CNAIR anunță că a fost reluată plata prin SMS a Peajului și a Rovinietei!

0
413

Se poa­te efec­tua din nou pla­ta prin SMS a Pea­ju­lui și a Rovi­ni­e­tei, ca urma­re a reme­di­e­rii pro­ble­mei teh­ni­ce.

Vă rea­min­tim că achi­ta­rea Pea­ju­lui și a Rovi­ni­e­tei a fost posi­bi­lă la cei­lalți ope­ra­tori, prin­tre care și la ben­zi­nă­rii, pe toa­tă peri­oa­da sus­pen­dă­rii plă­ți­lor prin SMS.

Pre­ci­zăm că în cazul în care din diver­se moti­ve ați tranzi­tat podu­ri­le dună­re­ne fără a achi­ta PEAJ, puteți plăti acest ser­vi­ciu, inclu­siv la ben­zi­nă­rii, până la ora 23.59 a zilei urmă­toa­re efec­tuă­rii tre­ce­rii.

Atra­gem însă aten­ția că tre­bu­ie să achi­zi­țio­nați Rovi­ni­e­ta îna­in­te de a ple­ca la drum și că puteți achi­ta acest ser­vi­ciu inclu­siv la ben­zi­nă­rii.

Vă mul­țu­mim pen­tru înțe­le­ge­re și vă asi­gu­răm că facem per­ma­nent efor­turi pen­tru a vă oferi tot con­for­tul posi­bil pe rețea­ua de Autos­trăzi și de Dru­muri Națio­na­le din Româ­nia. (CNAIR, 07.07.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele