Compania Damen încearcă să blocheze contractul pentru corvete câştigat de Naval Group şi Şantierul Naval Constanţa

0
1970

Com­pa­nia olan­de­ză Damen a con­tes­tat lici­ta­ția de pes­te un mili­ard euro pen­tru con­stru­i­rea celor patru cor­ve­te, atri­bu­i­tă de Minis­te­rul Apă­ră­rii aso­ci­e­rii Naval Gro­up — Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa, scrie Newsweek.ro. Damen a pier­dut recent un con­tract în favoa­rea Naval Gro­up chiar la ei aca­să, în Olan­da.

Con­tes­ta­ţia depu­să la Cur­tea de Apel Bucu­rești ara­tă că fir­ma olan­de­ză Damen a recla­mat ca ile­ga­lă recen­ta deci­zie a Con­si­li­u­lui Națio­nal de Solu­țio­na­re a Con­tes­ta­ți­i­lor, con­form căre­ia o plân­ge­re a Fin­can­ti­eri ar fi fost tar­di­vă.

Lici­ta­ţia cor­ve­te­lor des­ti­na­te Mari­nei Mili­ta­re Româ­ne, de pes­te 1 mili­ard de euro, rămâ­ne con­tro­ver­sa­tă şi după ce aso­ci­e­rea Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa — Naval Gro­up a fost anu­nţa­tă ofi­ci­al câş­ti­gă­toa­re a con­trac­tu­lui, docu­men­te de la CNSC, unde pro­ce­du­ra a fost con­tes­ta­tă, rele­vând că Ordo­nanţa de Urgenţă 114/2011, care regle­men­tea­ză atri­bu­i­rea anu­mi­tor con­trac­te de achi­zi­ţii publi­ce în dome­ni­i­le apă­ră­rii şi secu­ri­tă­ţii şi care inclu­de obli­ga­ţii de anu­la­re a con­trac­tu­lui şi prin­ci­pii pre­cum nedis­cri­mi­na­rea, trans­pa­renţa, efi­cienţa uti­li­ză­rii fon­du­ri­lor publi­ce şi asu­ma­rea răs­pun­de­rii nu este con­si­de­ra­tă de auto­ri­tă­ţi ca apli­ca­bi­lă în acest caz, scrie Profit.ro.

Lici­ta­ţia face obiec­tul mai mul­tor sus­pi­ciuni prin care sunt recla­ma­te nere­guli, fiind una extrem de con­tro­ver­sa­tă, în con­tex­tul în care şeful Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Arma­men­te din Minis­te­rul Apă­ră­rii, cel care a sesi­zat Par­che­tul Mili­tar de pe lân­gă Cur­tea Mili­ta­ră de Apel pen­tru “sus­pi­ciuni rezo­na­bi­le” pri­vind deru­la­rea în depli­nă lega­li­ta­te a lici­ta­ţi­ei cor­ve­te­lor, a fost demis recent la pro­pu­ne­rea minis­tru­lui de resort. De ase­me­nea, la acest moment, dosa­rul cor­ve­te­lor a ajuns la Dire­cţia Naţio­na­lă Anti­co­ru­pţie. Naval Gro­up (Franţa), Damen (Olan­da) şi Fin­can­ti­eri (Ita­lia) au fost cei trei com­pe­ti­tori în aceas­tă lici­ta­ţie.

Marţi, Damen Gala­ţi a anu­nţat că a depus o con­tes­ta­ţie în acest caz.

”Deci­zia Damen vine ca urma­re a fap­tu­lui că toa­te părţi­le impli­ca­te în lici­ta­ţie, inclu­siv auto­ri­ta­tea con­trac­tan­tă, au ridi­cat mul­ti­ple aspec­te de lega­li­ta­te şi de încăl­ca­re a con­fi­denţi­a­li­tă­ţii, une­le din­tre ele fiind invo­ca­te ca temei pen­tru sus­pen­da­rea pro­ce­du­rii în tre­cut, chiar de către Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le”, se ara­tă în comu­ni­cat.

Ast­fel, în loc să fie sus­pen­da­tă lici­ta­ţia până la momen­tul la care ar fi fost înche­ia­te toa­te anche­te­le pri­vind modul în care s‑a deru­lat pro­gra­mul de înzes­tra­re, lici­ta­ţia ridi­că şi mai mul­te sus­pi­ciuni, incer­ti­tu­dini şi con­tro­ver­se care au impact asu­pra repu­ta­ţi­ei Româ­ni­ei şi asu­pra pro­gra­me­lor de achi­zi­ţii publi­ce atât în ţară cât şi în stră­i­nă­ta­te, potri­vit Damen.

Damen a atras atenţia că acţiu­nea vine în con­tex­tul în care auto­ri­tă­ţi­le nu au reu­şit să cla­ri­fi­ce defi­ni­tiv aces­te pre­o­cu­pări, ducând de ase­me­nea la între­bări de natu­ră eti­că cu pri­vi­re la lici­ta­ţie.

”Pro­ce­du­ra a stat sub sem­nul unor scur­geri inac­cep­ta­bi­le de infor­ma­ţii cla­si­fi­ca­te, inclu­siv cu pri­vi­re la ele­men­te din ofer­te­le finan­ci­a­re care au fost con­fir­ma­te săp­tămâ­na tre­cu­tă de auto­ri­tă­ţi. În plus, mul­ti­ple anche­te jur­na­lis­ti­ce ara­tă că unul din­tre din­tre par­ti­ci­panţii la lici­ta­ţie nu a înde­pli­nit cri­te­ri­i­le nece­sa­re pen­tru a se înscrie în aceas­tă pro­ce­du­ră. In plus, cor­ve­te­le ris­că să nu fie con­stru­i­te în între­gi­me în Româ­nia, ci doar asam­bla­te într-un şan­ti­er naval de pe teri­to­ri­ul ţării, fapt care este con­trar cerinţe­lor lici­ta­ţi­ei”, se ara­tă în comu­ni­cat.

Damen este, de ase­me­nea, de păre­re că o coo­pe­ra­re între doi par­ti­ci­panţi la lici­ta­ţie ar tre­bui să fie baza pen­tru des­ca­li­fi­ca­rea aces­to­ra. Renu­nţa­rea la o pro­ce­du­ră lega­lă ini­ţi­a­tă de către unul din­tre par­ti­ci­panţi a fost în bene­fi­ci­ul celui­lalt par­ti­ci­pant, câte­va zile mai târ­ziu.

”În con­di­ţi­i­le în care auto­ri­tă­ţi­le au decla­rat public fap­tul că preţul nu a fost sin­gu­rul cri­te­riu de desem­na­re a câş­ti­gă­to­ru­lui, Damen con­si­de­ră că a ofe­rit cea mai potri­vi­tă solu­ţie pen­tru nece­si­tă­ţi­le nava­le româ­neşti: conţi­ne sis­te­me de arma­ment inte­ro­pe­ra­bi­le la nive­lul ali­anţei NATO, adu­când împre­u­nă cele mai bune com­pa­nii din indus­tri­i­le de apă­ra­re din Euro­pa şi Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii (BOEING, RAYTHEON, GENERAL DYNAMICS). Aceas­tă solu­ţie poa­te să fie con­stru­i­tă în Româ­nia, de către un şan­ti­er naval din Româ­nia, cu forţă de mun­că româ­neas­că şi cu expe­rienţă în dome­niu, gata să încea­pă con­stru­cţia nave­lor ime­di­at şi în ter­me­ne­le de buget şi de timp sta­bi­li­te”, se ara­tă în comu­ni­cat. (sur­sa: romaniatv.net).


Des­pre epo­pe­ea cor­ve­te­lor, Man­ga­lia News a publi­cat mai mul­te arti­co­le ce pot fi vizio­na­te aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele