Artişti din zece țări vor concura pe scena Festivalului Cerbul de Aur. Iată concurenţii celei de‑a XIX‑a ediţii, care începe pe 22 august la #TVR1

0
936

Tine­rii arti­şti vor urca pe sce­na din Bra­şov, joi şi vineri, 22–23 august, urmând ca sâm­bă­tă, 24 august, în sea­ra de gală, să aflăm unde va mer­ge Mare­le Tro­feu al celei de‑a XIX‑a edi­ţii a Fes­ti­va­lu­lui Cer­bul de Aur.
• Hituri româ­nești, în con­cur­sul inter­națio­nal de inter­pre­ta­re;
• Big Band-ul Radio Româ­nia și Orches­tra Ope­rei din Bra­șov vor acom­pa­nia fina­liș­tii con­cur­su­lui.

Cer­bul de Aur, cel mai mare fes­ti­val inter­na­ţio­nal de inter­pre­ta­re orga­ni­zat în Româ­nia, şi‑a aflat con­cu­renţii edi­ţi­ei 2019! 12 arti­şti din zece ţări intră în com­pe­ti­ţia pen­tru pre­mi­i­le puse în joc, în valoa­re tota­lă de 55 de mii de euro.

Juri­ul selec­ți­ei — Cri­na Mar­da­re, Cătă­lin Cățo­iu, rea­li­za­to­rii de emi­siuni radio Felix Crai­ni­cu (Radio Româ­nia), Oli­ver Simio­ne­scu – DJ Olix (Kiss FM), Andre­ea Remeţan (Vir­gin Radio), Lia­na Stan­ciu, jur­na­list TVR, şi Gabriel Scîr­let, regi­zor muzi­cal TVR – a ales cei 12 fina­li­şti ai con­cur­su­lui inter­na­ţio­nal de inter­pre­ta­re.

Tine­rii arti­şti vor urca pe sce­na din Bra­şov, joi şi vineri, 22–23 august, urmând ca sâm­bă­tă, 24 august, în sea­ra de gală, să aflăm unde va mer­ge Mare­le Tro­feu al celei de‑a XIX‑a edi­ţii a Fes­ti­va­lu­lui Cer­bul de Aur:

1       TAMARA  (GEORGIA),

2       RALFS EILANDS  (LETONIA),

3       VERONICA LIBERATI (ITALIA),

4       FLORIN RADUTA (ROMÂNIA),

5       ANNA ODOBESCU  (REPUBLICA MOLDOVA),

6        ALFIE ARCURI  (AUSTRALIA),

7       RENATE  (ROMÂNIA),

8       CYNTHIA VERAZIE (CIPRU),

9        ELIZA G (ITALIA),

10       SYUZANNA MELQONYAN  (ARMENIA),

11      MONIKA MARIJA  (LITUANIA),

12       SARA DE BLUE  (AUSTRIA).

Pen­tru con­cu­renţi, urmea­ză pri­ma pro­vo­ca­re: ale­ge­rea pie­sei din reper­to­ri­ul româ­nesc pe care o vor inter­pre­ta pe sce­na de la Bra­şov, din lis­ta pusă la dis­po­zi­ţie de orga­ni­za­tori.

Hituri româ­nești, în con­cur­sul inter­națio­nal de inter­pre­ta­re

Con­ti­nu­ând o tra­di­ție de pes­te jumă­ta­te de secol, con­cu­renţii vor inter­pre­ta, ală­tu­ri de o pie­să din reper­to­ri­ul pro­priu, şi o melo­die româ­neas­că. Anul aces­ta, cei 12 fina­liști ai con­cur­su­lui vor ale­ge dintr‑o selec­ție de pie­se care au făcut isto­rie în muzi­ca româ­neas­că în ulti­ma jumă­ta­te de veac, de la Ange­la Simi­lea și Mira­be­la Dau­er la Delia sau Smi­ley:

1.      Domni­şoa­ră, nu ple­ca (Ionel Tudor) — Gabriel Cota­bi­ţă,
2.      Lale­le (Temis­to­cle Popa),
3.      Ţărăn­cu­ţă (Ion Vasi­les­cu),
4.      Casa mea (Ion Cris­ti­no­iu) — Ange­la Simi­lea,
5.      Moră­ri­ţa (Vasi­le Vasi­la­che) — Mira­be­la Dau­er,
6.      Ploa­ia şi noi (Vasi­le Vasi­la­che jr) — Doi­na Badea / Ange­la Ghe­or­ghiu,
7.      Un actor gră­bit (Bogdan Cris­ti­no­iu) — Lau­ra Sto­ica,
8.      Fată dra­gă, nu fi tris­tă (Şer­ban Geor­ges­cu) — Mădă­li­na Mano­le,
9.      Bună sea­ra, iubi­te (Adri­an Ene­scu) — Lore­da­na,
10.     Cât de fru­moa­să eşti (Andrei Tudor) — Mihai Tră­is­ta­riu,
11.     Dra­gos­tea rămâ­ne (Adri­an Cris­tes­cu) — Andra,
12.     Plea­că (Cor­nel Ilie, Mihai Sar­ghea) — Vunk & Anto­nia,
13.     Vara nu dorm (Şte­fan Miha­la­che, Răzvan Cos­ta­che) — Con­nect R,
14.     Mă uci­de ea (Miha­il San­du, Ser­giu Soca­ciu) — Miha­il,
15.     Ofi­ci­al, îmi mer­ge bine (Edu­ard Andre­ia­nu, Ser­giu Istrati, Andrei Maria, Mari­us Moga) — Sim­plu,
16.     Per­fect fara tine (Teo­dor Chirilă,Toma Eugen Camin­schi) — Vama,
17.     Pe aripi de vânt (Ale­xan­dru Pelin, Ovi­diu Baciu) — Delia,
18.     Aca­să (Şer­ban Cazan, Maria Andrei, Dori­an Micu, Rareş Miti­tean)- Smi­ley,
19.     De la capăt (Vic­tor Alas­tani, Gabriel Con­stan­tin, Adri­an Cris­tes­cu, Călin Goia, Sil­viu Pădu­ra­ru) — Vol­taj,
20.     Ploa­ia (Roxa­na Andro­ne­scu, Cătă­lin Tuţă Popes­cu) — Spin,
21.     Cre­ioa­ne colo­ra­te (Feli­cia Dono­se, Şer­ban Cazan, Maria Andrei) — Feli,
22.     Noap­te cal­dă (Robert Anghe­les­cu) — Bere Gra­tis & Sore,
23.     Ce are ea (San­dor Biro) — Delia,
24.    Cât de depar­te (Dan Bit­t­man, Romeo Dediu, Tino Furt­u­nă, Edi Petroşel, Mugu­rel Vra­be­te) — Holo­graf,
25.    Apa (Lore­da­na Gro­za) — Lore­da­na.

Tine­rii artiști vor fi acom­pa­ni­ați de Big Band-ul Radio Româ­nia și Orches­tra Ope­rei din Bra­șov, sub baghe­ta diri­jo­ri­lor Ionel Tudor și Andrei Tudor.

A 19‑a edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui va avea loc în peri­oa­da 22 – 25 august, în Bra­şov și va adu­ce nume­roși artiști pe sce­na din Pia­ța Sfa­tu­lui. Pe lân­gă reci­ta­lu­ri­le vede­te­lor invi­ta­te, 12 fina­liști ai con­cur­su­lui inter­națio­nal de inter­pre­ta­re vor cân­ta pen­tru pre­mii de pes­te 55 de mii de euro.

Pen­tru con­cu­ren­ții din acest an, echi­pa TVR a pre­gă­tit un for­mat  for­mat cu două zile de con­curs, o Gală de pre­mi­e­re şi eve­ni­men­te adia­cen­te.

Fes­ti­va­lul se va înche­ia cu un spec­ta­col fol­cloric care va reuni muzi­ca popu­la­ră tra­di­ţio­na­lă româ­neas­că şi pre­lu­crări de actu­a­li­ta­te ale aces­tui gen muzi­cal.

Eve­ni­men­tul va fi trans­mis în direct şi în exclu­si­vi­ta­te de Tele­vi­ziu­nea Româ­nă.

Toa­te infor­ma­ți­i­le sunt dis­po­ni­bi­le pe site-ul ofi­ci­al cerbuldeaur.ro


Man­ga­lia News, 12.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele