CL Mangalia a aprobat noul Plan Urbanistic General

0
1866

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia, reu­niți, joi, în ședin­ță ordi­na­ră, au adop­tat mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre, ini­ția­te de pri­ma­rul Radu Cris­ti­an. Cel mai impor­tant docu­ment votat de ale­șii locali a vizat reac­tu­a­li­za­rea, după aproa­pe 20 de ani, a Pla­nu­lui Urba­nis­tic Gene­ral al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pre­cum și Regu­la­men­tul Local de Urba­nism.

Prin adop­ta­rea aces­tui pro­iect deo­se­bit de impor­tant pen­tru toți cetă­țe­nii ora­șu­lui, dar mai ales pen­tru inves­ti­to­rii din turism, se faci­li­tea­ză și încu­ra­jea­ză inves­ti­ți­i­le pri­va­te din sta­țiu­ni­le afe­ren­te Man­ga­li­ei. Potri­vit pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an, în sta­țiu­ni­le din zona de sud a lito­ra­lu­lui se va putea con­strui, de acum îna­in­te, în baza nou­lui PUG, fără a mai fi nevo­ie de alte pro­ce­duri biro­cra­ti­ce, care să întâr­zie dezvol­ta­rea turis­mu­lui.

”Sun­tem bucu­roși că am reu­șit, în sfâr­șit, să avem un nou PUG al Man­ga­li­ei, prin care să per­mi­tem agen­ți­lor eco­no­mici, în spe­cial din sta­țiuni, să își finan­țe­ze inves­ti­ți­i­le pri­va­te, printr‑o pro­ce­du­ră urba­nis­ti­că mult sim­pli­fi­ca­tă, având în vede­re că până acum, cel puțin pen­tru sta­țiu­ni­le turis­ti­ce nu erau per­mi­se con­struc­ții noi, ci doar rea­bi­li­tări și moder­ni­zări ale struc­tu­ri­lor exis­ten­te”, a expli­cat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an. Tot el a mai pre­ci­zat că ulti­mul PUG al ora­șu­lui a fost apro­bat prin­tr-un HCL în anul 2000 și a fost vala­bil, res­pec­tând regle­men­tă­ri­le de pre­lun­gi­re a docu­men­tu­lui, până în anul 2018.

”Din păca­te nu am avut un PUG reac­tu­a­li­zat, con­form pre­ve­de­ri­lor în vigoa­re, întru­cât pro­ce­du­ri­le de avi­za­re sunt nume­roa­se și se obțin de la aproa­pe 30 de insti­tu­ții ale sta­tu­lui. Aces­te demer­suri au fost înce­pu­te prin anii 2009–2011, însă aban­do­na­te din cau­za tutu­ror aces­tor pro­ce­duri și a lip­sei de impli­ca­re con­ti­nuă din par­tea admi­nis­tra­ți­ei loca­le de la acea vre­me. Am relu­at aceas­tă pro­ce­du­ră, iar din anul 2014 s‑a lucrat intens la avi­ze ela­bo­ra­te de comi­sii de spe­cia­li­ta­te din cadrul diver­se­lor minis­te­re și insti­tu­ții guver­na­men­ta­le ale sta­tu­lui. Spre exem­plu eli­be­ra­rea unui aviz de la Minis­te­rul Cul­tu­rii a durat un an și trei luni sau cel de la Minis­te­rul Mediu­lui un an de zile”, a mai expli­cat edi­lul Man­ga­li­ei.

Pre­ci­zăm că Man­ga­lia se află prin­tre pri­me­le cinci muni­ci­pii din țară care a reu­șit reac­tu­a­li­za­rea Pla­nu­lui Urba­nis­tic Gene­ral, res­pec­tând toa­te nor­me­le impu­se de legi­sla­ția spe­ci­fi­că în mate­rie de urba­nism și ame­na­ja­re a teri­to­ri­u­lui.


Man­ga­lia News, 26.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply