Cerul de sub Pământ”. Se deschide cel mai mare Planetariu din România. Proiecțiile vor avea rezoluția 4K

0
749

Cel mai mare pla­ne­ta­riu din țară va fi inau­gu­rat vineri, la Sali­na Slă­nic Pra­ho­va. „Super­no­va Pla­ne­ta­ri­um” este un pro­iect ini­țiat de Aso­ci­a­ția Astro­no­mi­că Ura­nia din Bucu­rești și Telescoape.ro. Inves­ti­ția depă­șeș­te 2 mili­oa­ne de lei și a bene­fi­ci­at inclu­siv de fon­duri euro­pe­ne.

Pla­ne­ta­ri­ul va fi insta­lat la 208 metri adân­ci­me, iar inau­gu­ra­rea lui mar­chea­ză 50 de ani de la ase­le­ni­za­re.

Cerul de sub Pământ” are cele mai mare dimen­siuni din Româ­nia, res­pec­tiv 16 metri dia­me­tru și cel mai lumi­nos sis­tem de pro­iec­ție de rezo­lu­ție 4K, cu sur­să de lumi­nă laser (24.000 lumeni).

La Super­no­va Pla­ne­ta­ri­um se vor rea­li­za pre­zen­tări inte­rac­ti­ve de bol­tă cereas­că: gala­xii, aste­ro­izi, exo­pla­ne­te, come­te, con­ste­la­ții, nebu­loa­se și pla­ne­te. Turiș­tii pot par­ti­ci­pa deja la pre­zen­tări inte­rac­ti­ve ale con­ste­la­ți­i­lor și obiec­te­lor de pe bol­ta cereas­că, res­pec­tiv să „navi­ghe­ze” prin uni­vers prin inter­me­di­ul pro­iec­ți­i­lor full­do­me (la 360°) ale sis­te­mu­lui laser 4K, de ulti­mă gene­ra­ție, insta­lat în pla­ne­ta­riu, a decla­rat Dra­goș Bra­șov, ini­ția­to­rul pro­iec­tu­lui și pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Astro­no­mi­ce Ura­nia.

Turiș­tii care vor să par­ti­ci­pe la eve­ni­men­tul de vineri, 19 iulie, pot vizi­ta Sur­per­no­va Pla­ne­ta­ri­um, pe baza unui bilet ce poa­te fi pro­cu­rat de pe site-ul planetariu.ro. Pen­tru bucu­reș­te­ni, orga­ni­za­to­rii au pus la dis­po­zi­ție un auto­car ce va ple­ca la ora 10:00 din Pia­ța Vic­to­ri­ei. 


Man­ga­lia News, 16.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele