Casa de comerț Unirea va avea 60 de magazine care vor vinde produsele agroalimentare ale micilor fermieri

0
611

Casa de Comerț Uni­rea va avea 60 de maga­zi­ne, care vor vin­de pro­du­se­le agroa­li­men­ta­re ale mici­lor fer­mi­eri, proas­pe­te și con­ser­va­te, a decla­rat luni Adri­an Izvo­ra­nu, direc­to­rul Casei de Comerț Uni­rea, la con­fe­rin­ța de pre­să de luni.

Izvo­ra­nu spu­ne că pia­ța a fost tes­ta­tă și exis­tă un mare grad de aștep­ta­re, invo­când, în înfi­in­ța­rea maga­zi­ne­lor, gre­u­tă­ți­le biro­cra­ti­ce. ”Ne-au tre­bu­it nouă luni pen­tru casă, sper să nu avem nevo­ie tot de nouă luni pen­tru rețea”, a spus direc­to­rul, con­form Medi­a­fax.

Izvo­ra­nu spu­ne că alte două direc­ții de acti­vi­ta­te ale casei sunt valo­ri­fi­ca­rea peș­te­lui româ­nesc prin inter­me­di­ul Bur­sei de Peș­te Tul­cea, care este în pre­zent punct de lucru al casei de comerț, ală­tu­ri de valo­ri­fi­ca­rea celor 20.000 de tone de lână care se pro­duc anu­al în țară. Lâna ar urma să fie spă­la­tă și vân­du­tă, even­tu­al folo­si­tă în izo­la­rea imo­bi­le­lor, dacă tes­te­le vor dove­di feza­bi­li­ta­tea solu­ți­ei.

”În para­lel cu Casa de comerț, tre­bu­ie înfi­in­ța­te coo­pe­ra­ti­ve”, a spus minis­trul Agri­cul­tu­rii Petre Daea. Cea mai grea pro­ble­mă este valo­ri­fi­ca­rea pro­duc­ți­ei pe care micii fer­mi­eri o rea­li­zea­ză, a spus minis­trul.

Casa va avea pre­țuri la jumă­ta­te față de alte lan­țuri de maga­zi­ne, iar pro­fi­tul va fi mai mare, a spus Izvo­ra­nu. Direc­to­rul spu­ne că pre­țu­ri­le mici din une­le rețe­le de maga­zi­ne se expli­că prin lip­sa de tra­sa­bi­li­ta­te a pro­du­se­lor, lăsând de înțe­les că une­le sunt cum­pă­ra­te pe plan local și vân­du­te drept pro­du­se de import. ”Cum poa­te ajun­ge pepe­ne­le din Bra­zi­lia în maga­zi­nul româ­nesc cu 1 leu kilo­gra­mul?”, a între­bat Izvo­ra­nu. (stiripesurse.ro).

Citiți și: Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii vrea să facă con­cu­renţă reta­i­le­ri­lor stră­ini: Casa de Come­rţ „Uni­rea”, cu capi­tal de stat, cre­ea­ză o reţea de 60 maga­zi­ne cu fruc­te şi legu­me româ­neşti


Man­ga­lia News, Marți, 30 iulie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele