CJ Constanța susține activitatea de combatere a consumului de droguri și a predat 5 aparate de tip Drug Test, Inspectoratului de Poliție Județean Constanța

0
231

Luni, 22 iulie 2019, con­du­ce­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, a pre­dat un număr de 5 apa­ra­te de tip Drug Test, Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța. Apa­ra­te­le au fost achi­zi­țio­na­te de către Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, prin Auto­ri­ta­tea Teri­to­ri­a­lă de Ordi­ne Publi­că, cu sco­pul de a sus­ți­ne acti­vi­ta­tea de com­ba­te­re a con­su­mu­lui de dro­guri.

Sunt împo­tri­va dro­gu­ri­lor și voi sus­ți­ne ori­ce ini­ția­ti­vă care are ca efect redu­ce­rea con­su­mu­lui de sub­stan­țe inter­zi­se. Este impor­tant să avem echi­pa­men­te­le nece­sa­re în lup­ta con­tra dro­gu­ri­lor și cred că acest tip de inves­ti­ții repre­zin­tă un pas impor­tant în limi­ta­rea acce­su­lui con­su­ma­to­ri­lor de dro­guri în tra­fi­cul ruti­er. Aș vrea ca prin acțiu­ni­le noas­tre să reu­șim să îi con­vin­gem pe cei care au căzut în pla­sa aces­tor sub­stan­țe că mira­jul stu­pe­fi­an­te­lor le pune via­ța în peri­col. Vă pro­mit că voi con­ti­nua să lucrez mereu în inte­re­sul locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui Con­stan­ța”, a decla­rat pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu.

Echi­pa­men­te­le pre­da­te Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța con­stau în 5 Pache­te de deter­mi­na­re a dro­gu­ri­lor din sali­vă și 20 de cutii cu tes­te de deter­mi­na­re a 8 sub­stan­țe, care au o valoa­re tota­lă de apro­xi­ma­tiv 130 de mii de lei.


Man­ga­lia News, 23.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele