Clubul Sportiv Poseidon, Locul II pe echipe, la Campionatul Național de Lupte pe Plajă U15 și U13 [galerie FOTO]

0
900

Clu­bul Spor­tiv Posei­don — Lima­nu 2Mai: Toc­mai s‑a înche­iat o săp­tămâ­nă pli­nă de eve­ni­men­te spor­ti­ve pe pla­ja din 2Mai. In pri­ma par­te a săp­tămâ­nii 01–03 iulie a avut loc cea de‑a tre­ia edi­tie a con­cur­su­lui de Lup­te pe Pla­jă “Cupa Posei­don” U15 și Juni­ori mici, unde clu­bul nos­tru a obți­nut nume­roa­se locuri pe podi­um, cla­san­du-ne pe locul I pe echi­pe la feminin. 

Am înche­iat săp­tămâ­na cu Fina­la Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal de Lup­te pe Pla­jă U15 și U13, unde au par­ti­ci­pat pes­te 450 de spor­tivi din toa­tă țara. 

Am punc­tat și la acest cam­pi­o­nat, cla­san­du-ne pe locul II pe echi­pe prin: 
Locul I — cat. 35kg U15Ale­xan­dra Voi­cu­les­cu
Locul II — cat 40kg U15Goja Cătă­li­na
- cat 30kg U13Voi­cu­les­cu Dia­na
Locul III — cat 60kg U15Pre­da-Cos­tea Bian­ca
- cat 40kg U13Sur­du Gabriel.
Locul V — cat 50kg U15Pre­di­că Lore­da­na,
- cat 40kg U15Tofan Gabrie­la.

Pe aceas­tă cale, vrem să mul­țu­mim pen­tru întrea­ga sus­ți­ne­re Con­si­li­u­lui Local al comu­nei Lima­nu, dom­nu­lui vice­pri­mar Mihai Feo­do­rof, dom­nu­lui pri­mar al Comu­nei Lima­nu, Daniel Geor­ges­cu și spon­so­ri­lor MW Import Export, La Fron­ti­e­ra Vama Veche, La Cana­pe­le, Petri­sor Cru­cea­nu, Acva­ma­rin 2Mai, Well­nes Româ­nia, dar nu în ulti­mul rând, am vrea să mul­țu­mim Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Lup­te, repre­zen­ta­tă prin dom­nul Răzvan Pîr­că­la­bu, pen­tru încre­de­rea acordată!

MN: Feli­ci­tări, antre­no­ri­lor Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel și Ali­na Ele­na Ivan, pre­cum și sta­fu­lui tehnic!


Man­ga­lia News, Joi, 11.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply