Criză de forță de muncă pe litoral. Deficit de zeci de mii de angajați

0
687

Invi­tat în stu­di­o­ul Radio Con­stan­ța, Dra­goș Rădu­can, prim-vice­pre­șe­din­te exe­cu­tiv al Fede­ra­ți­ei Patro­na­te­lor din Turis­mul Româ­nesc, ne‑a ofe­rit un inter­viu legat de tema cri­zei de for­ță de mun­că pe lito­ral. Dra­goș Rădu­can în dia­log cu Lili­a­na Mol­do­vea­nu:

Exis­tă o cri­ză a for­ței de mun­că pe lito­ral?

Dra­goș Rădu­can – Exis­tă, de la an la an ea se acu­ti­zea­ză. În pre­zent avem o lip­să de 15.000 – 18.000 de oameni care să lucre­ze. Pro­fe­si­o­niști nici nu mai îndrăz­nesc să sper că vom găsi.

Este un cuvânt prea pre­ten­ți­os pen­tru ce se întâm­plă acum. De câți anga­jați ar mai fi nevo­ie ca să fie situ­a­ția în regu­lă?

Dra­goș Rădu­can – 18.000 de anga­jați, în con­di­ți­i­le în care am dis­cu­tat de oameni cu o pre­gă­ti­re mini­mă. În con­di­ți­i­le în care dis­cu­tăm de oameni com­plet nepre­gă­tiți, unde­va în jur de 25.000 de oameni. De ce spun asta? Pen­tru a duce o far­fu­rie de la stand la masă e nevo­ie de un om. În momen­tul de față e nevo­ie de doi oameni, pen­tru că unul ține far­fu­ria și celă­lalt îl aju­tă să nu se împie­di­ce. Aces­ta este nive­lul de pro­fe­sio­na­li­za­re. Asta se dato­rea­ză, în pri­mul rând, edu­ca­ți­ei, care lip­seș­te, pen­tru că ne aflăm în fața unei gene­ra­ții care a cres­cut fără părinți. Este pri­ma gene­ra­ție care a cres­cut fără părinți, părin­ții fiind ple­cați în stră­i­nă­ta­te în mare par­te și lip­sei de per­for­man­ță a șco­li­lor teh­ni­ce și de fapt a lip­sei șco­li­lor teh­ni­ce în gene­ral și în turism în spe­cial. Dato­ri­tă refor­me­lor care se fac, aproa­pe, anu­al în sis­te­mul de învă­țământ.

În care zone ar fi acti­vi­ta­tea mult mai afec­ta­tă, în ali­men­ta­ție, baruri, tera­se, res­ta­u­ran­te? În cele de găz­du­i­re e ace­eași situ­a­ție?

Dra­goș Rădu­can – Situ­a­ția este ace­eași, în ambe­le cazuri, dar este vizi­bi­lă la ali­men­ta­ție. La par­tea de caza­re, aran­jat came­re, recep­ție, par­că nu este vizi­bil de către ochiul vigi­lent al turis­tu­lui dar în par­tea de ali­men­ta­ție este foar­te vizi­bil, pen­tru că sunt tineri care n‑au ținut în via­ța lor o far­fu­rie în mână, care nu știu să deba­ra­se­ze, care nu știu să ser­veas­că la masă și ce este cel mai grav, nu știu să vor­beas­că ele­gant cu turis­tul. Toa­te pro­ble­me­le aces­tea se arun­că în câr­ca turis­mu­lui, care este de fapt vâr­ful ice­ber­gu­lui. Pro­ble­me­le sunt la nive­luri care nu se văd, lip­sa edu­ca­ți­ei, lip­sa de școli pro­fe­sio­na­le, lip­sa de pro­fe­sori pre­gă­tiți, ine­xis­ten­ța dia­lo­gu­lui și a cola­bo­ră­rii între patro­na­te și Minis­te­rul Învă­țămân­tu­lui și școli.

Cât ar pri­mi anga­ja­ții din turism? Să spu­nem câte­va cifre, cât câști­gă un ospă­tar, o came­ris­tă, un bucă­tar?

Dra­goș Rădu­can – Să o luăm pe rând. De la cea mai puțin pro­fe­sio­na­li­za­tă ocu­pa­ție, ace­ea de picol, eu nu am auzit anul aces­ta pe lito­ral să câști­ge sub 1500 de lei. Sunt copi­ii care vin să lucre­ze un job de‑o vară, n‑am auzit să câști­ge sub 1500 de lei. Ospă­ta­rii de la 1800 – 2000 de lei în sus, la care se ada­u­gă tips-ul, pe care nimeni nu vrea să‑l recu­noas­că, ca fiind venit. O came­ris­tă nu am auzit să câști­ge sub 2200 – 2400 de lei. Un bucă­tar bun, care ține un res­ta­u­rant, vor­bim de pes­te 1000 – 1500 de euro, deci 6000 de lei. Un aju­tor de bucă­tar căș­ti­gă 3000 de lei. Dacă mai inte­re­sea­ză în aceas­tă peri­oa­dă a anu­lui aces­tea sunt sala­ri­i­le.

Ne facem o idee să știm de ce nu sunt cău­ta­te, de ce nu a exis­tat for­ță de mun­că…

Dra­goș Rădu­can – Mai sunt și alte moti­ve. În gene­ral, pe lito­ral, se lucrea­ză cu sezo­ni­eri. Sezo­ni­e­rii nu sunt pre­gă­tiți. Par­tea de for­ță de mun­că loca­lă nu mai vrea să lucre­ze pen­tru că ori au pe cine­va care este ple­cat în stră­i­nă­ta­te, cel puțin o per­soa­nă din fami­lie care tri­mi­te bani aca­să, sau se aglo­me­rea­ză mai mul­te fami­lii într-un apar­ta­ment și închi­ri­a­ză cele­lal­te 2–3 apar­ta­men­te și atunci de ce să lucre­ze pen­tru 2000 de lei pe lună când pot să stea aca­să pen­tru 2000 de lei pe lună? Pro­ba­bil că aces­te cuvin­te vor fi răs­tăl­mă­ci­te, inter­pre­ta­te. Este o rea­li­ta­te pe care puțini au cura­jul s‑o spu­nă, cei mai mulți o arun­că sub preș să nu se vadă.

Ce solu­ții exis­tă? La înce­pu­tul sezo­nu­lui esti­val se regle­men­ta mun­ca zili­e­ri­lor și cei din turism. Exis­tă o solu­ție în acest sens?

Dra­goș Rădu­can – Ar fi fost o solu­ție dacă cos­tu­ri­le mun­cii, res­pec­tiv impo­zi­te­le și taxe­le apli­ca­te veni­tu­lui aces­tor zili­eri ar fi fost mai mici. La ora actu­a­lă, prin regle­men­tă­ri­le făcu­te, sunt aproa­pe la nive­lul unui anga­jat. Ce este mai ușor, ar fi biro­cra­ția dar și aceas­ta a reu­șit legi­sla­ti­vul să o com­pli­ce. Nu este mai con­ve­na­bil și mai ușor să lucrezi cu un zili­er. Când spun zili­er mă refer la o per­soa­nă care vine să taie iar­ba, sau să repa­re o chiu­ve­tă. Pen­tru asta tre­bu­ie să faci o gră­ma­dă de acte și este des­cu­ra­jant.

Învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal dual cre­deți că va rezol­va o par­te din pro­ble­mă?

Dra­goș Rădu­can – Abso­lut nicio pro­ble­mă nu va fi rezol­va­tă, pen­tru că, așa cum este el acum, ele­vul are toa­te drep­tu­ri­le iar anga­ja­to­rul niciun drept. Dacă ele­vul, după ce ter­mi­nă învă­țămân­tul dual, hotă­răș­te să ple­ce în altă par­te, anga­ja­to­rul nu-și va recu­pe­ra banii. Ori­ce anga­ja­tor vrea ca inves­ti­ția pe care o face, inclu­siv în for­ma­rea for­ței de mun­că, să adu­că pro­fit după ace­ea, ceea ce nu se întâm­plă acum, în actu­a­la legi­sla­ție. Este o încer­ca­re, este un model via­bil în stră­i­nă­ta­te, numai că la noi s‑a imple­men­tat cu jumă­ta­te de măsu­ră. Așa cum se fac mode­le­le de suc­ces în stră­i­nă­ta­te, reu­șim să ciun­tim din ele ast­fel încât să le facem nefunc­țio­na­le.

Avem sem­na­le de la agenți eco­no­mici care au ape­lat la o altă vari­an­tă, impor­tul de mun­ci­tori. În ce măsu­ră func­țio­nea­ză și aceas­tă măsu­ră?

Dra­goș Rădu­can – Func­țio­nea­ză și nu prea, depin­de de for­ța și mări­mea anga­ja­to­ru­lui. Dacă este un anga­ja­tor care-și per­mi­te să‑i țină pe acești anga­jați stră­ini, cel puțin un an de zile, da. Alt­fel cos­tu­ri­le de adu­ce­re în țară sunt în jur a 1000 de euro, care nu se recu­pe­rea­ză în peri­oa­da de 2 luni de sezon în Româ­nia de către un anga­ja­tor mediu sau mic. Deci nu este o solu­ție decât pen­tru un anu­mit tip de anga­ja­tori. Pen­tru anga­ja­to­rii mici și medii nu este o solu­ție. Mai ales fap­tul că după ce au reu­șit să adu­că mun­ci­tori din zone­le non-UE, ime­di­at auto­ri­tă­ți­le sta­tu­lui au reac­țio­nat și au tri­mis în con­trol, sub for­mă de coman­do, toa­te insti­tu­ți­i­le abi­li­ta­te, de la Poli­ția de Fron­ti­e­ră, ITM, Ser­vi­ciu de Emi­grări și mas­ca­ții, să veri­fi­ce dacă acești mun­ci­tori stră­ini nu și-au adus cum­va cu ei și pe alții, ile­gali.

Cum vedeți situ­a­ția și pe vii­tor? Sezo­nul aces­ta ar mai avea o lună de zile.

Dra­goș Rădu­can – Sezo­nul aces­ta aproa­pe a tre­cut, cu bune, cu rele, mai ales că nu mai sunt atâți turiști, nu mai exis­tă pre­siu­nea vou­che­re­lor de vacan­ță. Anul aces­ta s‑au repar­ti­zat uni­form, toa­te lucru­ri­le sunt vân­du­te aproa­pe uni­form, nu mai este pre­siu­nea de anul tre­cut. Pro­ba­bil că vom reu­și să scă­păm și de anul aces­ta. Anul vii­tor nu știu cu cine vom mai lucra pen­tru că solu­ția anga­ja­ți­lor stră­ini nu este func­țio­na­lă, solu­ția învă­țămân­tu­lui dual nu este func­țio­na­lă, solu­ția for­ței de mun­că pe plan local este fira­vă, iar cei care vin vara pen­tru a sta la mare o lună și să și mun­ceas­că în tim­pul ăsta iar nu este o solu­ție care să dea ran­dament. Dacă m‑ați între­bat, sin­cer să vă spun, nu știu ce solu­ție să dau la ora aceas­ta. La fina­lul verii vom avea o întâl­ni­re cu direc­to­rii lice­e­lor de pro­fil, din toa­tă țara, în care vom înce­rac să găsim o solu­ție, ast­fel încât prac­ti­ca ele­vi­lor de la șco­li­le de pro­fil turism să se facă și pe lito­ral, să se facă în mod coma­sat. Noi să‑i anga­jăm, să facem un fel de prac­ti­că la locul de mun­că plăti­tă, încer­când în felul aces­ta să supli­nim for­ța de mun­că cu nivel mic sau mediu de pre­gă­ti­re.

Rea­li­za­tor inter­viu – Lili­a­na Mol­do­vea­nu / Redac­tor onli­ne – Liviu Pre­des­cu.


MN — Vă invi­tăm să citiți și: Des­pre mun­că și lăco­mie pe lito­ra­lul româ­nesc — Dis­cu­ție des­chi­să între Maria Cer­nat și Marin Flo­ri­an [VIDEO]. Maria Cer­nat: ”Marin Flo­ri­an nu e doar lider sin­di­cal, el e om al mun­cii. Năs­cut în Man­ga­lia, a lucrat mult pe lito­ral și are mul­te să ne spu­nă des­pre acest subiect”.


Man­ga­lia News, 25.07.2019. (sur­sa: radioconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele