Când a avut Dobrogea primul ziar românesc. „Steaua Dobrogei“ se declara o foaie a intereselor locale

0
422

Dobro­gea a ser­bat 140 ani de pre­să scri­să, împli­ni­ţi la 22 iunie 2019. Pri­mul ziar româ­nesc tipă­rit a fost „Stea­ua Dobro­gei“, la Tul­cea, oraş care fuse­se san­ge­ac pen­tru paşa­lî­cul din­tre Dună­re şi Marea Nea­gră, până la insta­la­rea admi­nis­tra­ţi­ei româ­neşti, în noiem­brie 1878.

Zia­rul româ­nesc „Stea­ua Dobro­gei“ era inti­tu­la­tă „Foie inte­re­si­lor loca­le“ şi a apă­rut săp­tămâ­nal, înce­pând din 22 iunie 1879, până în febru­a­rie 1891, fiind tipă­rit la Impri­me­ria Auro­ra Dobro­gei. Fon­da­tor era Basi­le Bră­ni­ş­tea­nu (1820–1893), jur­na­list sta­bi­lit în Tul­cea, care este con­si­de­rat înte­me­ie­to­rul pre­sei dobro­ge­ne. În regiu­ne mai apă­rea un sin­gur ziar, la Suli­na, în lim­ba grea­că, „Stra­vo­po­dis“, lan­sat în 1875. 

Arti­co­le din „Stea­ua Dobro­gei“ au fost pre­lu­a­te chiar în zia­rul „Tim­pul“ al lui Mihai Emi­ne­scu, ceea ce deno­tă inte­re­sul pe care‑l mani­fes­tau româ­nii de pes­te Dună­re faţă de ce se întâm­pla în Dobro­gea, dar şi cali­ta­tea şti­ri­lor inse­ra­te în săp­tămâ­na­lul dobro­gean.

Cer­ce­tă­tori ai Dobro­gei au dedi­cat un sim­po­zion împli­ni­rii a 140 ani de pre­să româ­neas­că în Dobro­gea, care s‑a ţinut la Con­stanţa şi la Tul­cea (21–22 iunie, la Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie din Con­stanţa şi la Bibli­o­te­ca Panait Cer­na din Tul­cea). 

La lucrări au par­ti­ci­pat zia­ri­şti, isto­rici, ling­vi­şti, bibli­o­te­cari, arhi­vi­şti, docu­men­ta­ri­şti, cro­ni­cari — iubi­tori ai ţinu­tu­lui din­tre Dună­re şi Marea Nea­gră, veni­ţi din alte judeţe ale ţării şi chiar de pes­te Prut.

Au fost evo­ca­ţi oameni însem­na­ţi ai Dobro­gei, fap­te de pre­să, publi­ca­ţii ale vre­mii, au fost citi­te pasa­je din cărţi şi arti­co­le din pre­sa veche, strân­se din arhi­ve­le bibli­o­te­ci­lor şi din cole­cţi­i­le Arhi­ve­lor Naţio­na­le ale Româ­ni­ei şi ale Bibli­o­te­cii Aca­de­mi­ei Româ­ne. Toa­te au demon­strat impor­tanţa pre­sei în conş­ti­en­ti­za­rea iden­ti­tă­ţii naţio­na­le, a înche­gă­rii unei comu­ni­tă­ţii loca­le, a afir­mă­rii spi­ri­tu­lui româ­nesc.

Desfă­şu­rat sub egi­da Aso­ci­a­ţi­ei Româ­ne de Isto­rie a Pre­sei (ARIP), la ini­ţi­a­ti­va fili­a­lei Dobro­gea con­du­se de dr. Aure­lia Lăpu­şan, repu­tat publi­cist dobro­gean, eve­ni­men­tul va fi repe­tat în fie­ca­re an, pen­tru a oferi pasio­na­ţi­lor de tre­cut posi­bi­li­ta­tea de a afla lucruri noi din vre­muri vechi. O cule­ge­re ale stu­di­i­lor pre­zen­ta­te va fi publi­ca­tă în toam­na aces­tui an.

Sim­ple refle­cţii la sfârşi­tul unei mani­fes­tări ani­ver­sa­re dedi­ca­te publi­cisti­cii dobro­ge­ne la 140 de ani de exis­tenţă. Am încă în suflet bucu­ria că am reu­şit să des­chi­dem sufle­te şi uşi blo­ca­te, să sco­to­cim prin fon­duri docu­men­ta­re necu­nos­cu­te, să demon­străm că şi fără buget se poa­te. Că putem fi împre­u­nă, insti­tu­ţii cul­tu­ra­le şi oameni de cul­tu­ră ai aces­tei pro­vin­cii dove­dind ace­lea­şi inte­re­se şi pre­o­cu­pări. 

M‑au susţi­nut necon­di­ţio­nat în pro­iec­tul lan­sat de ARIP direc­to­rul Muze­u­lui de Isto­rie şi Arhe­o­lo­gie, Sorin Coles­niuc, muze­o­gra­fa Delia Cor­nea şi Cris­ti­an Cea­le­ra, dar şi şefa Ser­vi­ci­u­lui judeţean al Arhi­ve­lor Sta­tu­lui, Nico­le­ta Paras­chiv. Mi‑a fost ală­tu­ri Doi­na Voivo­zea­nu, direc­toa­rea Cen­tru­lui Teo­dor Bura­da. A venit de la Chi­şi­nău minu­na­ta noas­tră pri­e­te­nă Sil­via Gro­s­su, adu­când mesa­jul isto­ri­ci­lor pre­sei din Basa­ra­bia, şi de la Gala­ţi Cătă­lin Nego­iţă, preşe­din­te­le ARIP

A fost o reu­niu­ne de ţinu­tă, de inte­res şi auto­ri­ta­te şti­inţi­fi­că. Ne-am pro­pus ca toa­te lucră­ri­le să fie adu­na­te într-un volum colec­tiv chiar dacă ne vom susţi­ne sin­guri finan­ci­ar. Şi am lan­sat invi­ta­ţia ca în fie­ca­re an, la 22 iunie, să cin­stim pre­sa dobro­gea­nă cu tot ce a însem­nat tra­di­ţie, mode­le, valori“, a trans­mis dr. Aure­lia Lăpu­şan, la fine­le mani­fes­tă­rii dobro­ge­ne.

Cites­te mai mult: adev.ro/ptwxmf Autor: Sin­zia­na Ione­scu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele