Caravana filmelor TIFF ajunge pe 30 și 31 iulie în Mangalia, la Grădina de Vară „Farul”

0
485

Cara­va­na fil­me­lor TIFF a ajuns la cea de‑a zecea edi­ție și unul din ora­șe­le inclu­se în tra­se­ul prin întrea­ga țară este Man­ga­lia. Fil­me­le bune ajung aproa­pe de  mare pe 30 și 31 iulie, fiind gata să bucu­re spec­ta­to­rii cu două povești inten­se de iubi­re. Pro­iec­ți­i­le vor avea loc în aer liber, iar intra­rea este libe­ră.

Pri­ma sea­ră adu­ce pe mare­le ecran în Man­ga­lia, la Gră­di­na de Vară „Farul”, cel mai nou film sem­nat de regi­zo­rul Tudor Giur­giu, Par­king. Des­cris ca fiind „o odă dedi­ca­tă tutu­ror visă­to­ri­lor și cute­ză­to­ri­lor care au pără­sit zona de con­fort a ora­șu­lui natal pen­tru a cău­ta o via­ță mai bună în altă par­te.” (Cine­u­ro­pa), adap­ta­rea best­se­l­ler-ului „Apro­pi­e­rea”, al scri­i­to­ru­lui Marin Mălai­cu-Hon­drari, îi va încân­ta pe cine­fi­lii din Man­glia, de la 21:45, cu poves­tea lui Adri­an (Mihai Sma­ran­da­che), un poet din Sân­ge­orz-Băi care emi­grea­ză ile­gal în Spa­nia anu­lui 2002. Oda­tă ajuns în Cor­do­ba, via­ța lui se trans­for­mă într‑o aven­tu­ră com­pli­ca­tă, pen­dulând între impo­si­bi­la poves­te de dra­gos­te cu o cân­tă­rea­ță spa­ni­o­lă (Belén Cues­ta) și dorul de casă. Călă­to­ria lui în cău­ta­rea marii iubiri se va trans­for­ma într‑o poves­te sur­prin­ză­toa­re, sen­si­bi­lă și pli­nă de pro­vo­cări.

Cea de‑a doua sea­ră, mier­curi 31 iulie, con­ti­nuă cu debu­tul tine­rei regi­zoa­re fran­ce­ze Marie Monge. Joa­că-te cu focul! / Jou­e­urs a avut pre­mie­ra la Can­nes în cadrul sec­țiu­nii Quin­zai­ne des Rea­li­sa­te­urs și este un thri­l­ler des­pre lumea jocu­ri­lor de noroc, unde domnesc adre­na­li­na și banii. Din dis­tri­bu­ție fac par­te Sta­cy Mar­tin și Tahar Rahim, două tine­re sta­ruri ale cine­ma­to­gra­fi­ei fran­ce­ze.

Pro­gram Man­ga­lia | Gră­di­na de Vară „Farul”, 21.45

Marți, 30 iulie:

Par­king — r. Tudor Giur­giu | Româ­nia, 110’.

Cu: Mihai Sma­ran­da­che,  Belén Cues­ta, Ari­ad­na Gil, Luis Ber­me­jo, Car­men Flo­res­cu.

Fil­mul, inspi­rat de best­se­l­ler-ul „Apro­pi­e­rea”, spu­ne poves­tea lui Adri­an (Mihai Sma­ran­da­che), un poet care emi­grea­ză ile­gal în Spa­nia anu­lui 2002 și care se anga­jea­ză paz­nic de noap­te într-un parc auto con­dus de Rafa­el (Luis Ber­me­jo). Via­ța lui Adri­an se schim­bă pen­tru tot­dea­u­na în tim­pul nop­ții de San Juan (Noap­tea de Sân­zie­ne), când o întâl­neș­te pe Maria (Belén Cues­ta), chi­ta­ris­tă într‑o tru­pă de jazz.

Mier­curi, 31 iulie:

Joa­că-te cu focul! / Jou­e­urs — r. Marie Monge | Fran­ța, 105’.

Cu: Tahar Rahim, Sta­cy Mar­tin.

Când Ella îl întâl­neș­te pe Abel, via­ța ei se schim­bă radi­cal. În mre­je­le aces­tei iubiri enig­ma­ti­ce, tână­ra des­co­pe­ră Pari­sul sub­te­ran, cos­mo­po­lit, al jocu­ri­lor de noroc, unde domnesc adre­na­li­na și banii. Înce­pu­tă din­tr-un pariu, rela­ția lor se va trans­for­ma curând într‑o pasiu­ne devo­ran­tă.

Deta­lii: www.tiff.ro și www.facebook.com/caravanatiff

Cara­va­na Fil­me­lor TIFF este un pro­iect orga­ni­zat de Aso­ci­a­ţia Film și Cul­tu­ră Urba­nă, cu spri­ji­nul Euro­pa Cine­mas și al Cen­tru­lui Națio­nal al Cine­ma­to­gra­fi­ei.

Sus­ți­nut de: Ban­ca Transil­va­nia, Kro­nen­bo­urg, Rom­gaz.

Cu spri­ji­nul: Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia.

Par­te­neri media: Euro­pa FM, Zile și Nopți, Obser­va­tor Cul­tu­ral, Ager­pres.

Par­te­ner de moni­to­ri­za­re: media­TRUST.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 28 iulie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply