Cabinete medicale noi, la Spitalul Municipal Mangalia [FOTO]

0
1557

La uni­ta­tea sani­ta­ră din Man­ga­lia s‑au înfi­in­țat, recent, mai mul­te cabi­ne­te medi­ca­le și săli de tra­ta­ment în dome­ni­i­le: Onco­lo­gie, Medi­ci­nă Inter­nă, Pne­u­mo­lo­gie, O.R.L. Ca urma­re a numă­ru­lui mare de pacienți, dar și pen­tru a asi­gu­ra aces­to­ra ser­vi­cii medi­ca­le efi­cien­te, con­du­ce­rea spi­ta­lu­lui a decis reor­ga­ni­za­rea Pavi­li­o­nu­lui C, care asi­gu­ră ser­vi­cii de spi­ta­li­za­re de zi, pre­cum și tot ce este nece­sar pen­tru buna func­țio­na­re a acti­vi­tă­ții spe­ci­fi­ce.

”În pre­zent, în Pavi­li­o­nul C din cadrul spi­ta­lu­lui nos­tru avem încă o sală de tra­ta­ment cu trei paturi la Onco­lo­gie, un cabi­net de medi­ci­nă inter­nă cu sală de tra­ta­ment afe­ren­tă și am cre­at o sală de tra­ta­ment pen­tru pato­lo­gi­i­le din sfe­ra ORL, dar și un cabi­net de pne­u­mo­lo­gie și sală de tra­ta­ment, care va func­țio­na, în curând, după ce pos­tul va fi scos la con­curs și ocu­pat de un medic de spe­cia­li­ta­te”, au decla­rat repre­zen­tan­ții con­du­ce­rii spi­ta­lu­lui.

Tot ei mai spun că toa­te aces­te inter­ven­ții erau nece­sa­re, ca urma­re a cere­rii tot mai nume­roa­se din par­tea pacien­ți­lor din Man­ga­lia și loca­li­tă­ți­le înve­ci­na­te, în spe­cial pen­tru Onco­lo­gie, dar și din alte loca­li­tăți mai înde­păr­ta­te.

”Sun­tem mul­țu­miți că, în acest mod, am reu­șit să avem mai mul­te paturi pen­tru mii­le de pacienți care au mare nevo­ie de ser­vi­ci­i­le sin­gu­ru­lui medic onco­log din Man­ga­lia, doam­na Mari­a­na Necu­la, dar și pen­tru că am reu­șit să creăm un cabi­net de con­sul­ta­ții pen­tru pato­lo­gii din sfe­ra pne­u­mofti­zi­o­lo­gie”, au pre­ci­zat repre­zen­tan­ții uni­tă­ții medi­ca­le.

Con­du­ce­rea spi­ta­lu­lui a mai ară­tat că pacien­ții pot ape­la cu încre­de­re la ser­vi­ci­i­le medi­ci­lor care acti­vea­ză în Pavi­li­o­nul C, în baza unor pro­gra­mări, (aco­lo unde este cazul) și a bile­tu­lui de tri­mi­te­re de la medi­cul de fami­lie. Pre­ci­zăm că toa­te spa­ți­i­le din Pavi­li­o­nul C sunt dota­te cu mobi­li­er nou, paturi, nop­ti­e­re, mese de tra­ta­ment și echi­pa­men­te medi­ca­le, care întru­nesc con­di­ți­i­le de cali­ta­te ceru­te de nor­me­le în vigoa­re.

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia este în pli­nă dezvol­ta­re, de la an la an, urmă­rin­du-se efi­cien­ti­za­rea acti­vi­tă­ți­lor și actu­lui medi­cal, prin înfi­in­ța­rea unor noi com­par­ti­men­te, dar și prin rea­me­na­ja­rea spa­ți­i­lor exis­ten­te, venind, ast­fel, în întâm­pi­na­rea nevo­i­lor pacien­ți­lor atât din oraș, cât și din zone­le limi­tro­fe și alte jude­țe înve­ci­na­te.


Man­ga­lia News, 23.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply