Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţa ordinară pe luna iulie. 24 de puncte pe ordinea de zi

0
292

C O N V O C A T O R.

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ţi­i­le art. 178, alin.1 şi art. 179 din O.U.G. nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv, se con­voa­că Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa în şedinţă ordi­na­ră, pe data de­­ Mier­curi, 24  Iulie 2019,  ora  13:00, în Sala “Remus Oprea­nu” din cadrul Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv – Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

1.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­ce­su­lui ver­bal al şedinţei publi­ce ordi­na­re din data de 24 iunie 2019 a Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te: Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

2.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Pro­to­co­lu­lui de cola­bo­ra­re pen­tru pro­mo­va­rea şi imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui „Măsuri inte­gra­te pen­tru o via­ţă mai bună” cod MySMIS:114654.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te: Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

3.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind expri­ma­rea acor­du­lui refe­ri­tor la con­sti­tu­i­rea Judeţu­lui Con­stanţa ca par­te civi­lă într-un dosar penal.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te: Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

4.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea struc­tu­rii orga­ni­za­tori­ce a Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

5.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind înfi­inţa­rea unei gărzi la domi­ci­liu în cadrul Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

6.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea Orga­ni­gra­mei şi Sta­tu­lui de fun­cţii de la Com­ple­xul Muze­al de Şti­inţe ale Natu­rii Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

7.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea Orga­ni­gra­mei şi Sta­tu­lui de fun­cţii de la Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

8.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Comi­si­ei de con­curs pen­tru con­cur­sul de pro­iec­te de mana­ge­ment de la Tea­trul de Stat Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

9.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea atri­bu­i­rii con­trac­te­lor de finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă din fon­duri publi­ce, alo­ca­te de la buge­tul  judeţu­lui Con­stanţa, pe anul 2019, pen­tru pro­iec­te spor­ti­ve.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

10.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă Dire­cţi­ei Judeţe­ne pen­tru Sport şi Tine­ret Con­stanţa a Sălii de expo­zi­ţii (par­ter şi etaj) din Pavi­li­o­nul Expo­zi­ţio­nal Con­stanţa, în peri­oa­da 28 octom­brie – 03 noiem­brie 2019 pen­tru desfă­şu­ra­rea a 41‑a edi­ţii a „Cam­pi­o­na­te­lor Mondi­a­le de Skan­den­berg”.

Ini­ţi­a­tor : Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga

11.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Tae­kwon-do I.T.F. a supra­feţei de 500 mp pe par­ca­rea late­ra­lă a Pavi­li­o­nu­lui Expo­zi­ţio­nal Con­stanţa, în peri­oa­da 26 – 31 august 2019 pen­tru desfă­şu­ra­rea „Sta­gi­u­lui Naţio­nal”.

Ini­ţi­a­tor : Vice­preşe­din­te – Palaz Cla­u­diu Ior­ga

12.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind numi­rea unui mem­bru în Con­si­li­ul de admi­nis­tra­ţie al Casei Judeţe­ne de Asi­gu­rări de Sănă­ta­te Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

13.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind  desem­na­rea repre­zen­tan­tu­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în  Con­si­li­ul de admi­nis­tra­ţie al Com­ple­xu­lui Muze­al de Şti­inţe ale Natu­rii Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

14.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unor bunuri imo­bi­le din dome­ni­ul public al UAT Oraş Negru Vodă în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa, în vede­rea con­stru­i­rii a 2 Locu­inţe Pro­te­ja­te şi a unui Cen­tru de zi cu o capa­ci­ta­te de minim 30 de locuri.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

15.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea modi­fi­că­rii Pro­gra­mu­lui cu obiec­ti­ve­le şi lucră­ri­le de dru­muri şi poduri pen­tru anul 2019, finanţa­te din buge­tul Judeţu­lui Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

16.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli şi modi­fi­ca­rea Lis­tei de Inves­ti­ţii, pe anul 2019, ale Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

17.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind  sta­bi­li­rea cos­tu­ri­lor medii anu­a­le pe anul 2019, pen­tru finanţa­rea ser­vi­ci­i­lor soci­a­le des­ti­na­te pro­te­cţi­ei şi pro­mo­vă­rii drep­tu­ri­lor copi­lu­lui şi per­soa­nei adul­te cu han­di­cap ale Dire­cţi­ei Gene­ra­le  de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţi­ei Copi­lu­lui Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

18.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Contractului/Acordului Colec­tiv de Mun­că la nive­lul Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa 2019–2021.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

19.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli şi a Pla­nu­lui de acti­vi­tă­ţi pe anul 2019, de la Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

20.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli şi a Lis­tei de Inves­ti­ţii pe anul 2019, de la Tea­trul pen­tru Copii şi Tine­ret Con­stanţa „Călu­ţul de mare”.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

21.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind trans­mi­te­rea unui bun din dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa şi ges­tiu­nea SC RAJA SA în dome­ni­ul public al Ora­şu­lui Efo­rie şi apro­ba­rea unui act adi­ţio­nal la con­trac­tul pri­vind dele­ga­rea ges­tiu­nii ser­vi­ci­u­lui de ali­men­ta­re cu apă şi de cana­li­za­re către SC RAJA SA.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

22.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind repar­ti­za­rea pe uni­tăți admi­nis­tra­tiv – teri­to­ri­a­le a sume­lor defal­ca­te din T.V.A. pe anul 2019, pen­tru finan­ța­rea chel­tu­ie­li­lor pri­vind dru­mu­ri­le jude­țe­ne și comu­na­le.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

23.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind repar­ti­za­rea pe uni­tăți admi­nis­tra­tiv – teri­to­ri­a­le a unor sume din cote defal­ca­te din impo­zi­tul pe venit în anul 2019 pen­tru sus­ți­ne­rea pro­gra­me­lor de dezvol­ta­re loca­lă, pen­tru sus­ți­ne­rea pro­gra­me­lor de infras­truc­tu­ră care nece­si­tă cofi­nan­ța­re loca­lă, pre­cum și pen­tru chel­tu­ie­li­le de func­țio­na­re, pe care uni­tă­ți­le admi­nis­tra­tiv – teri­to­ri­a­le din  județ, în mod jus­ti­fi­cat, nu le pot finan­ța din veni­tu­ri­le pro­prii și din sume defal­ca­te din taxa pe valoa­re adă­u­ga­tă pen­tru echi­li­bra­rea buge­te­lor loca­le.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia

24.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de veni­turi şi Chel­tu­ieli şi a lis­tei obiec­ti­ve­lor de Inves­ti­ţii ale Judeţu­lui Con­stanţa pe anul 2019.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

PREŞEDINTE,
ŢUŢUIANU MARIUS HORIA.


Man­ga­lia News, 17.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele