Contract pentru finalizarea construcției Variantei Ocolitoare Târgu Mureș, scos la licitație. Valoarea estimată, 47.000.000 euro

0
365

CNAIR: A fost pos­tat în sis­te­mul elec­tro­nic de achi­zi­ții publi­ce (SICAP) anun­țul de par­ti­ci­pa­re pen­tru pro­ce­du­ra de atri­bu­i­re lici­ta­ție des­chi­să, având ca obiect “Pro­iec­ta­re și Exe­cu­ție Vari­an­ta de Oco­li­re Târ­gu Mureș – fina­li­za­re lucrări”.

Valoa­rea esti­ma­tă a con­trac­tu­lui este de apro­xi­ma­tiv 47.000.000 euro fără T.V.A, iar data limi­tă pen­tru depu­ne­rea ofer­te­lor este sep­tem­brie 2019.

Pe Vari­an­ta de oco­li­re Târ­gu-Mureș, în lun­gi­me de 11,643 km, vor fi rea­li­za­te 8 poduri/ pasaje/ via­duc­te și 2 inter­sec­ții gira­to­rii. Aceas­tă Vari­an­tă Oco­li­toa­re va asi­gu­ra legă­tu­ra Sighi­șoa­ra – Târ­gu Mureș – Reghin, pen­tru a redu­ce volu­mul tra­fi­cu­lui ce tra­ver­sea­ză muni­ci­pi­ul Târ­gu-Mureș în dire­cţia sud – nord.

După fina­li­za­rea lucră­ri­lor, acce­sul pe aceas­tă vari­an­tă se va face din DN13, pe rela­ția Bra­șov — Sighi­șoa­ra — Tar­gu Mures, km 155 și din DN15, pe rela­ția Reghin — Târ­gu Mureș — Tur­da, km 84.

Dura­ta con­trac­tu­lui este de 24 luni, din care 6 luni peri­oa­da de pro­iec­ta­re, 18 luni peri­oa­da de exe­cu­ție și 60 de luni, peri­oa­da de garan­ție a lucră­ri­lor.


Man­ga­lia News, Joi, 18.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele