Carmen Avram: ”România se va lovi curând de giganticul acord comercial negociat de UE cu Mercosur, state din America de Sud”

0
473

Car­men Avram: ”Româ­nia se va lovi curând de gigan­ti­cul acord comer­ci­al nego­ci­at de UE cu Mer­co­sur, sta­te din Ame­ri­ca de Sud. Acest acord a îngri­jo­rat deja mul­te țări euro­pe­ne, mai mari si mai boga­te decât noi. In prin­ci­piu, acor­dul e bun, el des­chi­zân­du-ne pia­ța către pro­du­se­le sud ame­ri­ca­ne, iar noi vom putea expor­ta pes­te ocean în con­di­ții pre­fe­ren­ți­a­le. Dar exis­tă şi teme­rea că vom fi zdrun­ci­nați seri­os, dacă fer­mi­e­rii si pro­du­că­to­rii noş­tri — şi ai alto­ra — nu vor fi sufi­cient de puter­nici pen­tru a supra­vie­țui com­pe­ti­ți­ei pro­du­se­lor sud-ame­ri­ca­ne. Ingri­jo­ra­re e, mai ales, pen­tru pia­ța zahă­ru­lui, cres­că­to­rii de vite si de pui.

I‑am adre­sat aceas­tă între­ba­re comi­sa­ru­lui pen­tru agri­cul­tu­ră, Phil Hogan. Şi voi con­ti­nua să‑l întreb până va găsi răs­pun­sul satis­fă­că­tor pen­tru Româ­nia. Ori­cum, cole­gii mei şi cu mine vom veghea, de la Bru­xe­l­les, pen­tru ca rezul­ta­te­le aces­tui acord să con­fir­me bune­le inten­ții”.


Man­ga­lia News, 25.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply