Consiliul Judeţean Constanţa prezintă proiectul “Monitorizarea şi protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre”, ce va fi realizat cu parteneri din Bulgaria și Republica Moldova 

0
509

Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, prin Direc­ția Gene­ra­lă de Pro­iec­te, anun­ță pre­zen­ta­rea pro­iec­tu­lui “Moni­to­ri­za­rea şi pro­te­ja­rea în comun a mediu­lui încon­ju­ră­tor în Bazi­nul Mării Negre” cod eMS BSB-538.

Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa în cali­ta­te de Lider de par­te­ne­ri­at, împre­u­nă cu Aso­ci­a­ţia Bul­ga­ră pen­tru Trans­fe­rul Teh­no­lo­gi­ei şi Ino­va­ţi­ei, din Bul­ga­ria şi Con­si­li­ul Raio­nal Ungheni din Repu­bli­ca Mol­do­va, imple­men­tea­ză pro­iec­tul “Moni­to­ri­za­rea şi pro­te­ja­rea în comun a mediu­lui încon­ju­ră­tor în Bazi­nul Mării Negre” cod eMS BSB-538 al cărui con­tract de finan­ța­re a fost sem­nat în data de 09 august 2018.

Finan­ța­rea se rea­li­zea­ză din fon­duri euro­pe­ne, prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Comun Bazi­nul Mării Negre 2014–2020, Pri­o­ri­ta­tea 2 – Pro­mo­va­rea coor­do­nă­rii pro­te­cţi­ei mediu­lui şi redu­ce­rea în comun a deşe­u­ri­lor mari­ne în Bazi­nul Mării Negre, Obiec­ti­vul Spe­ci­fic 2.1 – Îmbu­nă­tă­ţi­rea moni­to­ri­ză­rii în comun a mediu­lui, cu o valoa­re tota­lă de 723.472,24 euro (apro­xi­ma­tiv 3.359.588,80 lei) din care con­tri­bu­ţia pro­prie a Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa este de 29.628,00 euro (apro­xi­ma­tiv 137.583,54 lei). Peri­oa­da de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui este 10.08.2018 — 09.08.2020.

Obiec­ti­vul gene­ral al pro­iec­tu­lui îl repre­zin­tă îmbu­nă­tă­ți­rea bunăs­tă­rii popu­la­ți­ei din regiu­ni­le din Bazi­nul Mării Negre, prin creș­te­rea dura­bi­lă și pro­tec­ția în comun a mediu­lui încon­ju­ră­tor și dezvol­ta­rea unei legă­turi trans­fron­ta­li­ere pe ter­men lung între par­te­neri, în ceea ce pri­veș­te medi­ul încon­ju­ră­tor.

Pro­iec­tul are în vede­re desfă­şu­ra­rea unor acti­vi­tă­ţi inte­gra­te de pre­ve­ni­re, pro­te­cţie şi inter­venţie în situ­a­ţii de urgenţă cau­za­te de peri­co­le de mediu, pre­cum cutre­mu­re­le, inun­da­ți­i­le, alu­ne­că­ri­le de teren sau incen­di­i­le fores­ti­e­re. Rezul­ta­te­le aştep­ta­te cuprind:

- imple­men­ta­rea unui sis­tem inte­grat de moni­to­ri­za­re a mediu­lui în cele trei ţări par­te­ne­re;

- cre­ş­te­rea capa­ci­tă­ţii insti­tu­ţi­i­lor publi­ce de a inter­ve­ni şi ges­tio­na efi­cient situ­a­ţi­i­le de urgenţă;

- creș­te­rea gra­du­lui de con­ști­en­ti­za­re a opi­ni­ei publi­ce din Bazi­nul Mării Negre pri­vind pro­ble­me­le de mediu;

- dezvol­ta­rea unor solu­ţii IT ino­va­toa­re (plat­for­me onli­ne şi apli­ca­ţii pen­tru tele­fo­nul mobil) uşor acce­si­bi­le popu­la­ţi­ei şi orga­nis­me­lor inte­re­sa­te în ceea ce pri­veş­te ris­cu­ri­le de mediu şi situ­a­ţi­i­le de urgenţă;

- îmbu­nă­tă­ţi­rea dis­po­ni­bi­li­tă­ţii date­lor în Bazi­nul Mării Negre în ceea ce pri­veş­te situ­a­ţi­i­le de urgenţă, pre­cum şi ris­cu­ri­le şi vul­ne­ra­bi­li­tă­ţi­le mediu­lui încon­ju­ră­tor prin ela­bo­ra­rea unui plan de mana­ge­ment al mediu­lui şi alte stu­dii în dome­niu.

Eve­ni­men­tul va avea loc în data de Joi, 18 iulie 2019, ora 10.00, la sedi­ul CJC, din b‑dul Tomis, nr. 51, Sala Remus Oprea­nu.


Man­ga­lia News, 12.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply