DAMEN CONTESTĂ LICITAȚIA DE CORVETE

0
743

COMUNICAT DE PRESĂ: Damen a îna­in­tat o plân­ge­re la Con­si­li­ul Națio­nal pen­tru Solu­țio­na­rea Con­tes­ta­ți­i­lor (CNSC) con­ti­nu­ând un liti­giu ini­țiat ante­ri­or de Fin­can­ti­eri și — în para­lel — a sesi­zat Cur­tea de Apel Bucu­rești pen­tru mul­ti­ple nere­guli care au afec­tat rezul­ta­tul Pro­gra­mu­lui de înzes­tra­re esen­ți­al „Cor­ve­tă mul­ti­func­țio­na­lă”. 

Facem urmă­toa­re­le decla­ra­ții pe aceas­tă temă:

Deci­zia Damen vine ca urma­re a fap­tu­lui că toa­te păr­ți­le impli­ca­te în lici­ta­ție, inclu­siv auto­ri­ta­tea con­trac­tan­tă, au ridi­cat mul­ti­ple aspec­te de lega­li­ta­te și de încăl­ca­re a con­fi­den­ți­a­li­tă­ții, une­le din­tre ele fiind invo­ca­te ca temei pen­tru sus­pen­da­rea pro­ce­du­rii în tre­cut, chiar de către Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le.

În loc să fie sus­pen­da­tă lici­ta­ția până la momen­tul la care ar fi fost înche­ia­te toa­te anche­te­le pri­vind modul în care s‑a deru­lat pro­gra­mul de înzes­tra­re, lici­ta­ția ridi­că și mai mul­te sus­pi­ciuni, incer­ti­tu­dini și con­tro­ver­se care au impact asu­pra repu­ta­ți­ei Româ­ni­ei și asu­pra pro­gra­me­lor de achi­zi­ții publi­ce atât în țară cât și în stră­i­nă­ta­te.

Acțiu­ni­le noas­tre vin în con­tex­tul în care auto­ri­tă­ți­le nu au reu­șit să cla­ri­fi­ce defi­ni­tiv aces­te pre­o­cu­pări, ducând de ase­me­nea la între­bări de natu­ră eti­că cu pri­vi­re la lici­ta­ție. Pro­ce­du­ra a stat sub sem­nul unor scur­geri inac­cep­ta­bi­le de infor­ma­ții cla­si­fi­ca­te, inclu­siv cu pri­vi­re la ele­men­te din ofer­te­le finan­ci­a­re care au fost con­fir­ma­te săp­tămâ­na tre­cu­tă de auto­ri­tăți.

În plus, mul­ti­ple anche­te jur­na­lis­ti­ce ara­tă că unul din­tre din­tre par­ti­ci­pan­ții la lici­ta­ție nu a înde­pli­nit cri­te­ri­i­le nece­sa­re pen­tru a se înscrie în aceas­tă pro­ce­du­ră. In plus, cor­ve­te­le ris­că să nu fie con­stru­i­te în între­gi­me în Româ­nia, ci doar asam­bla­te într-un șan­ti­er naval de pe teri­to­ri­ul țării, fapt care este con­trar cerin­țe­lor lici­ta­ți­ei.

Damen este, de ase­me­nea, de păre­re că o coo­pe­ra­re între doi par­ti­ci­panți la lici­ta­ție ar tre­bui să fie baza pen­tru des­ca­li­fi­ca­rea aces­to­ra. Renun­ța­rea la o pro­ce­du­ră lega­lă ini­ția­tă de către unul din­tre par­ti­ci­panți a fost în bene­fi­ci­ul celui­lalt par­ti­ci­pant, câte­va zile mai târ­ziu. Secu­ri­ta­tea națio­na­lă și pro­ce­du­ri­le lici­ta­ți­ei tre­bu­ie să asi­gu­re res­pec­ta­rea depli­nă a nor­me­lor impu­se și veri­fi­ca­rea capa­bi­li­tă­ți­lor decla­ra­te și soli­ci­ta­te ca fiind auten­ti­ce și rea­le.

În con­di­ți­i­le în care auto­ri­tă­ți­le au decla­rat public fap­tul că pre­țul nu a fost sin­gu­rul cri­te­riu de desem­na­re a câști­gă­to­ru­lui, Damen con­si­de­ră că a ofe­rit cea mai potri­vi­tă solu­ție pen­tru nece­si­tă­ți­le nava­le româ­nești: con­ți­ne sis­te­me de arma­ment inte­ro­pe­ra­bi­le la nive­lul ali­an­ței NATO, adu­când împre­u­nă cele mai bune com­pa­nii din indus­tri­i­le de apă­ra­re din Euro­pa și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii (BOEING, RAYTHEON, GENERAL DYNAMICS).

Aceas­tă solu­ție poa­te să fie con­stru­i­tă în Româ­nia, de către un șan­ti­er naval din Româ­nia, cu for­ță de mun­că româ­neas­că și cu expe­rien­ță în dome­niu, gata să încea­pă con­struc­ția nave­lor ime­di­at și în ter­me­ne­le de buget și de timp sta­bi­li­te. 

Damen este mai hotă­rât ca nici­o­da­tă să rămâ­nă un par­te­ner de nădej­de al Româ­ni­ei, pen­tru con­struc­ția de nave civi­le și mili­ta­re. Damen va rămâ­ne în Româ­nia!


Man­ga­lia News, Mier­curi, 10 iulie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele