CEA MAI FRUMOASĂ FORMĂ DE PATRIOTISM [VIDEO]

0
464
Booking.com

Aure­lia Lăpu­şan: “Cât de fru­moși sunt româ­nii în momen­te gre­le! Ce repor­taj emo­țio­nant! Faceți-vă 10 minu­te să vedeți tot fil­mul!”

REPORTAJ RECORDER LA BOLOGNA. Ce s‑a întâm­plat joi sea­ră la Bolog­na, după meci­ul pier­dut de Româ­nia în fața Ger­ma­niei, nu mai ține doar de pasiu­nea pen­tru jocul de fotbal, ci de ceva mult mai pro­fund și mai nobil. Am fost aco­lo și vă putem spu­ne că așa ara­tă cea mai fru­moa­să for­mă de patri­o­tism: să-ți duci copi­lul la meci și să cân­tați imnul împre­u­nă; să flu­turi stea­gul țării tale, nu cu încrân­ce­na­re, ci cu zâm­be­tul pe buze; să fii cu ai tăi și să te simți aca­să, chiar dacă ești depar­te.

Mira­co­le­le care stră­bat sufle­tul unei națiuni apar, une­ori, de unde te aștepți mai puțin. Un cam­pi­o­nat de fotbal pen­tru tine­ret i‑a făcut pe români să redes­co­pe­re bucu­ria de avea o echi­pă națio­na­lă și, pe mulți din­tre ei, i‑a făcut chiar să-și regă­seas­că țara pe care au părăsit‑o cu ini­ma frân­tă. Aceas­tă țara des­pre care nu mai cre­deau că poa­te să‑i facă vreo­da­tă feri­ciți.

Echi­pa Româ­ni­ei a fost reve­la­ția Cam­pi­o­na­tu­lui Euro­pean Under 21, des­fă­șu­rat în Ita­lia și a mobi­li­zat în jurul său un entu­zi­asm nemaiîn­tâl­nit pen­tru aceas­tă com­pe­ti­ție. La semi­fi­na­la de Bolog­na, națio­na­la noas­tră a fost sus­ți­nu­tă din tri­bu­ne de pes­te 15.000 de români, cei mai mulți din Dias­po­ra.

Români ple­cați de aca­să de zeci de ani, dar care, atunci când îi întrebi de unde sunt, îți spun Buzău, Mara­mu­reș, Râm­ni­cu Vâl­cea. Și abia apoi ada­u­gă, cu un fel de resem­na­re: „Sta­bi­lit în Ita­lia”. De zece, de două­zeci, de trei­zeci de ani.

Români căro­ra li s‑au năs­cut copi­ii prin alte țări și acum au găsit, în sfâr­șit, oca­zia să le ara­te ce înseam­nă patria lor: purtându‑i pe umeri către tri­bu­ne și vop­sin­du-le pe obraz tri­co­lo­rul. Oameni căro­ra stră­i­nă­ta­tea le‑a răpit și aceas­tă bucu­rie sim­plă, de a‑și duce copi­lul pe sta­dion la un meci al națio­na­lei.

Când redes­co­peri toa­te aces­te lucruri, cifre­le afi­șa­te pe tabe­le­le de mar­caj nu te mai pot atin­ge. Româ­nia a pier­dut dra­ma­tic semi­fi­na­la cu Ger­ma­nia, dar în tri­bu­ne au fost 15.000 de români feri­ciți. Atât de feri­ciți încât 90 de minu­te li s‑a părut prea puțin. Mulți din­tre ei au mai stat încă pe atât în jurul sta­dio­nu­lui, pen­tru a‑i aștep­ta pe jucă­tori la ple­ca­re și pen­tru a le spu­ne că supă­ra­rea nu are ce cău­ta în aceas­tă poves­te: „Nu mai fiți triști, mă, dați‑o dra­cu­lui de supă­ra­re! Nu mai fiți triști, că ne-ați făcut feri­ciți!”.

Ce s‑a întâm­plat joi sea­ră la Bolog­na nu mai ține doar de pasiu­nea pen­tru jocul de fotbal, ci de ceva mult mai pro­fund și mai nobil. Am fost aco­lo și vă putem spu­ne că așa ara­tă cea mai fru­moa­să for­mă de patri­o­tism: să-ți duci copi­lul la meci și să cân­tați imnul împre­u­nă; să flu­turi stea­gul țării tale nu cu încrân­ce­na­re, ci cu zâm­be­tul pe buze; să fii cu ai tăi și să te simți aca­să, chiar dacă ești depar­te.

(Acest repor­taj a fost rea­li­zat cu spri­ji­nul Timi­șo­rea­na). 


Recor­der este o publi­ca­ție onli­ne con­stru­i­tă de o echi­pă de jur­na­liști în jurul aces­tor prin­ci­pii: jur­na­lism one­st, făcut cu pasiu­ne și pus în ser­vi­ci­ul public. Puteți sus­ți­ne pro­iec­tul Recor­der printr‑o dona­ție aici https://recorder.ro/sustine/Mai mul­te cli­puri pro­du­se de noi sunt pe site: https://www.recorder.ro


Lavi­nia Dumi­traș­cu: ”Meri­tă văzut! Echi­pa noas­tră de ado­les­cenți a tre­zit sen­ti­men­tul de mân­drie națio­na­lă! Bra­vo! Iar gale­ria de români este de 10! Cât e scris pe tri­co­ul Hagi, tata și fiu. ”Nici cu per­fu­zie” nu ne poa­te cine­va înlo­cui sân­ge­le de român. Mul­țu­mesc pen­tru pos­ta­re, doam­na Aure­lia Lăpușan. Mi-au dat lacri­mi­le. De bucu­rie și de dure­rea că nu putem fi mereu atât de uniți întru româ­nism”.


Man­ga­lia News, 01.07.2019. (Revis­ta pre­sei).


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele