Comerțul ambulant pe plajă, sancționat de polițiști în stațiunile Saturn, Eforie și Mamaia. Alte activități preventive, în sudul litoralului românesc

0
887

La data de 19 iulie a.c., în inter­va­lul orar 10.00 — 12.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea acti­vi­tă­ți­lor ili­ci­te de comerț pe raza sta­țiu­nii Saturn.

În acest con­text, poli­țiș­tii au legi­ti­mat 12 per­soa­ne, din­tre care 8 au fost con­du­se la sedi­ul poli­ți­ei pen­tru veri­fi­cări, fiind opri­te pen­tru con­trol 8 auto­ve­hi­cu­le. Tot­o­da­tă, au fost veri­fi­ca­te două soci­e­tăți comer­ci­a­le.

Au fost apli­ca­te 11 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în cuan­tum de 6.370 de lei, din­tre care 8 la Legea nr. 12/1990R pri­vind pro­te­ja­rea popu­la­ți­ei împo­tri­va unor acti­vi­tăți comer­ci­a­le ili­ci­te și 3 la O.U.G. 195/2002R pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce.

În ace­eași zi, în inter­va­lul orar 12.00 – 16.00, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ordi­ne Publi­că al I.P.J. Con­stan­ța și ai sec­ți­i­lor rura­le au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea acti­vi­tă­ți­lor ili­ci­te de comerț pe raza sta­țiu­ni­lor Efo­rie și Mama­ia.

Poli­țiș­tii au legi­ti­mat 37 de per­soa­ne și au apli­cat 12 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în cuan­tum de 11.250 de lei, toa­te la Legea nr. 12/1990R pri­vind pro­te­ja­rea popu­la­ți­ei împo­tri­va unor acti­vi­tăți comer­ci­a­le ili­ci­te.

Acti­vi­tăți pre­ven­ti­ve ale poli­țiș­ti­lor, în sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc

La data de 19 iulie a.c., poli­țiș­tii Biro­u­lui de Ana­li­ză și Pre­ve­ni­re a Cri­mi­na­li­tă­ții din cadrul I.P.J. Con­stan­ța, ală­tu­ri de spe­cia­liști din cadrul Cen­tru­lui Regio­nal de Eva­lu­a­re şi Con­si­li­e­re Anti­drog Con­stanţa și ai Direc­ți­ei Jude­țe­ne pen­tru Sport și Tine­ret Con­stan­ța, au con­ti­nu­at seria acti­vi­tă­ți­lor des­fă­șu­ra­te în tabe­re­le de copii veniți în vacan­ță pe lito­ral.

Ast­fel, ele­vii sosiți în cen­tre­le de agre­ment din loca­li­tă­ți­le Efo­rie Sud și 2 Mai, au avut oca­zia să afle, în cadrul unor dis­cu­ții inte­rac­ti­ve, care sunt peri­co­le­le aso­ci­a­te pre­zen­ței lor pe pla­jă și care sunt modu­ri­le de ope­ra­re pre­fe­ra­te de infrac­tori.

Poli­țiș­tii au pre­zen­tat câte­va reguli nece­sa­re pen­tru pro­tec­ția lor, dar și în ceea ce pri­veș­te sigu­ran­ța bunu­ri­lor și valo­ri­lor pe care le dețin. De ase­me­nea, au fost  des­cri­se vul­ne­ra­bi­li­tă­ți­le la care se expun ado­les­cen­ții prin con­su­mul de sub­stan­țe inter­zi­se.

Acti­vi­ta­tea a fost des­fă­șu­ra­tă în cadrul Cam­pa­niei ”Vacan­ță în sigu­ran­ță, fără dro­guri” și Pri­o­ri­tă­ții națio­na­le de pre­ve­ni­re a delinc­ven­ței juve­ni­le și vic­ti­mi­ză­rii mino­ri­lor. (IPJ Cosn­tan­ța).


Man­ga­lia News, Luni, 22.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply