un umor con­sis­tent, jovi­al, când seri­oa­să, tra­tând ”ches­tiuni exis­ten­ți­a­le” care ne jalo­nea­ză via­ța de zi de zi.

Strict sub aspec­tul comi­cu­lui, car­tea de cro­chiuri-mini­a­turi supu­să ana­li­zei e una ”cri­mi­na­lă”, ”pena­lă” (ca să ne men­ți­nem în ter­me­nii argo­ti­cu­lui), pli­nă de vino-ncoa, toni­că, spre des­cre­ți­rea frun­ți­lor și spre slă­bi­rea peda­lei încrân­ce­nă­ri­lor de tot felul, nece­sa­ră, bine­ve­ni­tă într-un pei­saj exis­ten­ți­al gri-cenu­șiu (anti­dot la lumea în care tră­im).

În poves­ti­ri­le seri­oa­se, Sep­ti­miu Pan atra­ge aten­ția asu­pra unor stări repro­ba­bi­le din punct de vede­re moral și soci­al, în căta­re fiind, de fapt, les­tul de carac­ter, com­por­ta­men­te­le decla­sa­te, nepă­sa­rea, ipo­cri­zia, ati­tu­di­ni­le necon­for­me, topo­sul pre­di­lect fiind maha­la­ua, loc ce adă­pos­teș­te o lume mar­gi­na­lă și mar­gi­na­li­za­tă, sim­plă, dar nu sim­plis­tă, izvor/filon nesescat de inspi­ra­ție nara­ti­vă și de uma­ni­ta­te în deri­vă. Ceea ce inte­re­sea­ză e exis­ten­ți­a­lis­mul mărunt, pro­vin­ci­al, nici­de­cum cel car­te­zi­an, filo­so­fic.

Sep­ti­miu Pan ne pro­voa­că la brain­s­to­r­ming, pri­me­ni­re inte­ri­oa­ră, dar și la joc, prac­ti­că un soi de diver­siu­ne nara­ti­vă prin care pro­pu­ne aba­te­rea de la canon, deta­șa­rea de pro­ble­me­le exis­ten­ți­a­le, rupe­rea bari­e­re­lor, trans­pa­ren­ti­za­rea (”nudi­ta­tea” extin­să, inclu­siv cea de lim­baj), în fapt esen­ța ”filo­so­fi­ei” con­ți­nu­tă și pos­tu­la­tă de car­tea ce îi poar­tă sem­nă­tu­ra. Sep­ti­miu Pan e conec­tat la ”ches­tiu­ne” prin fap­tul că ridi­că bana­lul la rang de artă, prin fap­tul că pose­dă ști­in­ța por­tre­ti­ză­rii lui homo aeti­cus țopâr­la­ni­cus, cro­it după chi­pul și ase­mă­na­rea cara­gi­a­li­a­nu­lui ”simt enorm și văd mons­tru­os”.

De ce umblă Cupi­don gol și alte ches­tiuni exis­ten­ți­a­le nu e o car­te de dumi­ni­că, ci una pen­tru toa­te zile­le din săp­tămâ­nă, pre­ta­bi­lă la a fi citi­tă ori­un­de și ori­când, având rol tera­pe­u­tic-eli­be­ra­tor. De ce umblă Cupi­don gol și alte ches­tiuni exis­ten­ți­a­le își pro­pu­ne să (re)concilieze con­tra­ri­i­le. Așa se face că hapu­lui de râs îi cores­pun­de schim­ba­rea de regis­tru și de ton pre­zen­te în Cro­nici ano­ni­me, unde‑l întâl­nim pe Sep­ti­miu Pan-cel-pasio­nat-de-isto­rie, bun cunos­că­tor al Bucu­rești­u­lui și al împre­ju­ri­mi­lor, capa­bil să des­crie veri­ta­bi­le arce pes­te timp și să încro­peas­că poves­tiri cu eroi de legen­dă, unde pica­res­cul face casă bună cu supra­na­tu­ra­lul.” Dr. Flo­rin-Cor­ne­liu Popo­vici.


Man­ga­lia News, 06.07.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele